BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 19 2   1     1     1           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1     00
01 17       1   1   1   1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1       1   01
02 20   1       1     1       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1 02
03 17 1       1   1                         2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1               03
04 13       1       1     1     1                       2   1           1       1               1   1             1   1     04
05 17     1                   1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2         05
06 18   1       1       1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1           06
07 21     1             1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1   07
08 14                   1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 08
09 23 1   1 1   2             1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2             09
10 19   1   1     1   1   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1         10
11 13         1       2                     2 1 1 2           1           1                                 1     1         11
12 13         1       1   1         1 2       1   1               1       1           2   1                                 12
13 17             1         1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1 13
14 15     1   1   1           1             1               1         2   1               1       2       1 1             1 14
15 19     1 2           1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2           15
16 19 1           1     2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1             1   16
17 17               2   1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   1   1   17
18 22       2   1 1 1   1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1     18
19 14                 1         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1   19
20 12 1                         1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       1       20
21 19     1 1                   1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   21
22 18     1         1   1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1       22
23 14     1           1                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             23
24 17                 1   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1           24
25 16 1       1   1                 1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       25
26 16   1         1     1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                           26
27 10       1               1                                       1   1       1       1   1         1 1               1   27
28 19 2         1 1 1 1 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1                       28
29 15       1 1               1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1           29
30 20         1     1       1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 30
31 17     1       1                       1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2 31
32 21   1     2 2               1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1           32
33 7                   1 1       1                                                                     1   1   1     1     33
34 5             1                 1                                               1                               2       34
35 11 1       1       1       1                         2                           1           1   1     2                 35
36 15 1                           1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1       36
37 13 1   1   1 1               1                   1                         1         1     1     1                 2   1 37
38 8             1     1                       1               1                     1   1               1               1 38
39 18           1   1           1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1 39
40 18   1           1           1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1   40
41 20       1 1     1   1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2 41
42 13     1 1         1   1     1                   1     1         1   1             2   1               1                 42
43 14 1       1                                     1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1       43
44 12     1                       2 1       1           1 1     1                         1                   1   1     1   44
45 14 1         1 2                   1           2           1     2   1   1                   2                           45
46 11   1   1                                 1 1 1           1     1             1       1         1                 1     46
47 12           1     1                     1               1                 2   1               1               2 1   1   47
48 16             2           1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1         48
49 18   1           1         1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1 49
50 20 1   1     1   1     1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2     50
51 15                     1       1 1 2                       2 2           1             1         1                 1 1 1 51
52 15   1 1           1 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2                 52
53 13   1 1   1     1 1   1                     2     1               1   1       1                             1           53
54 15     1           2       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1                   54
55 18     1 1 1             1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                   55
56 17 1 1                         1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                   56
57 23       2 2     1       1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1   57
58 14       1   1 1 1                     1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1 58
59 18                 1         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 59
60 13     1 1       1       1             1     1     1                                               3         1     2     60
61 20   2       1 1       1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1   61
62 20       1   1           1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1     62
63 18         1 1 1       1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1 63
64 8   1 1           1             2                                         1         1             1                     64
65 16             1   1   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     65
66 24   1         1 1 1 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1   66
67 17       1   1                       1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   67
68 16 1 1               1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   1 1     68
69 7                     1 2         1                 1             1                               1                     69
70 17   1 1                                           2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 70
71 20 1                 1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     71
72 18                     1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1   72
73 22     2     1   2           1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2         73
74 13   3   1               1                     1           1                 1   1             1 1   1     1             74
75 17 1       1 1                   1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                           75
76 20 1             2               1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1       76
77 13                   1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1               77
78 19       1                   1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 78
79 14       1 1 1   1                     1         1       1       1           1             1               1   1 1     1 79
80 17       1 3   1           1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1 80
81 21         1   1   1 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2         81
82 20 1     1         1   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2 82
83 22                 1       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         83
84 9 1 1                   1         1       1                 1                   1             1                       1 84
85 10   1       1                       1                 1         1                 1             1   1   1         1     85
86 16   1           1 1   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 1       86
87 16           1     1   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1             2     87
88 9           1                     1         1           1               1 1               1 1               1           88
89 10           1                   1 3                             1                         1     1       1           1   89
90 13   1     1         1                     1 1   1       1           1                       1   1               1   2   90
91 11     1   1   1     1 1   1     1             1   1                       1                                         1   91
92 18 1               1 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1           1 92
93 12     1         1               1               2       1 1         1     1 1         1                           1     93
94 17 1   1   1         1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 94
95 15 1 1                   1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1   95
96 15     1 1     1               1           1 1         1             1       1         2       1 1         1       1     96
97 21 1           1 1   1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1             97
98 18 1 1           1       1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1       98
99 17   1         1         1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng