BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 07/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9 2             1                   1                   1                       1 1                       1   1         00
01 10 1     1         1           1       1                 1             1 1                 2                             01
02 17 1                       1                     1   1 1           1     3   2 1 1             1               1 1     1 02
03 7           1                                         1       1             1 1             1                         1 03
04 17     2   1       1   1       1           1   1   2   1       2                                   1   1           1   1 04
05 9   1       1 1   1                                                   1           1               1         1     1     05
06 10         1         1         1           2           1                                   1   1       1         1       06
07 12 1   1     1 1     1                       1               1             3                                     1   1   07
08 17 1   1                     1   2 1   1 1                     1             1 1   1                 1 1 1 1       1     08
09 11   1   1       1                 1           1       2                         1           1           1 1             09
10 9         1 1       1                         1                   1 1                             1       1     1       10
11 9       1 1                 1     1         1 1   1                                 1               1                   11
12 11           1           1 1                       1     1 1 1         2                 1                 1             12
13 11       1   1   1           1           1                       1               1   1         1         1           1   13
14 15 1 1 1       1           1                   1               1     1             1                 1 1 1   2       1   14
15 7                                 1       1     1   1                   1     1   1                                     15
16 9   1       1           1 1             1                                   1   2       1                               16
17 7   1             1                                         1           1                                   1   1   1   17
18 13 1               1 1                             2       1   1   1   1         1                 1     1             1 18
19 10                   1 1         2     1                     1     1           1       1                     1           19
20 9   1   1       1                               1       1   2           1             1                                 20
21 4                                                             1                   1       1 1                           21
22 9                       1                           1 1               1     1           1     1                     1 1 22
23 8         1               1   1                 1 1           1                                 1             1         23
24 9           1           1     1   1                     1   1                 1             1                 1         24
25 7   1   1             1       1     1                                     1                                           1 25
26 8                           1                 1 1   1 1                                 1         1 1                   26
27 8   1         1 1       1                 1       1             1                                                     1 27
28 6                 1     1                                           1                           1     1     1           28
29 6           1 1                             1               1                                       1       1           29
30 12         1             2         1                         1     1     1           1     1 1       1   1               30
31 15             1     1 1             1     1         1             1 1     1     1   1   1         1       1 1           31
32 14       1         2             1     1           1       1 1   1                         1 1                 2     1   32
33 8                     1         1             1 1   1                                     2                 1           33
34 15                   2             1         1           1 1     1           1       1 1       1       2     1 1         34
35 12 1     1       1 2 1       1     1         1           1                       1             1                         35
36 12                                 1 1   1             1   1             1       1   1 1       1   1                 1   36
37 14                           1 1         1     1             1     1   2                       1   1 1     1     1   1   37
38 5 1               1           1                   1             1                                                       38
39 15 1 1 1     1   1       1       1         1 1                           1 1   1                 1       1             1 39
40 11               1             1       1           1 1 1   1           1   1       1           1                         40
41 8     2 1         1                                     1                               1                 1 1           41
42 11   1     1           2             2   1             1       1 1               1                                       42
43 12                     1   1           1                               1       1       1 1           1   1     1   1   1 43
44 10                 1                                             1         1 1           1         1     2       2       44
45 20 1     1                         1 2                             1       1 1       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1 45
46 12                           1                 1 1             1   2             1         2           1               2 46
47 10 2             1                   1   1     1                                           1         1               2   47
48 13     1       1 1                     1     1                         2     1 1         1             1   1           1 48
49 8 1   1       1                       1   1                                   1 1                 1                     49
50 11         1                 2       1   1 1 1 1                 1     1                             1                   50
51 9         1                 2                   1                                       1   1         1 1     1         51
52 11   1     1 1         1               1   1 1               1                                   1   1             1     52
53 9               1           1     1     1                 1                     1                     1         1   1   53
54 4                                           1                     1       1                                       1     54
55 15               1                         1       2 1   2       1               1 1   1     2               1       1   55
56 9                   1   1 1       1                 1 1                           1   1           1                     56
57 12 1           1       1                     1   1         1   1               1                   1 1   1           1   57
58 17       1                 1   1                   1     1 1   1   1               1 1     3           1 1 1       1     58
59 16     2   1           2         1                                 1           1     1     2   1 1 2             1       59
60 9                               1             1                         1 3 1                           1       1       60
61 11   1   1                 2   1                           1         1   1     1                             1 1         61
62 10     1                   1                                   1     1               1 1   1     1               1   1   62
63 6               1 1                       1       1         1                 1                                         63
64 11 1     1   1             1           1     1     1 1       1                     1                             1       64
65 9   1                 1                             1 1                 2   1   1                           1           65
66 15   1     1 1                           1       1 1           1     1       1       1 1             1             1   2 66
67 15       1                     1 1 1                             1   2             1         1   3 1           1       1 67
68 12             1     1         1 1   1         1     1       1     1                   1 1           1                   68
69 6 1     1                                                                 1 1                 1           1             69
70 15   1           1                   1           1       2   1           1     1         2 1   1         1         1     70
71 7       1                                   1 1     1                                 1         1               1       71
72 12             2     1 1             2       1       1 1                     1                 1                       1 72
73 9             1           1 1                         1                 1               1                   1   1 1     73
74 7     1     1 1           1                                     1         1                                       1     74
75 7                               1     1                 1           1           1           1                 1         75
76 9             1         1 1             1   1                 1                     1 1                           1     76
77 6                           1                   2               1   1                                               1   77
78 8                 1     1                 1     1                                       1           1   1 1             78
79 5                                   1 1                   1                         1                                 1 79
80 11                         1             1 1     1         1   1                     1       1   1                 2     80
81 11               1       1   1   1               1   1   1                         1   1           1               1     81
82 7   1               1                   1                                             1         1         1   1         82
83 9                 2             1   1     1           1   1                                           1           1     83
84 10         1                           3     1           1       1 1       1             1                               84
85 12             1               1 1     1 1     1                       1 1             1       1       1 1               85
86 13     1   1         1   1         1 1 2       1 1               1                 1                   1                 86
87 15     1                     1           1     1                 1 2   1       1     1 1     2   1         1             87
88 15           1           1       1 1       1 1           1           1     1           1     1   1   1         1 1       88
89 9           1 1         1 1       1                                 1                         1       1   1             89
90 13                 1   1                 1               1     1 1 1 2             1           2             1           90
91 15         1 1   1     1       1 1           1                 1         1   1     1               1         1 1     1   91
92 15   1               2   1   1 1                             1             1     1 2                   1       1 1   1   92
93 12         1               1         1             1 1     1           2     1       1                 1   1             93
94 12     1     1   1   1       1     1                 1     1 1                       1           1   1                   94
95 15     1 1 1         1 1         1         1           1   2                   1         1                     1 1 1     95
96 8         1   1               1               1                     1 1                                   2             96
97 8               1                       1 1           1                     1           1       2                       97
98 9   1   1             1       1   1     1                           1                                   1         1     98
99 10                       1                       1   1     1     2   1         1             1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng