BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10   1       1             1     1 1                     1                       1       1                 1       1     00
01 13           1 2           1       1     1     2       1                               1           1   1       1         01
02 9 1 1     1       1                                 1           1       1                               1     1         02
03 7                 1             1                     1 1     1                           1             1               03
04 8             1                             1                     1       1         1           1   1   1               04
05 8                             1       1                               1         1   1                     2 1           05
06 10     1     1     1   1             1             1                 1 1                                   1         1   06
07 11       2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1                                 07
08 10           1               1 1           1   1                             1       1   1                 1       1     08
09 13   1 1 1                 1       1   2                         1           1           1             1   1       1     09
10 13   2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1                                   10
11 7                   2     1 1                       1             1                                             1       11
12 13   1 1           1                       1 1             1               1   2             1   1               1 1     12
13 11                 1   1                   1   1         1               2                   1 1   1         1           13
14 12                     1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1         1         1     14
15 12       1   1 1                               1     1 1         1   1 1                             1             1 1   15
16 9                                           1   1             1           1 2 1             1                 1         16
17 11   1                             1 1           1 1       1                                   2         1           2   17
18 10 1                         1                           1       1       2                 1     1     1       1         18
19 14       1     1       1           1       2       2     1       1                       1               1 1       1     19
20 7       1             1                               1             1                           1             1       1 20
21 5         1     1                                                               1                               1   1   21
22 10               1 1             2           1       1 1                           1             1 1                     22
23 9   1       1   1               1                           1             1                     1 1     1               23
24 18       2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1       1     1   1   1     24
25 16                     1   1 1           1   1         1                         1   1     1       1     1     3       2 25
26 11   1 1                       1     1               1       1       1       1 1                       1         1       26
27 17           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       1 1       1   1       27
28 14             1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1         1   1   1       28
29 5                                                                   1         1   1     1               1               29
30 11       2             1                                 1       1                 1       1     1     1   1       1     30
31 15             1       1       1         1     1           1   1                                   2   1   1     1 2 1   31
32 19   2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1               2   1   1           32
33 10 1             1         1               1   1     1                             1       1       1 1                   33
34 12         1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1         1                   34
35 9       1   1       1                       1                 1       1     1 1                       1                 35
36 13         1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                                             36
37 12           1 1       1     1             1           1   1 1     1                                 1 1             1   37
38 20               1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2                   1     1   1 2   38
39 10                   1     1 1   1 1     1           1             2                                       1             39
40 11                   1   1                 1             1                       2 1           1         1       2       40
41 9 1 1   1     1                     1                 1                                     1 1 1                       41
42 10   1     1                     1       1   1             1                         1         1         1     1         42
43 5                         1                                 1   1     1                             1                   43
44 9                   1   1           1 1           1         1                             1 2                           44
45 11     1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                         1               1 45
46 7       1         2                 1                         1       1                                       1         46
47 12 1   1                               1     1               1             1         1     1         1           1 1   1 47
48 9       1 1                     1                 1           1   1     1               1       1                       48
49 10   2                             1     1   1               2                           1     1           1             49
50 10           1       1                           1             1       1 1               1 1                       1 1   50
51 9           1                                         1                               1     1   2   1 2                 51
52 9                                               1             1 1     1           1 1 1                     1 1         52
53 10                 1       1 1         1         1 1                                   1     1                       1 1 53
54 12     2                                     1   1     1         1   1   2                     1             1         1 54
55 9                       1     1                                   1         1 1         1             1 1   1           55
56 7                     1             1         1     1   1                               1                   1           56
57 14                         2   2           2     2               1     1           1   1           1             1       57
58 10     1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1                                     58
59 10         1               1     1             1         1       1         1     1                           1       1   59
60 9               1                     1     1   1                         1       1       1                   1 1       60
61 9     1       1         1   1                               1   1     1               1           1                     61
62 11       1 1     1         2                         1       1               1 1 1                                 1     62
63 10               1 1 1           1   1       1     1                   1   1                                           1 63
64 13 1             1               1 1             1           1                   1 3       1         1               1   64
65 7                           1           1                     1     1       1                   1 1                     65
66 10               1               2 1 1     1               1               1   1                                       1 66
67 8 1       2                         1           1                                                         2           1 67
68 13             1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1           1             68
69 4                                             1           1                                       1                   1 69
70 10 1               1                     1         1                                 1 1                 1   2     1     70
71 15       1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1   1             1     71
72 9 1               1           2           1                                                     1   1       1 1         72
73 10     1           1                 1                   1   1       1           1             1   1             1       73
74 8                       1   1 1                                   1       1       1         1                 1         74
75 8         1       1                                           1         1                   1   1     1 1               75
76 13 2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                                     1     1     1 76
77 10     1     1           1         1 1                     1   1                       1         1                     1 77
78 8 2                                 1 1                   1           2     1                                           78
79 9                             1 1       1   1 1                   1     1             1                     1           79
80 8             1                       1 1           1                         2             1       1                   80
81 8   1 1                                                                 1   1         1               1         1     1 81
82 11                                         1 1 1     1               1             1 1   1         2       1             82
83 12                     1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1             1         83
84 5                                               1                           1       1                     1           1 84
85 12 1                           1         2               1 1           1 1         1 1       1                   1       85
86 12     1                     2               1         1         2 1     2                   1                         1 86
87 3                                             1     1         1                                                         87
88 12       1           1   1 1                     1   1               2         2         1                           1   88
89 11     1   1     2                 1               1   1   1           1                       1             1           89
90 10     1       1             1                       1         1 1                       1   1 1 1                       90
91 20 1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1                         1 91
92 8   1                 1 1   1                                     1 1                     1   1                         92
93 15 2           1                 1               1     1   1   1           1     1                   1 1     2       1   93
94 12         1                                   1   1                   1         1       1   1               1 1     2 1 94
95 10           1 2         1                               1 1       1     1 1                                         1   95
96 12 1           1     1       1             1                       2         1   1     1   1                     1       96
97 16     1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1   2 1             1     97
98 12         1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1         1               98
99 12         1       1   1 1           1                   1                               1     1       3         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng