BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19   1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                         00
01 10               2                 1                       1 2   1           1   1                         1             01
02 9       1         1                                           2           1 1                     1 1           1       02
03 8 1                   2                                                                 1   1       1   1   1           03
04 14     1   1   1 1 1 2         2                   1       1             1         2                                     04
05 9       1     1 1                         1                 1     1           1                   2                     05
06 17   1         1     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2 06
07 13 1 1   1                       1                           1                 1 1 1         1 2       1     1           07
08 13 2                                                     1     1                       1           1 2   1 2   1       1 08
09 9                             1         1         1                     1 1       1                 1 1       1         09
10 5     1           1             1                                 1                                             1       10
11 4                                                                                         2                   1 1       11
12 16     2   1                       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1       12
13 14 1       1               1                         1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 13
14 9     1                 1                           1               1   1           1           2                   1   14
15 9     2 1   1           1               1     1                                                       1 1               15
16 16         1                   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1   16
17 13   1   1 1                           1                 2                             1 2 1 1                   1 1     17
18 12       1         1         1           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1     18
19 11                                       1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   19
20 10   1                 2   1 1                           1                                     1         2           1   20
21 12                         1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1     21
22 16                             1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1 22
23 9   1     1                   1       1           1   1                                               1   1           1 23
24 13   2   1 1 1           1 1                       1                   1   1   1                           1           1 24
25 14     1         1   1                       1     1 1         1                             1       3       1 1   1     25
26 15 1     1               1               1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1   26
27 7                 1       1     1 1                                           1               1           1             27
28 6         1       1                                     1               2                       1                       28
29 15         1 1   1                                         1     1             1       1   2 1   1     1       2     1   29
30 11 2                                       1       1               1               1             2 1         1     1     30
31 9                 1 1             2 1 1               2                                                         1       31
32 5 1         1         1                                                                           1           1         32
33 12                             1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     33
34 11                       1     1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   34
35 13   1                 2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1   35
36 15 1                     2 1 2 1             1 1 1         1             1                   1               1     1     36
37 11   2     1                                     1                         1     1   1     2               1           1 37
38 14 1                                   2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1             38
39 11       1   1         1           1                     1                   1       1     1     1       1 1             39
40 7           1                                   1             1         1             1                 1       1       40
41 16       1                               1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2           41
42 10                       1                             1   1   1         1           1     1         1   1     1         42
43 12 1               1 1     1                                           1 1 1                 1 1       1 1   1           43
44 7                     1 1                       1     1         1         1 1                                           44
45 4                                   1                   1       1                                               1       45
46 10   1               1 1             2   1                                     1     1                       1 1         46
47 9           1 1           1         1                         1   1                   1   1                     1       47
48 9         1                   1 1             1       1                   1 1   1             1                         48
49 14       1 1   1     1 1           1 1       1       1             2         1                       1       1           49
50 6                                                                   1               1   1         1         1         1 50
51 8       2             1         1             1     1               1                                 1                 51
52 9             1         1   1   1         1               1       1             1                                   1   52
53 7                       1         1                                 1 1       1     1               1                   53
54 16 1   1               1   1             2   1 1 1     1     1               1                         2           2     54
55 8     1 1                       1                 1                     1           1   1                       1       55
56 13             2     2                   1       1 1                     1     1               1   1 1           1       56
57 8   1       1   1                       1               1   1   1                                             1         57
58 10 1                                               1           2   1           1   1     1       1   1                   58
59 10                 1       1               1 1                 1             1         1 1             1         1       59
60 10                 1   1       1     1       1         1             1         1                         1   1           60
61 15               1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 61
62 5                                         1         1                             1                             1     1 62
63 8               1       1 1                 1         1         1   1                                           1       63
64 10   1     1 1               1             1             1             1   1                           2                 64
65 12           3     1                           1     1               1 1               2       1 1                       65
66 9     1     1 1       1       1                                     1 1             1               1                   66
67 14                 1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 67
68 9                           2                     1   1               1             1                   1   1   1       68
69 10     1 1     1             1           1           1             1       1                               1         1   69
70 8           1                                                 1         1       1               1 1           1 1       70
71 13     1                       1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1     71
72 15 1                 1           1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1   72
73 8   1       1     1           1   1                           1                           1   1                         73
74 21   2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2     74
75 8                 1           1     1       1           1   1   1                                                   1   75
76 11         1               1 1                                       2 1     1     1   1   1                 1           76
77 8               2     1         1 1                 1             1                                         1           77
78 8                     1           1                 2                                         1     2 1                 78
79 10     1 1                       1   1     1     1           1   1                           1                         1 79
80 12           1   1                               3                     1 1     1         1   2                     1     80
81 9     1           1 1     1   1             1     1           1       1                                                 81
82 11         2   3             1                       1                 1   1         2                                   82
83 9 1               1 1                     1                     2           1                   1             1         83
84 7     1                 1         1   1                         1                               1           1           84
85 15                                     1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3 85
86 6                                   1                 1   1 1                               1     1                     86
87 10     1                   1       1             1     1     2               1 1                                   1     87
88 11             1 1             1       1                         1     2       1     1                 1             1   88
89 7 1                 1                     1                       1   1     1                               1           89
90 14 1     1 1   1 1   2   1                                   1         1         1     1         1             1         90
91 6                                             1                 1 1             2       1                               91
92 14               1       1   1         1       1 1 2       1               2     1             1                     1   92
93 10               1           1   1     1                                   1   1 2                   1               1   93
94 11         1     1         1               1     1   2 1   1                                   1                       1 94
95 9                     1   1                       1     2                 1     1         1               1             95
96 8       1                             1               1     1                                   1 1   1               1 96
97 12   1 1       1     2       1       1               1                             1     1             1           1     97
98 6                       1   1   1 1             1                                                 1                     98
99 11             2   1                 1   1                         1               1       1     2               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng