BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12   2     1           1     1               1               1                     1           1 1           1 1         00
01 9                   1   1                   1                 1     1     1       1   1     1                           01
02 17   1   2   2   2     1               1   1                           1 1       1 1   1                           1 1   02
03 10         1         2       1       1         1   1                 2 1                                                 03
04 14                     1   1 1                         1             1                   2           1   2 1 1     1   1 04
05 7           1                 1     1 1         1           1               1                                           05
06 12 1                   1                         1   1   1       1       1                 2             1     1     1   06
07 12   1                           2 1     1         1                             1                 1       1         2 1 07
08 8   1                               1               1 1               1           1   1         1                       08
09 13 2         1 1   1                   1 1               1 1                   1             1       1             1     09
10 13       1                   2               1         1             2           3       1 1       1                     10
11 6                       2               1                                         1       1                         1   11
12 12   2 1   1       1                         1         2           1       1   1                 1                       12
13 15     1                       2         1 1 1 1     1             2     1                 1           1     1   1       13
14 9                 1 1               1       1 1                 1     1                                   1           1 14
15 6                                                       1               1     1       1 1                       1       15
16 13         1 2         1   1             1     1                         1     1   1     1                   1         1 16
17 10           1     1     1     1         1                   1       1                           1               1 1     17
18 12             1                         1         1       1         1   1 1   1                   1             1 2     18
19 11               1       1       1   1   1     1             1 1   1           1               1                         19
20 10         1     1                     1       1 1                   1                         1   1   1             1   20
21 7                     1                                                     1         1 1           1 1             1   21
22 13     1       1       1   1       1 1     1             1   1               1         1                   1           1 22
23 3           1                                                           1 1                                             23
24 15                         1 1     1   1                   1 1 1         1             1   1 1           1         3     24
25 14                             1 1   1               1     1           1   1   1                 1     2     1 2         25
26 12                       1       1   2 1   1 1                             1     1 1     1         1                     26
27 13     1   1   1   1                       1   1           1   2                           1       1       1   1         27
28 15         1   1     1                 1           1 1 1               1   1     1   1   1           1 1 1               28
29 16       1 1         1       1                   2           2     1         1             1 1       1 1 1           1   29
30 9                             1         1     1   1                     1             1               1         1     1 30
31 11           2                 1               1 1 2                                 1                           1   2   31
32 15                   1 1         2   1 2       1           3   1           2                                         1   32
33 12                 2                   1                             2   1 2         1     1         1         1         33
34 12     1 1     1             1 1                     1       1     1         1       1               1     1             34
35 9                   1   1 1           1           1             1   1         2                                         35
36 14                   1   1             2                   1   1 1                           1 1 1   1   1             2 36
37 6 1 1                 1               1                   1                                                       1     37
38 6                             1             1                           1         1             1           1           38
39 14 1 1                     2     1 1 1               1             1   2                     1 1           1             39
40 13       1     1     1     1                 1 1         1       1   1           2       1                 1             40
41 6                 1     1                                       1 1                 1                         1         41
42 7                                   1 1                                     1     1   1         1 1                     42
43 7           1         1                   1 1                                       1       1           1               43
44 10 2 2           1 1                               1                     1         1 1                                   44
45 10         1   1         2                           1             1               1     1       1                     1 45
46 7   1                         1                     1     1                   1           1                 1           46
47 7   1   1                                       1           1                       1               1       1           47
48 13             1     1                           1   1           1           1   2     2       1     1 1                 48
49 6     1   1                               1                           1         1             1                         49
50 8             1 1                                                     1           1     1   2                 1         50
51 8       1   1                                     1         1                           1   1             1   1         51
52 8                                 1 1     1 1     1   1 1     1                                                         52
53 11               1       1         1   1         1     1   1       1                                 1           2       53
54 7           1                               1           1                   1                 1         1       1       54
55 9 1       1                 1     1       1                                 1         1           1                   1 55
56 9               2               1 1       1                           1                       1   1               1     56
57 7                             1           1                   1                     1       1 1                 1       57
58 14         2                           1               1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1 58
59 7 1             1           1   1   1                                                       1                     1     59
60 10 2                       1             1   1     1     1         1                                   1       1         60
61 13 1   1                       1     1     1   1                 1 1 1       1 1                                 1   1   61
62 9     1   1       1               2                             1             1               1           1             62
63 6                     1                       1                 1       2                               1               63
64 11     2             1       1               1 1         1 1           1                         1               1       64
65 17 1     1     1 2     1     1           1     1       1     1                 1       1     1       1   1     1         65
66 12                   1   1 1         1     1       1 1   1                             1       1 1         1             66
67 11       1     1       1           1     1 1     2                                                       1   2           67
68 8               1         1                     1                             1     1   1                   1         1 68
69 12 1               1   1     1                           1     1           2         1   1   1               1           69
70 11                       1   1   1                 1 1   1 1   1                           1                   1 1       70
71 15   1           1         1                         2   1     1 1 1               1               2 1       1     1     71
72 6             1               1                                                 1                       1         1   1 72
73 12     1   2                     1 1                   1   1                         1   1     2           1             73
74 6                                   1       1 1                       1 1           1                                   74
75 12   1           1 1 1           1                                 1               1             1           1 1 1 1     75
76 14       1                   2     1       1       1 1                   1   1             1       1     1 1         1   76
77 12     1 1       1                     1         1             1     1 1     1           1           1       1           77
78 7       1     1                                                         1   1               1         1 1               78
79 14       1 1   1       1       1         1 1       1           1 1             2                           2             79
80 12                 1       2       1             1     1     1               1                               1   1 1   1 80
81 12             2       1                   1                       1   1             1 1   1           1         1     1 81
82 12   1     1 1     1                             1   1               1                         2 1 1                   1 82
83 8   1   1                         1                                                       1           1     1 1     1   83
84 6                               1                       1   1                                     1 1                 1 84
85 6                                                   1             1                 1           1 2                     85
86 6               1             1 1                             1                                           1     1       86
87 12           1             2                           1             1         1       2       1     1   1         1     87
88 18 1           1   2 1   1 1       1             2 1     1 1     1               1 1             1                     1 88
89 18 1   3     1         1     1   1         1 1 1         1   1 1 1                       1                 1         1   89
90 11     1     1               1   1           1                   1     1   2       1                       1             90
91 17       2   1                 1                 1     1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1         91
92 11                 1       1             2               1                           1 1   1         1   1     1         92
93 18       1               1           1                 1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1       93
94 13   1 1             1   1     1 1 2                 1         1                         1             1             1   94
95 6                                       1             1     1       1               1       1                           95
96 9 2               1     1     1         1                       1                                 1   1                 96
97 12     1             2                       1     1   1                   1 1   1                             1   1 1   97
98 7                     1                                   1     1 1   1     1                 1                         98
99 9               1                       1     1       1                   1   1 1   1                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng