BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11   1           2     1 1                   1 2 1                   1         1                                         00
01 7                     1       1               1               1                                           1     1 1     01
02 14   1 1     1         2           2   1         2         1               1         1                           1       02
03 13           1 1       2                 1   1                   1           1 1       1   1             1 1             03
04 8       1   1         1     1         1                                 1                 1                 1           04
05 13 1     1     2           1 1       1             1 1                         1 1       1                       1       05
06 9     1                 1                         1               1           1   1       1 1                     1     06
07 11     1   1     1                                     1 1     1               1     1                   1   2           07
08 6       1         1   1                                       1         1                                           1   08
09 11                       1 1 1     1       1                   3             1         1                     1           09
10 12     1                             1   1             2                 2   1             1         1   1         1     10
11 5                                                     1                     1             1                         2   11
12 17             1           2 1       1             2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                     12
13 10         1               1                       1 1           3   1                 1   1                             13
14 5 2       1                                       1                             1                                       14
15 13             1   1                     1 1           1 1         1   1               1 1             1     1         1 15
16 14                 1                 1   1       1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1     16
17 11 1   1   1           1                         1   1                                   1         1     1           1 1 17
18 11           1           1     2                                     2           1                       2       1     1 18
19 5 1                           1                                           1   1                               1         19
20 11                 1     2 1 1                       1                   1     2               1                 1       20
21 6                       1   1       1         1   1                                                 1                   21
22 18         1 1 1         1       2   1   2       1           1     1     1         1       1                         1 2 22
23 10   1           1                           1 1     1 1     1                 1           1                   1         23
24 14   1         1         1           1     1     1                   1               1 2   1 1         1         1       24
25 12           1                 1         1     1 1         1 1 1           1     1                             1 1       25
26 15               1 1 1     2               2   1                 1       1     1                     1           1 2     26
27 11           1                         1 1       1                       1             1 1 1           1           1   1 27
28 10 1                         1       1 1             1     1 1       1       1       1                                   28
29 9 1                                         1           1     1           1                   1       1   1       1     29
30 9             1                             1                     1     1   1     1         1 1                 1       30
31 8 1                                       1                   1                         1     1           1   1     1   31
32 15   2     1         2 2         1             1 1 1           1                 1                 1                   1 32
33 9 1                             1 1                   1   1     1         1     1       1                               33
34 4 1 1                                           1     1                                                                 34
35 11               1 1 1   1           1 1                 1                         1             2               1       35
36 9         1       1   1                       1             1       1                             1 2                   36
37 15     1   1         1           1   1   1 1               1     1 2             1                       1 1   1         37
38 10               1       2       1                 1       1 1                     1                 1   1               38
39 16           1 1               1   1             1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         39
40 18                             1 2 1   2   1       1     1   1     1             1 1             1     1               3 40
41 15 1           1 1                 1 1         1           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 41
42 8                                     3                             1 1                 1 1             1               42
43 15   1   1   1       1 1                       1       1           1 1           1 1     1             1 1 1             43
44 9     2       1               1         1         1               1 1                 1                                 44
45 8 1 1     1 1                         1                         1                             1             1           45
46 9           2                       1     1       1                   1     1     1     1                               46
47 15         2     2 1       1     1       1             1         1   1 1   1                         1           1       47
48 9           1             1                     1           1               1               1           1   1       1   48
49 11                                             1           1 1       1     2                     1 1     1     1 1       49
50 10                   1             1         1     2           1       2                 1     1                         50
51 15   1           1       1   2     1 1         1                       1     1         1         1 1       1         1   51
52 13       1           1         1         1 1 1           1               2 1                         1   1         1     52
53 11     1   1     1                           2                   1 1                 1           1     1             1   53
54 6       1           1             1 1                                                                           1 1     54
55 11 1       1     1 1     1       1                   1                     1       1                 1       1           55
56 7                 1                                   1 1 1   1           1                 1                           56
57 7         1                                           1     1 1       1             1       1                           57
58 13       1     1   1         1         1             1 1 1   1 1         1                         1 1                   58
59 11     1                 1 1                                       1 1       1 1   1         1             1       1     59
60 11     1           1   1   1               1             1         1   2             1       1                           60
61 11 1 1                         1 1               1       1   1   1       2                                           1   61
62 9     1   1     2                         1     1 1     1 1                                                             62
63 11                   1       1         1               1           1       1     2   1                   1             1 63
64 7     1           1 1     1                                             1                                       1 1     64
65 13 1                                 1         2                               1   1 2 1   1         1       1 1         65
66 9       1   2     1                         1       1                                 2               1                 66
67 15   1       1 1               1 1       1   1           1       2                   1                     2   1   1     67
68 7                     1                     1                                   1       1     1   1   1                 68
69 7                                 1                             1               1             1           1 1         1 69
70 11       1       1   1     1                 1             1     1           1                 1     1               1   70
71 9     1                     1                 1 1   1                     1         1   1             1                 71
72 12           1                   1                               1     1 1       1     1     1 1 1 1       1             72
73 14 1   1 1               1           1                 1   1           1   1 1                 1     1 1           1     73
74 10       1     1   1                                                                             1         1 1 1 1 1 1   74
75 11   1         1       1   2       1       1     1                           1                         1     1           75
76 12       1                                     1     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1               76
77 14         1         1     1 1           1 1 2                           1               1 1   1 1                   1   77
78 10                               1                   1     1               1     1   1         1   1         1         1 78
79 8           1                             1                         1               1           1       1     1 1       79
80 12       2                                               1 1 1 1       1           1       1       1           1       1 80
81 15       1     1     1       1                     1 1 1       1       1             2           2                   1 1 81
82 7   1             1         1 1             1                         1           1                                     82
83 14       1       1 1 1               1   1 1 1                             1   1   1         1   1       1               83
84 7                               1 1                               1   1         1   1                       1           84
85 9             1                   1   1                                                   1 1   2   1                 1 85
86 7                                     1   1                                       1                         2     2     86
87 10             1                         1 1                         1                   1                 1   3     1   87
88 16   1 1         1             1               1     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1 88
89 4                                                           1     1                                       1         1   89
90 10 1                 1           1       1                 1   1 1           1     1         1                           90
91 17 1 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1                         1   1 1               1 1                 91
92 15   1 1   1                 1 1   1     1                   2     1         1                     1     1     1     1   92
93 12                 1 1     1 1         1                 2               1                         1   2   1             93
94 2                                 1                                 1                                                   94
95 9   1 1 1                     1 1                                     1               1 1 1                             95
96 9                       1     1                     2   1                                       1   1       1 1         96
97 12                     1 1   1         1               1               1     1         1       1 1     1           1     97
98 5       1                     1   1                                                           1           1             98
99 10                     1                         1 1   1 1         1 1                   1         1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng