BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11           1                     1                   1   2 2           1     1                             1   1       00
01 15           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1             1         1   01
02 20           1       1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   1   1     3 1         02
03 11   1             1     1                                         1           1     1       1 1           1   1       1 03
04 21           1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1     04
05 11       1         1           2                         1   1                 1             1             1   1   1     05
06 15     1   1 1         1   1 1               2                     1   1                 1   1       1             1   1 06
07 16               1   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3                     1               07
08 20           2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1         2         1   1 08
09 20     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1       2           1 1     09
10 16   1                         1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1         10
11 10                       1     1             1           1   1     1   1                 1 1                           1 11
12 9 2   1                                               1                       1     1 2           1                     12
13 16         1           1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1           1   2 1       13
14 12     1       2       1 1             1 1                 1                             2                         1 1   14
15 21 1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             1           1   1   15
16 17   1                 1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1         4 1         16
17 18       1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                         1 1   1   1   17
18 15 1               1         1   1 1       1   1       1                 1         1                 1   1 1 1       1   18
19 12             1     1 1   1     1   1                                       1       1   1 1         1 1                 19
20 16               1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                           1     1   1 1     20
21 23       1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1 21
22 11     1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1                                                 22
23 12   2             1   1   1             1       1         1       1 1                       1     1                     23
24 16   1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2                       24
25 12 1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1                                                   1 1 25
26 19   1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1           1     1   1   1   1           1   26
27 16   1   1         1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1       1 1   1 1         27
28 7 1             1                                   1                 1       1                     1 1                 28
29 19         1               1 1               2                         2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1 29
30 22 1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1                     1 1 1 1 30
31 17   1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1                       1   1 1 1 1       1   31
32 11   2     2                 1                 1 1   1 1       1             1                                           32
33 19                   1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1               1 1   1 2   33
34 14                               2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 1 1     1           34
35 13           1   1     2                     1           1     1       1         1             1       1     1         1 35
36 15               1     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   1 1   1 1             36
37 15   1     1     1                 2   1             1 1         1           1                       1         1 1   2   37
38 19 1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1       1 38
39 17   2                 2   1           1         1     1 1 1           1               1     1       2     1       1     39
40 21 1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     1 1 1               40
41 19 1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1     41
42 13 2   1               1                 2   1               1         1 1 1                                     1 1     42
43 24     1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1 43
44 26     1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1                 44
45 14           2                                   1 2       1     1 1     1 1   1                             1     1   1 45
46 13     1         1                 1     1                   1           2   1         1     1     1     1         1     46
47 10             1               2 1   1                         1                   1             1   1           1       47
48 10                       1     1                       1   1     1     1   1   1                       2                 48
49 12     2             2       1         1                 1         1 1     1           1       1                         49
50 24     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 1 1                 50
51 14     1         1                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 1                   51
52 14 1 1             1   2                 1 1         1                         1   1             1         1     1 1     52
53 10                           1                 1                 1     1 1   1         1         1 1                 1   53
54 11   2       1 1     1                   1             1                   1                   1 1               1       54
55 18 1   1   2         1                       1             2         1 1   1     1   3                 1   1   1         55
56 14 1         1     1 1                     1                                   1 1 1   1         1       1   1   1   1   56
57 15   1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1                         1     57
58 18   1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1           1       1   58
59 19           1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   1                   59
60 19                 3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1                           60
61 24       1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                     61
62 15 1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1                               62
63 8   1                 1   1           1       1       1 1             1                                                 63
64 16   1             1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1       64
65 16 1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   1     1               65
66 19 1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2       1     1       1     66
67 17     1     1 1 1       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   1       1           1 67
68 15         1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                       1   1         68
69 12                 1                       1   1 1                     1             2             1         1 2 1       69
70 23   1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1             1   1   1     1 2 70
71 23 1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             1   1 1     1     1   71
72 17 1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1           1       1 2   1             1     72
73 14       1 1                 1 2           1 1             1                   2   1 1       1               1           73
74 21             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1     74
75 6           1                                 1               1     1   1                                       1       75
76 21     1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1       1 1 1         1 76
77 16       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1               1             1 1         1 1     1 77
78 25 1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1   78
79 11         1               1   1 1     1                 1                                 1 1 1       1       1         79
80 16 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   1       1   1             1       1     1 1 80
81 21 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1       1       1 1       81
82 19         1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1                             1 82
83 16         1       1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1           1           1   1 83
84 16             1                       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1     1   1     3       84
85 14 1             1   1   1         1             1     1 1 1               1                       1   1   1           1 85
86 26     1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1           86
87 7       1     1     1             2                                         1                                       1   87
88 18         1 1               1           1 1 1     2         1           2   1   2                 1 1 1         1       88
89 16         1     1       1           1           1           3 1             1   2         2     1                   1   89
90 18           1   1               1   2             1     1   2       1             1   3           1   1             1 1 90
91 13                                   1               1           1       1     1 1               1         1     2   1 2 91
92 20     1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1   1 92
93 9     1                           1       1       1             1                 2                     1             1 93
94 15 1 1   1               1     1       1 1                                         1     1 1 1           2   1 1         94
95 8 1             1         1 1       1                                 1             1                         1         95
96 19     2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2               1   1   96
97 17   1 2   1 1 1         1 1                                           1     1           1 2   1           2 1           97
98 12 1                 1           1         1 1   1                 1             1     1       1     1                 1 98
99 17         1 1                         1             2             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
Ngày
/
Tháng