BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18         1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1     00
01 9                     1     1       1 2             1   1                                       1       1               01
02 13               1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 1         1                 02
03 8 1                       2                         1     1                           1         1                     1 03
04 13           1                               1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1   04
05 4                             1         1                                         1                       1             05
06 8                             1 1                 1       2     1                           1                     1     06
07 11   1   1   1                     1           1           1           1             2                 1         1       07
08 21 1 1     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1     08
09 8     1                   1           1                 1             1         1                             1     1   09
10 9               1     1                                             2     1   1     1         1         1               10
11 5             1     1                                       1               1                                     1     11
12 8                 1       1                   1     1   1     1                 1             1                         12
13 11                       1     1                       1       1     2                                       1     2   2 13
14 12   1   1             1                         1         1       1 1                 1 1             1   1       1     14
15 20     1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1 15
16 15 2 1 1       1         1                   1 1     1           1                     1     1   2                     1 16
17 11                               1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1         17
18 14           1   1       1       1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2     18
19 10     1   1                 1                                           1         1           1 1       1     1       1 19
20 12         1 2         1           1                 1         1         1   1           1 1 1                           20
21 12             1                     1   1         2             1                         1         1       1       2 1 21
22 14       1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1             1     1               1 1 22
23 11                 1       2               2                           1       1             1 1     1     1             23
24 12 2                   2         1     1           1                         2   1         1         1                   24
25 14                   1         1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1 25
26 8                           1 1             1                         1   1   1           1                         1   26
27 8       1               1           1         1           1                 1 1                   1                     27
28 10               1 1       1     1   1                             1                             1 2   1                 28
29 14       1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1                           1       1   29
30 9       1         1                     1                       1 1           1                         1       1   1   30
31 10                                 1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1       31
32 5                             1                                 1       1                                     2         32
33 7                           1                   1     1   1 1   1       1                                               33
34 12   1 1 1             1 1         1     1       1                         2           1         1                       34
35 7     1                                 1                                       1   1 1     1               1           35
36 10     1       1                         1     1 1                                                 2 1   1 1             36
37 11                           1         1   1 1           1             1     2 1     1           1                       37
38 21           1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                         38
39 5               1                             2     1                                                             1     39
40 15                 2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 1                           40
41 12   1 1           1           1   1                               1   1 1               1                 2           1 41
42 8   1       1                     1       1   1           1         1                               1                   42
43 10                     1 1   1     1     2 1                           1 1                                             1 43
44 7 1       1       1                 1                                               1   1             1                 44
45 7                       2                 1                 1             1               1                       1     45
46 9           1             1                           1           1                             1 1             1 1   1 46
47 4         1 1                                               1 1                                                         47
48 7   1                           2     1           1               1                                               1     48
49 14       2   1   1             2 1   1           1                 1                 2                   1             1 49
50 6                     1                                                                         1 2       1     1       50
51 15 1               1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1           51
52 14 1       1               1 1   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1 52
53 15     1 1       1       1                     1   1 1 1                                   1 1           1     2 2       53
54 13 1   1       1 1                   2             1               1 1                                 1       2 1       54
55 10     1 1     1                             1   1               1                 1           1                   1   1 55
56 9   1                                                     1                       1 1       1 1   1 1   1               56
57 15     1 1               1   1 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2       57
58 10 1         1 1 1           1                     1           2                           1                         1   58
59 12                   1         1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                       59
60 12                         1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1               60
61 11                                 1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1   61
62 10         1 1                                   1                                       1       2   2           1 1     62
63 13         1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1           63
64 7   1                                           2     1     1                     1                                 1   64
65 7 1                                                                 1             1                   4                 65
66 4                                             1                           1                 1       1                   66
67 9       1     1 1                     1                           1           1 1                     1     1           67
68 8     1       1                               1                         1     1         1       1     1                 68
69 11 1 1   1               1                               1             1                   1       1 1   1 1             69
70 14   1               1           1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1 70
71 6       1                                   1                           1                       1             1 1       71
72 18 1       1   1 1     1         1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1   72
73 9                       1       1     1           1   1       1                       1     1     1                     73
74 7                                   2                 1             1     1         1                         1         74
75 13   1     3           1   1 1 1                 1             1       1                 1 1                             75
76 23   1 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1     76
77 5                                                                 1       1               1               1 1           77
78 6     1       1   1                                     1                             1 1                               78
79 15     1                         1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1   79
80 13         1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1     80
81 7 1                 1         1       1                                                 1                 1         1   81
82 9           1                               1         1 1           1       1 1                       1     1           82
83 11         1 1                           1   1     1             1 1       1           1 1         1                     83
84 14   2         1     2       1             1         1                         1     1                           1   2 1 84
85 6     1           1                   1   1             1 1                                                             85
86 7 1             1                                   1   1     1           1                   1                         86
87 14       1               1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2         87
88 11           1       2 1       1   1                     1 1                 1   1           1                           88
89 8 1   1             1   1                                           1                         1         1         1     89
90 9         1       1 1       2                               1   1                           1     1                     90
91 10                         1 1             1     1     1       1             1   1 1                             1       91
92 7                         1         1         1       1                                       1       1       1         92
93 12 1       1     1               1               1 1           1   1               2                     1 1             93
94 7                                       1             1   1         1       1       1                       1           94
95 12   1               1             1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1         95
96 6             1               1                             3             1                                             96
97 14           1     1 1                             1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 97
98 10                 1 1   1       1 1 1                                   1   1     1                       1             98
99 15   1   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng