BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 3                                       1                         1                 1                                   00
01 14 1             2         1                   1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1     01
02 13 1                     1                           1                     1     2         1               1     3   1 1 02
03 8 1       1       1         1   1         1         1                                           1                       03
04 8     1 1                   1                         1                           2       1           1                 04
05 15                 1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1               05
06 15               1                 1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1   06
07 14 1     1       1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                   07
08 11     1                 1           1 1             1 1                                     1       1         3         08
09 11           1     1           1   1             1                                       1   1     1 1     2             09
10 9 1   1           1                           1                 1 1 1                                     1 1           10
11 8           1                             1 1                 2       1 1               1                               11
12 6       3                 1   1       1                                                                                 12
13 8 1     1   1   1                               1                       1               1                           1   13
14 17             1             1   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1   14
15 14   1           1       1                 1         1   2       1     1   2                   1                     2   15
16 11       1         1               1             1 1       1     1     1 1       2                                       16
17 9       1                   1                                       1 1     1 1               1     1               1   17
18 10   1                 1               1 1 2                                       2                         1     1     18
19 11           1                   1                     1 1           2         1         1   1     1                   1 19
20 16   1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1       20
21 13         1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1                                   1     21
22 10               1     1         1       2           1     1                                   1     1     1             22
23 6 1             1                                 1                                       1   1         1               23
24 4   1                         1                                                                       1     1           24
25 9             1                                             1 1   1   1                 1 1               1   1         25
26 15                 1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1                                 1     26
27 10                                         1                   1     1 1                       1       2     1 1       1 27
28 14 1             1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1                                       1   28
29 11                                           1     1     1   2 1       1                         2       1         1     29
30 10                 1                                         1     1       1     1     1   1             1   1   1       30
31 12                         1 1 1       2                   1     1             2                 1 1               1     31
32 8         1                               1     1             1               1                 2     1                 32
33 10             1     1           2   1                     1               2                                 1   1       33
34 9   1             1                                                             1 1                       1 1 1     2   34
35 9     2             1 1                           1         1               2                                         1 35
36 9         1                 1 1   1                           1   1 1         1                         1               36
37 14   1           1   3   1                   1                       1   1           1                   1       3       37
38 11       1     1             1 1     1         1                         1         1     1               1         1     38
39 13                 1     1 1 1         1 1               1         1   1             1                 1 1       1       39
40 19                                     1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1 40
41 13               1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1 41
42 4                                                 1                                           1       1             1   42
43 7           1         1                                                                       2       1 1             1 43
44 11   1                         1               1     2             1     1                 1       1 1       1           44
45 15 2       1           2               1     2               1 1       1 1     1       1           1                     45
46 16             1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                 46
47 9     1                   2         1 1 1                                                         2     1               47
48 8             1                 1         1   1         1         1           1   1                                     48
49 12 1           1       3       1       1           1       1                 1               1           1               49
50 9         1 1   2                                               1           1     1                   1     1           50
51 16                           1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           51
52 13               1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1   52
53 15                 1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1                   1         53
54 7       1     1                 1 1 1             1                   1                                                 54
55 12   1     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1                   1               1 55
56 20   1         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1 56
57 17             2               1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2 57
58 10   1             1     1 1     1                 1                               1 1   1 1                             58
59 10                                       1 1           1 1 1               1         1 1       1               1         59
60 12       1                               1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 60
61 7     1 1                             1                     1                               1               1     1     61
62 5       1                             1                 1                 1                   1                         62
63 11     1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 1                                   63
64 17           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1       64
65 5                   1         1   1                           1                                         1               65
66 5                         1               1       1                             1   1                                   66
67 7             1                                 1 1         1 1               1                         1               67
68 7             1           1                 1                           1   2                                       1   68
69 7         1 1                               1                   1                                   2       1           69
70 10 1           1     1         1               1           1 1           1     1                       1                 70
71 6   1                                           1   1   1                                                       1     1 71
72 12       1             1     1     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     72
73 10       1               1                       1             1 1   1   1                   1       1   1               73
74 14       1   1       1           1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1 74
75 12         1             1     1 1       1                               2   1       1     1         1             1     75
76 12 1   1                 1                               1 1 1   1                   1     1 1       1               1   76
77 14 1   1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1 77
78 6                         2                             1 1                                       1   1                 78
79 11         1                                               1                           1 3 1             1 1     2       79
80 10 2   1     1       1                         1       1             1                                         1       1 80
81 8                       1               1     1                                               1   1           1   1 1   81
82 8                             1           1   2     1   1                                   1           1               82
83 10   1     2       1                                                 1           1   1         1 1                 1     83
84 10                       2                                 1 1     1       1                       1 1           1 1     84
85 9           1   1   1             1                                               2   1   1 1                           85
86 15     2   1                       1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         86
87 13   1 1             2 1       2         1             1                   1         1   1   1                           87
88 9 1 1           1           1   1             1             1                       1       1                           88
89 9           1         1     1         2               1   1                           1             1                   89
90 11   1                               1           1   1 1         1               1               2             1       1 90
91 5                                                           1                 1     1 1                   1             91
92 16 1 2 1                 2   1       1         1     1                           1   1 1     1     1           1         92
93 12                                   1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1 93
94 11   1 1   1 1 1                       1                               1 1     1                   1             1       94
95 10           2     1     1         1           1     1             1             1             1                         95
96 6           1                     1       1       1                                                       1 1           96
97 10                     1   1       1 1       1       1 1             2         1                                         97
98 9       1       1       1         1 1                 1                                             1   1           1   98
99 10     1   2             1   1   2             1                           1         1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng