BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11           2               1       1           1         1           1           2                                 1 1 00
01 12             1     1 1     1   1 1             1   1           1               1                               1     1 01
02 15       1   1     2       2   1             2         1   1               1                     1   1           1       02
03 15             1 2       1                               1               1 1   1 1       1   1     2   1           1     03
04 12       1         1             1           2       1     1   1                     1     1             1   1           04
05 7   1             1         1           1   1 1       1                                                                 05
06 15   2     1 1                           1         1           1           1 1   1       1   1   1         1           1 06
07 8               2               1       1           1                       1                                 1   1     07
08 6 1                         1                                                 1                     1         1       1 08
09 14     1     1 1           1         1               1   2     1   1 1         1                                 1   1   09
10 10           2                           1       1           1     1                       1 1       1           1       10
11 11   1           1                     1                   1       1     1   1   1                     1 1     1         11
12 16         1   2       1     1         1     1     1                             1   3 1       1     1 1                 12
13 11 1             1 1                             1   1           1         1 1                     1         2           13
14 13     1           1 1                   2 1                 1         1           1           1 1               1     1 14
15 12                                             1     1 1       2 1   2           1   1     1                     1       15
16 10     1 1   1   1                         1   1   1   1                 1                                 1             16
17 11     1                 1 1                 1         2 1         1         1                     1         1           17
18 9       1                     1 3                               1     1                   1                           1 18
19 8                   1               1                           1 1 1                         1 1               1       19
20 11                                 1 1       1       1         1 1       1 1               1           1     1           20
21 11       1     1     1     1             1 1 1   2                                         1                 1           21
22 5                         1   1                                   1                   1       1                         22
23 9   1     1                     1 1                           1       1           1     1               1               23
24 11       1     1 1           1   1         1                         1 1                     1   1   1                   24
25 9                         1   2       1                     1   1       1                       1     1                 25
26 10   2                   1   1                     1       1 3                                       1                   26
27 9         1     1             1         1   1                     1         1           1         1                     27
28 15       1           1     1   1                           1   1                       1 2     1       1       1   1 1 1 28
29 10               1   1                         1 1                       1   1                         1     2         1 29
30 8     1           1         1             1         1                     1                 1           1               30
31 6                     1     1             1                           1                     1 1                         31
32 11               1   1 1                         1 2                       2             1     1                     1   32
33 9         1         1 1             1               1                     1         1     1                       1     33
34 9       1                     1                         1   1 1                   1   1                 1         1     34
35 16     1 1         1     1                 1   1       1             1   1 1   1   1           1         1       1     1 35
36 17 1   1               1         1 1       1   1             1     1 1   2             1             1 1             1 1 36
37 13 1 1                 1     1   1 2             2         1               1           1                   1             37
38 12     1     1                 1 1 1                                   1 1           1       1       1         1       1 38
39 14 2           1         1   1   1       1 1             1     1           1     1 1       1                             39
40 9   1               1           1   1                                 1             1                   1     1     1   40
41 7     1                 1           1                               1                     1     1 1                     41
42 15             1                   1 1             2               2           1   1                 2 1   1         2   42
43 17   1 2 1 1           1     1         1     1 1               1             1       1                           2 1   1 43
44 11         1                                     1               1         1             1     2             1   2     1 44
45 18     1 1   1   1   2       1             1       1 4           1   1 1                   1                     1       45
46 9         1         1       1                 1                     1           1 1                   1             1   46
47 9 1         1                       1 1     1         2                                                 1         1     47
48 9         1                             1 1                                       1   1         1           1     1 1   48
49 8     1                                 1 1                 1                 1     1                     1       1     49
50 6                                                 1   1 1                   1     1     1                               50
51 8   1     1     1                     1             1                                       1                 1   1     51
52 11                 1 1   1                     1                                 1           1   1 1     1 1       1     52
53 14 1           1     1                   1         1     1           1           1 1       1     1     1 1         1     53
54 9 2               1       1                                 1   1               1     1     1                           54
55 11                     1           1                     1         1       1                 3   1         1   1         55
56 16       1                   2         2 1 1   1           1                 1 1       1           1 1     1   1         56
57 14   1 1                 1     1                                   1     1   1         1   1   1       1       2       1 57
58 15             2 1                 1   1                   1             1     2   1       1         1       1     1 1   58
59 11                       1 1       1                 1   1 1                 1 1             1     1         1           59
60 11         1           1         1       1   1               1   1                     1           1           1 1       60
61 11                         1         1 1       3       1               1                 1 1                     1       61
62 5 1                     1                                                                       1                 1 1   62
63 11 1                 1   1             1             1   1   3 1                                 1                       63
64 7         1                     1                     1   1                   1       1                               1 64
65 8     1           1                               1                   1 1                                   1 1     1   65
66 12 1 1 1                             1           1 1   1       1               1 1                 1       1             66
67 10 1                 1         1     1                 1 1           1                       1     1         1           67
68 11                       1     1     1   1           1                     1 1       2           1               1       68
69 9                     1       1     1                   2             1       1       1     1                           69
70 6                         1     1                     1         1           1                         1                 70
71 10                 1           1   2   1                     1                   1     1       1       1                 71
72 11         1           3                   1 1       1           1     1       1                     1                   72
73 8     1 1 2                                       1                     1                   1         1                 73
74 14 1         2 1       1 2                             1               1     1                           1     1 1   1   74
75 7                 1                         1                   1     1                       1   1       1             75
76 10 1 2 1                           1       1                   1   1 1                     1                             76
77 10             1               1       2                               1             1         1 1         1       1     77
78 10       1                         2                           1         1   1         1   1   1                     1   78
79 11             1               1           1                                     1 1 1   1     1   1 1         1         79
80 13 1     1           1     1         1             1           1           1               1   1     1 1   1             80
81 13                     1   1               2     2         1       1       1       1               1   1     1           81
82 6                         1                             1 1                                             1 1   1         82
83 12                         1           2 1                 2           1                 1       1       1 1         1   83
84 11                 1             1             1 1 1                     1   1       1   2                             1 84
85 5           1               1                                   1         1                       1                     85
86 15   1               1               1   1         1             2   1   1       2   1                         1 1 1     86
87 4             1 1                             1                                     1                                   87
88 10         1                     1           1 1             1         1           1                 1       1     1     88
89 17   1   1   1   2     1               1 1               2 1 1       2                 1               1 1               89
90 11       1   1           1         1   1     1   1                 1         1               1     1                     90
91 11 1                     1   1 1               1 1                   1   1             1 1         1                     91
92 9                 2           1   1                           1   1           1                     1       1           92
93 6             1       1                           1         1                                             1   1         93
94 8                         1         1                                           1 1     1 1     1         1             94
95 15         1 1   1       1                             1   2                     1             1 1       2 1       1 1   95
96 13         1   1   1     1                             1           1           3       1                 1 1           1 96
97 6                         1         1       1   1                 1                     1                               97
98 10       1                                     1         1           1             1 1   1                   1       1 1 98
99 7   1       1     1                                           1 1                                   1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng