BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9               1                   1                     1       1 2 1           1           1                         00
01 10   1     1     1     1                         1     1         1                                         1       1 1   01
02 20             4       1                       1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1   02
03 12             1       1       1 1               1       1         1   1               1             1               1 1 03
04 13                   1   1           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1     04
05 9       1     1         1 1 1                       1 1         1     1                                                 05
06 10         1 1 1         1             1                                   1   1 1                     1             1   06
07 8       1               1   1           1                                       1     1           1       1             07
08 9               1   1       1       1   1                 1         1                                       1 1         08
09 8                       1         1                                 1           1                     1       1   1   1 09
10 14 1   2           1       1                   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1 10
11 13   1           1               1           3   1           1       1                         1   1   1 1               11
12 10                   1                 2         1       1           1                   1   1   1       1               12
13 9               1             1 1         1 1                                 1           1 1 1                         13
14 13 2   1 1                 1         1           1                   1 1                       1 1   1     1             14
15 6                         1                         1         1               1   1           1                         15
16 16                           1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1         16
17 11             1                           2       2     2         1     1 1                                         1   17
18 9                                           1           1 1           1 1   1             1         1               1   18
19 17 1         1 1 1     1     1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1     19
20 8                                         2   1           1                       1 1               1     1             20
21 7               1         1     1                                                             1   1       1           1 21
22 10 1   1 1                         1     1       1                   1         1           1                   1         22
23 11 1               1                                   1                         1             1     1   1   1 1   1   1 23
24 11                                       1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                         24
25 14                     1       1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       25
26 9     1           1                         1               1                     1         1   1 1         1           26
27 6       1                                                   1 1       1               1         1                       27
28 13 1       2             1           1 1   1               1   1       1           1   1 1                               28
29 3               1                                                               1       1                               29
30 10                                     1       1       1   1                             1             1   1 1 2         30
31 11                     1                 1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1         31
32 14   1   1                 1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1           32
33 15   1             1             1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1   33
34 8               1                       1                 1             1   1                             1     1     1 34
35 11               1               1       1           1   1 1     1                       1   1       1                 1 35
36 10     1       1               2   1 1                                         1       1             1   1               36
37 16   2         1   1         1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1       37
38 7   1                     1                   1                         1   2                               1           38
39 13         1 1 1 1 1   1           1                           1         1       1 1         1                 1         39
40 13 1         1         1         2       1 1                         1                   1       1     1   1         1   40
41 17 1     1 1 1     2       1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1     41
42 4           1                           1           1           1                                                       42
43 11 1           1           1 2       1                   1   1               1             1                       1     43
44 13   1       2                   1                       1   2                   1   2   1                     1       1 44
45 7         2                                         1                   1       1           1                 1         45
46 7                   1             1   1                               1   1                 1       1                   46
47 12         1   1           2       1             1               1   1         1         1     1           1             47
48 11                           1             1       1                   1       1 1           1         2 1           1   48
49 8     1           1                     1       1                                       1         1   1           1     49
50 8   1 1                       2                                               1                     2             1     50
51 5     1                                                               1   1                             1             1 51
52 9                           1 1 1           1     1                                         1 1 1               1       52
53 16           1 1 1 1                   1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   53
54 8     1   1                                               1                   1   1 1           1               1       54
55 6                                                   1       1 1   1                       1           1                 55
56 7                     1     1                 1           1           1           1                                 1   56
57 13                 1                 1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1             57
58 10   1                                     1         1           1       1             1             1           1 1   1 58
59 10 1 1       1                         1                         1     1                   1   1           1         1   59
60 16   1 1                           1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1     60
61 13                     1 1 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1             61
62 3                                             1                                       1               1                 62
63 13   1       1     1                             1       1   1         1     1     1       1             1   1     1     63
64 8                 1       1                                                         1     1 1             1   1     1   64
65 11                                       1               1         1         1   1           1           1 1 2   1       65
66 10     1                   1   1     1   1     1     1               1                       1   1                       66
67 9   1   1       1   1               1 1           1                                                     1             1 67
68 12                       1     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1         68
69 15         1                           1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       69
70 10       1         1           1         1 1             1   1     1       1                     1                       70
71 11     1             1 1 1           1 1                         1       1             1                         1   1   71
72 16     1   1       1                 1           1   1     1     1       2               1 1       2             2       72
73 4           1                                   1                           1                                     1     73
74 11           1             1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                     74
75 8       1 1     1   1   1   1                     1                                           1                         75
76 9                   1 2                   1     2           1   1         1                                             76
77 11 1     2           1         1             1     1   1     1               1                                     1     77
78 16                           1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1 78
79 12   1   1               1         1   1     1   1 1     1                           1                       1         1 79
80 10   1                               1             1           1         1     1         1     1           2             80
81 12               1   2         1   1       1         1               1   1                                   1 1   1     81
82 9 1 1 1             1           1                         1               2                                         1   82
83 4                       1       1                                 1                     1                               83
84 9 1 1             1 1                       1     1             1                                   1 1                 84
85 9           1 1     1   1                     1           1                           1               1               1 85
86 12       1                         1                   1       1             1 1       2       1                   1 1 1 86
87 8 2                     1                         1   1               1                           1                   1 87
88 12     1                 1 1 1       1     1                   1           2   1                       1             1   88
89 19     1 1 1           1 2 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1       89
90 9       1             2       1             1 1 2                                 1                                     90
91 12       1   1   1   1                         1   1 1 1                     1 1       1                               1 91
92 14       1   1           1               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       92
93 15     1             1 1   1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   1   93
94 6             1                     1         1     1 1                                                   1             94
95 10                 2 1                   1               2     1                     1                   1       1       95
96 11         1 2                                 1 1   1                                 1         1 1   1               1 96
97 12         1           1       1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1       97
98 9 2             1             1 1                             1       1     1                                 1         98
99 14         2   1 1   1       1                       2   1               1           1       1   1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng