BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10     1                 1       1       1             1     1 1                     1                       1       1   00
01 12   1     1                             1 2           1       1     1     2       1                               1     01
02 8       1                     1 1     1       1                                 1           1       1                   02
03 7 1                                           1             1                     1 1     1                           1 03
04 5                                         1                             1                     1       1         1       04
05 6                     1                                   1       1                               1         1   1       05
06 10       1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1                     06
07 13                 1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1     07
08 12               1     1 2               1               1 1           1   1                             1       1   1   08
09 11       1                       1 1 1                 1       1   2                         1           1           1   09
10 14                           1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1       10
11 8 1         1                                   2     1 1                       1             1                         11
12 10   1                           1 1           1                       1 1             1               1   2             12
13 9       2                                     1   1                   1   1         1               2                   13
14 14 1     1 1   1     1                             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1 14
15 15       1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1                     15
16 11     1 1     1         1                                               1   1             1           1 2 1             16
17 7             1                 1                             1 1           1 1       1                                 17
18 10   1 1           1           1                         1                           1       1       2                 1 18
19 11                                   1     1       1           1       2       2     1       1                       1   19
20 7     1     1           1           1             1                               1             1                       20
21 4   1                                 1     1                                                               1           21
22 10 1   1                                     1 1             2           1       1 1                           1         22
23 9 1           1           1     1       1   1               1                           1             1                 23
24 16         1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     24
25 13 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1                         1   1     1 25
26 12 1     1         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 1             26
27 14           1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1 27
28 10                                         1 2   1   1         1               1           1       1     1               28
29 6                       1   1                                                                   1         1   1     1   29
30 10 1             1 1                 2             1                                 1       1                 1       1 30
31 8           1                             1       1       1         1     1           1   1                             31
32 16                 1             2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1       32
33 9               1             1             1         1               1   1     1                             1       1 33
34 14         1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1 34
35 10         1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 1             35
36 18   1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                 36
37 12   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1                         37
38 15                                           1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2       38
39 11             2                                 1     1 1   1 1     1           1             2                         39
40 11   1     1         1     1                     1   1                 1             1                       2 1         40
41 7           1                 1 1   1     1                     1                 1                                     41
42 11 2     1       1               1     1                     1       1   1             1                         1       42
43 8         1         1 2                               1                                 1   1     1                     43
44 8           1                                   1   1           1 1           1         1                             1 44
45 11               1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1               45
46 13   1       1           3   2       1         2                 1                         1       1                     46
47 9         1                   1   1                               1     1               1             1         1     1 47
48 12             1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1               1   48
49 12             1 2           1   2                             1     1   1               2                           1   49
50 13   2 1             1   1               1       1                           1             1       1 1               1 1 50
51 5   1                     1             1                                         1                               1     51
52 9 1                       1                                                 1             1 1     1           1 1 1     52
53 9                 1   1                       1       1 1         1         1 1                                   1     53
54 9                                 2                                     1   1     1         1   1   2                   54
55 7                           1                       1     1                                   1         1 1         1   55
56 11         1   1   1         2                     1             1         1     1   1                               1   56
57 14                 1     1                             2   2           2     2               1     1           1   1     57
58 16 2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1         58
59 11             1 1     1               1               1     1             1         1       1         1     1           59
60 9           1 1                             1                     1     1   1                         1       1       1 60
61 10   1               1             1       1         1   1                               1   1     1               1     61
62 11                           1       1 1     1         2                         1       1               1 1 1           62
63 11                   1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1                 63
64 13                   1 1       1             1               1 1             1           1                   1 3       1 64
65 7       1     1                                         1           1                     1     1       1               65
66 12   1             1   1                     1               2 1 1     1               1               1   1             66
67 9     1           1 1     1   1       2                         1           1                                           67
68 11     1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             68
69 2                                                                         1           1                                 69
70 10       1         1 1   1     1               1                     1         1                                 1 1     70
71 13             1                     1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1 71
72 9         1 1             1 1 1               1           2           1                                                 72
73 10     1         1     1           1           1                 1                   1   1       1           1           73
74 9   1   1               1                           1   1 1                                   1       1       1         74
75 7           1             1 1         1       1                                           1         1                   75
76 11       1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                       76
77 13   1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1                       1     77
78 11 1   1               1       2                                 1 1                   1           2     1               78
79 11     1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1             1     79
80 9           1   1       1                 1                       1 1           1                         2             80
81 6                   1           1 1                                                                 1   1         1     81
82 9   1                                                                 1 1 1     1               1             1 1   1   82
83 10                                                 1 1     1                   2             1   1   1         1     1   83
84 6     1         1 1                                                         1                           1       1       84
85 15           1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1         1 1       85
86 13           1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2                   86
87 4               1                                                         1     1         1                             87
88 14         1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         2         1   88
89 15 1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1                     89
90 12 1       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1                       1   90
91 22 1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 91
92 10     1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1                     1 92
93 11                   1         2           1                 1               1     1   1   1           1     1           93
94 9   1 1   1                           1                                   1   1                   1         1       1   94
95 12                       1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1                 95
96 13     1             1         1           1     1       1             1                       2         1   1     1   1 96
97 13 1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1 97
98 16     1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1           1     98
99 11   1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng