BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14   1     1   1 1       1               1                 1       1 1   1   1           1 1                       1     00
01 14 1             1         1   1 1   1       1         1 2         1 1                           1             1         01
02 6                         1   1 1           1                                             1                   1         02
03 9           1   1             1                       1                                 1               2   1         1 03
04 13   1   1 1             1           1   1     1               1           1 1 1                               1     1   04
05 11                   1           1       1     1 1         1     1               1   1                   1     1         05
06 9             1           1 1                     1       1   1     1                     1                       1     06
07 13 1         2         2                       1       1     1             1   1             1 1 1                       07
08 9                                                   1                                     2 1 1   2           1 1       08
09 10     1         1                         2     1 1                                   1     1     1             1       09
10 14     1             1   1         1           1             1           1         1 1 1 1   1             1     1       10
11 6         1             1             1     1                         1               1                                 11
12 19 3 1         1 1     1 1   1     1 1       1                         1             1               1         1 1 1 1   12
13 12                   1                 1   1             1                   2         1     1 1 1         1         1   13
14 17     1           1       1             1               2 1   1             1                 2 1 2   1   1     1       14
15 6 1               1 1                   1           1     1                                                             15
16 6               1                                 1               1                     1                   1   1       16
17 10 1         1                   1     1     2                                             1             1 1           1 17
18 11             2       1 1       1                       1       1                     1           1 1 1                 18
19 15         1                 2 1             1 1         2       1     1       1   1                         1 1   1     19
20 9   1 1   1           1     1       1         1                                               1       1                 20
21 12 1                 1     1                 1     1       1           2                       1     1         1   1     21
22 13 2     1                             1   1     1                                 1     1   1     1 1     1     1       22
23 12   1   1                         1       2                     1       1         1                     1   1   2       23
24 9               1       1                 1   1                           1 2                     1       1             24
25 13     1         1     1                       1         1     1                         1 2     1         1     1     1 25
26 11       1                 2   1             1                             1         1             1 1   1             1 26
27 16 1       1     1       1 1   1 2         1       1 1   1       1 1                     1                           1   27
28 13                       1       1 2     1       1   1     1                         2       1 1             1           28
29 9 1                             1   1                     1   1           1 1             1                       1     29
30 4                                           1                                         1         1         1             30
31 8   1                                   1                             1             1         1 1         1 1           31
32 11                                   1         1                           1   1 1   1     1             1       1 1   1 32
33 8         1 2             1                   1                           1                               1         1   33
34 14       1     2         1                 1           1         1         2     1   1       1         1         1       34
35 10     1             1             1     1                   2                 1         1 1       1                     35
36 15     1                       2 1     2   1     1 1   1     1 1                     1         1                     1   36
37 5       1   1   1                 1             1                                                                       37
38 11                             1   1 1   1                       1   1         1                       1   1 1       1   38
39 10           1                       1 1                   1         2   1     2       1                                 39
40 12               1   2                 1               1     1   1           1   1             1 1             1         40
41 5             1                         1                       1                                           1         1 41
42 14   1 1           1 1                 1         1     1           1   2   1         1         1                     1   42
43 4           1                                                       1         1                     1                   43
44 18       1                     1               2   1         1   1 1       1 2   1     1           1 2             1   1 44
45 5             1     1                                                 1                     1                   1       45
46 9         1             1                         1           1                   1       1 1           1 1             46
47 14           2         1       2                                   1     1 1       2           1 1           1       1   47
48 14               1 1     1                 1 1   1                     1                 2         1 1 1             1 1 48
49 8                       1   2                                         1 1         1                   1       1         49
50 14   1   1                           1 2   3               1   1                         1           1         1     1   50
51 13 1   1                       1       1         1       1 1       1   1         1   1                       1   1       51
52 10             2                       1             2                               1     1         2             1     52
53 9       1     1           1 1       1   1   1                                           1         1                     53
54 9             1         1               1                       1   3       1                             1             54
55 8                           1 1             1         1     1 1                   1                               1     55
56 9                         1                                   1       1     1                   2     1       2         56
57 15         1   1 1 1     2       1                   1                   1     1                 2       2   1           57
58 9       1 1       1   1             1     1           1                               1   1                             58
59 13                   1           1           1     2       1     1   1           1 1   1                 1           1   59
60 12             1 1             2   1             1       1                     2           1 2                           60
61 17       2         1 1                                   1   1   1   2     1 1       1   1   1     1                 1 1 61
62 12   1 1       1                 1             1     2 1                                             3                 1 62
63 11     1           1         2 1                     1             2 2                   1                               63
64 8                     1 1                   1                       2   1                             1       1         64
65 7                                   2                       1                                         1 1         2     65
66 11                         1       1             1 1   2                 1         1   1   1       1                     66
67 10         1     1 1 1                     1 1     1         1                         1     1                           67
68 5                   1                                           1             1                                       2 68
69 9         1       1       1       1                     1         1               1                     1             1 69
70 7       1         1                   1               1       1             1                 1                         70
71 10               1     1   1                 1       1 2       1                                             1     1     71
72 5                                       1                                         1                   1       1       1 72
73 8             1   1                           1 1                     1             1 1                             1   73
74 11 1 1               1 1                         1         1                                 1         1   1 1         1 74
75 11     1                               1   1         1                               1 2     1                   1 1   1 75
76 9           1     1                           1               2   1                             1 1               1     76
77 13     1   1           2         1                       1                       1 1       1   1           3             77
78 15     1     1         1                           1 1       1       1   2       2   1   1                       1   1   78
79 9           1       1                       1 1 2                         1   1                 1                       79
80 12   1       1         1   1 1   1     1           1     1         1         1                     1                     80
81 13     2                                           1     1   1                 1 1   1 1         1       1   2           81
82 11     1           1     1 1     1       1                     1           1           1                 1             1 82
83 11 1 1                 1               1 1         1       1 1         1   1                             1               83
84 7                           1       1               1     1           1                 1                 1             84
85 12         1           1     1                 1         1         1             1           1       1 2       1         85
86 6   1 1                                         1                 1       1                                 1           86
87 9       1                 1     1 1     1       1     1                   1                                         1   87
88 9                 1         1       1             1               2     1               1             1                 88
89 13 1       1 1       1           1                   1 1   2   1       1               1       1                         89
90 13 1 1     1     1 2                                         1 1               1 2         1                       1     90
91 8                                 1 1           1               1     1     1   1               1                       91
92 8   1       1     1   1           1           1                 1 1                                                     92
93 14                         1   1     1                       1           1     1 1 1     1             2 1   1     1     93
94 4       1                                           2                                               1                   94
95 18       3 1 1       1             2                             1       3       1 2           1     1               1   95
96 9   2     1                       1   1             1           1       1                             1                 96
97 11             1             1           1                 1 1                               1   1 1         1 1     1   97
98 9                                       1 1                 1           1     1 1                       1       1     1 98
99 16 1 1           1           2     1 1             1   1       1             1     1           1               1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng