BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10       1 1                       1     1       2                             1     1                   1   1           00
01 12               1             1         1 1             1   1   1 1 1                           1   1         1         01
02 6         1                   1                                                             2           1             1 02
03 12       1               2   1         1         1                                   1 1   1           1   1       1     03
04 10                             1     1           1               1         1                 1 1 1                 1 1   04
05 14   1                   1     1             1               1   2         1     1     2   1       1                   1 05
06 11         1                       1       2   2                         1       1                         1           2 06
07 14           1 1 1                           1     1 1 1           1                     1           1   2     1   1     07
08 15         2 1 1   2           1 1                                 1         2       1       1   1       1               08
09 11     1     1     1             1         1 1               1   1   2   1                                               09
10 13 1 1 1 1   1             1     1       1   1                     1           1               1               1         10
11 7     1                                                     2   1                                           1 1   1     11
12 12   1               1         1 1 1 1                 1   1         1           1       2                               12
13 14     1     1 1 1         1         1                             1     2             2 1       1                     1 13
14 21             2 1 2   1   1     1       2 2         1       2   1                 1           1     1       1         1 14
15 5                                                   1     1                                 1           2               15
16 11       1                   1   1       1   1           1         1                                   1     1   2       16
17 10         1             1 1           1 1   1                             1     1       1 1                             17
18 14     1           1 1 1                               3       1                   1     1             2         2       18
19 8 1                         1 1   1                                   2         1               1                       19
20 8             1       1                                               1 1   1             1               1   1         20
21 6             1     1         1   1               1                                         1                           21
22 13 1     1   1     1 1     1     1       1   1 1           1                   1               1                         22
23 9 1                     1   1   2                             1                                     1 2                 23
24 8                 1       1                                         1   1           1         1                 1 1     24
25 23       1 2     1         1     1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     1 25
26 11   1             1 1   1             1           1     1                 1 1                           1     1         26
27 9       1                           1       1     1     1         1       1                   1   1                     27
28 10   2       1 1             1                               2         1         1 1                                     28
29 7         1                       1     1                                     1   1               1                   1 29
30 12     1         1         1                           1       1       1   1       1   1           1 1         1         30
31 16   1         1 1         1 1             1               2       1 1       1   1       1 1         1     1             31
32 14   1     1             1       1 1   1   2               1   1                       1             1     1       1     32
33 7                         1         1           2                                                         1         1 1 33
34 10   1       1         1         1               1 1                                   1           1           1       1 34
35 11       1 1       1                     1       1       1                   1                   1         1       1   1 35
36 12   1         1                     1           1       1   1 1                     1       1                 2   1     36
37 9                                                       1             1 1 1         1 1         1   1           1       37
38 13                     1   1 1       1           1       1                 2       1 1     1     1   1                   38
39 10     1                                           1                   1     1   1   1       2             1         1   39
40 8             1 1             1                     1   1                   1                         1               1 40
41 10                           1         1 1                     1         1   1 1 1                         1       1     41
42 10   1         1                     1               1     1 1                             1 1     1         1           42
43 3                   1                                             1               1                                     43
44 14     1           1 2             1   1         1   1 1 1     1   1                           1               1         44
45 5           1                   1               1                                   1         1                         45
46 12 1       1 1           1 1                                 1         1   1       1             1           1   1       46
47 8 2           1 1           1       1                                                     1           1                 47
48 20       2         1 1 1             1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 1     1           1   48
49 11 1                   1       1                   1 1         2     1 1       1                         1               49
50 12       1           1         1     1                         1         1 1             1 2     1               1       50
51 8   1                       1   1                                       1         1     1                 1     1       51
52 10   1     1         2             1                                               1               2   1     1           52
53 9       1         1                     1       1       1       1       1           1                           1       53
54 12                         1                 1     1 1 1   1 1     1     1                             1           2     54
55 9 1                               1       1                         1   1                         1     1 2             55
56 11               2     1       2           1                   1               1             1                   1   1   56
57 10               2       2   1                       1           1   1       1       1                                   57
58 9     1   1                                         1 1     1       1                       1     1                 1   58
59 8 1   1                 1           1                                               1     1   1   1                     59
60 11         1 2                                   1       1       1     1   1                   1             2           60
61 14   1   1   1     1                 1 1           1       1       1 1           1                           1 1   1     61
62 8                   3                 1     1                       1                                       1   1       62
63 12       1                                   1 1   1     1         1 1 1         1 1         1           1               63
64 8                     1       1         1 1       1                               1   1                               1 64
65 15                     1 1         2     1 1 2                     1   1 1           1 1                         1 1     65
66 11 1   1   1       1                               2       1   1                 1 1                           1         66
67 12     1     1                           1     1       1                         1                 1 1   2           2   67
68 14                                     2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 2                   1 68
69 9 1                     1             1     1 1           1                     1         1                       1     69
70 4             1                                                 1             1                         1               70
71 7                           1     1         1 1           1       1                   1                                 71
72 12 1                   1       1       1       1     1       1         1           1 1               1 1                 72
73 11   1 1                             1         1                           1 1                   1         1   1 1     1 73
74 10           1         1   1 1         1             1         1               1     1                         1         74
75 14   1 2     1                   1 1   1       1       1 1           1 1     1                                   1       75
76 14               1 1               1                 1   1   1             2               1       1     1   2       1   76
77 15 1       1   1           3                     1                   1         1     1   1       1   1             2     77
78 11   1   1                       1   1         1 1                           1 1         1                 1         1   78
79 11               1                             1 1     1                 1     1       1 1       1   1             1     79
80 6                 1                         1     1                       1             2                               80
81 12   1 1         1       1   2               1                       1         1       1                 1           1   81
82 7     1                 1             1   1                                                       1 1     1             82
83 5                       1                             1                 1               1                         1     83
84 10       1                 1                       1   1           1           1           1     1             1       1 84
85 15           1       1 2       1               1       1         1 1         1   1             2       1             1   85
86 6                           1           1           1     1   1                                           1             86
87 15                                   1   1 1         1   1 1       1     1         1             2   1 1     1         1 87
88 9       1             1                               1               1     1   1           1               2           88
89 10     1       1                                                 1   1       1 1         1   1           1       1       89
90 9         1                       1           1   1       1   1                       1       1     1                   90
91 6               1                                     2                               1                   1         1   91
92 8                                                   1     1           1               1       1           1   1 1       92
93 13 1     1             2 1   1     1           1     1         1             1           1                           1   93
94 5                   1                                                       1 1               1       1                 94
95 16 2           1     1               1             1       1     1     2 1     1   1         1         1             1   95
96 3                     1                           1                                                 1                   96
97 15           1   1 1         1 1     1           1               1               1   1   1   1               2       1   97
98 7                       1       1     1                     1   1                 1                                 1   98
99 15 1           1               1 1 1       1                         1               1     2         1 2             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng