BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                             1     1     1             1     1 1                 1   1               1                 00
01 7                               1                             1     1                         2 1                 1     01
02 12               1       1 1           1       1       1               1                 1 1     2         1             02
03 13         1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1           2                 1       03
04 11         1       1               1           1               1       1         1 1       1           1   1             04
05 9   1               2                         1                           1           1   1   1                     1   05
06 11             1     1       2   2             2       1                                       1                 1       06
07 12       1       1                   1 1     1                     1 1                   1       2             1       1 07
08 8                                 1   1 1                 1                 1   1                                   2   08
09 5                                               1   1                         1                             1         1 09
10 11   1           1               1       1       2                             1                   1   1     1   1       10
11 5             1                                                 2       1                             1                 11
12 13 1         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                                                             12
13 12     1                               1                     1 1           1         2             1     2     1     1   13
14 12 1   1         1                 1   1             1     1             1         1 1       1                   1       14
15 15 1 1   1 1   1           1                 1     2                               1       1   1             2         1 15
16 14     1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1                       1                         16
17 5                         1       1           1             1                   1                                       17
18 15       1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2           1               1           18
19 14                 1     1     1     1     1                 1 1                     1       1         1       1 1   1 1 19
20 9             1 1         1                 1 1                       1 1                         1       1             20
21 9         1                         1     1         1             1   1                           1   1       1         21
22 11             1 1                                               1           1 1       1           1   2         1   1   22
23 17   1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1                     1     1     23
24 11           1           1 1       1                                 1   1                   2 1     1           1       24
25 10 1                             2   1                 1                     1     1         1                 1     1   25
26 5                               1                                   1 1     1                                     1     26
27 11           1     1     1               1             2                           1   1 1                   1       1   27
28 16 1     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 1 1         1         1             28
29 14                                   1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1         1                     29
30 15       1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1             1 1               1 1     30
31 10               1 1           1                         2       1   1             1         1                     1     31
32 10   1   1             1   1       1                 1   1                           1               1             1     32
33 9 1                                     1 1           1 1   1       1                       1           1               33
34 10         1             1       1 1   1                           1     1       1               1             1         34
35 13   1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       1         1         1               35
36 10     1   1                           1                                             1   1         1 1     2 1           36
37 12 1                   1       1     1 1             1     1 1                   1                   2               1   37
38 14             1       2   1 1         1 1   1     1           1             1         1                           1 1   38
39 10       1             1 1         1   1       1     1       1             1                             1               39
40 10 1                   1       1           1     1                       1     1   1 1           1                       40
41 8         1                                             2 1                 1       1             1   1                 41
42 12     1     1             1           1     1       1 1                                     1   1     1   1 1           42
43 10   1     1           1     1         1                         1             1           1                     1   1   43
44 3       1                                                         1                                   1                 44
45 14 1 1                         1           1     1   1                 1       1           1           1   2     1   1   45
46 6                             1 1                                             1       1           1           1         46
47 12                 1                   1 1   1   1                                   1     1     1   1 1     1 1         47
48 11 1           1             1 1           1                     2   1                               1   1       1       48
49 11               1         1             1       1 2     1       1                   1     1               1             49
50 7   1                                                             1       1     1                 1     1         1     50
51 12           1                                 1 1 1   1     1               1 1 1     1       1           1             51
52 3             1             1     1                                                                                     52
53 9     1 1       1             1               2                   1         1 1                                         53
54 6                                                                         1           1 1       1     1       1         54
55 6     1                                                   1                           1   1                 1         1 55
56 6         1 1                     1             1     1           1                                                     56
57 5     1                                               1     1     1                                               1     57
58 16 1 1     1   3                           1         1         1           1     1   1 1   1         2                   58
59 13                         2   1   2             1     1               1   1             1   1           1         1     59
60 8     1   1                             1           1           1     1                 2                               60
61 11 1 1                                   1 1                   1   2 1           1                       1 1             61
62 10     2     1               1       1                 1             1   1               1                   1           62
63 16                 2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1                       1   1             1 63
64 8     1         1           1                 1             1               1     1                           1         64
65 5                                         1               1                             1           1   1               65
66 13     1           1           1 1                                     2   2           1     1   1 1 1                   66
67 11 1     1   1 1                             1 1   1           1                                 1 1               1     67
68 11                 1 1   1                   1                             1   1       1   1     1   1             1     68
69 10       1                         1                     2   1           1   1 1         1               1               69
70 8 1             1     1   1 1       1                                       1                                         1 70
71 7           1           2       1         1 1                                                                     1     71
72 14 1 1       1     1 1       1       1           1                       1             1 1         1   1         1       72
73 18       1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1             1         1   1 1       1 73
74 7                           1               1                       1         1   1         1                 1         74
75 8             1     1         1                         1       1     1             1                             1     75
76 8         2                                           1   1                                 1         2         1       76
77 10           1                               1         1     1     2                                       1 1   1     1 77
78 10 1                                     1             1 1           2     1             1           1     1             78
79 12                   1           1               1             1     1 1 1 1     1         1         1                 1 79
80 10       1                                   1             1       1               1     1   1       1           1   1   80
81 12         1           2           1 1             1   1                             1   1           1     1   1         81
82 18   2   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 1             2         1   1     1 82
83 5                     1                                                                     1 2                   1     83
84 13     1     1           1                               1 1   1               1         1         1       1 1   1     1 84
85 10   1   1                 1                       1               1     2     1               1                   1     85
86 14     1           1               1     1         1 1   1                 2       1 1     1     1             1         86
87 11   1   1       1     1         1             1             1         1       1                 1                     1 87
88 11         1                   1         1 1             1                   1       1                       1   1   1 1 88
89 13             3     1 2     1 1     1           1               1       1                         1                     89
90 10                 1 1   1     1   2                                               1       1             1 1             90
91 12   1                     1           1 1     1       1         1   1     1                             2         1     91
92 11                 2                     1                             1 2               1   2                         2 92
93 12 1   1               1   1                 1   1                 1                       1     1       1   1       1   93
94 12           1                   1           1 1           1   1   1           1           1 1 1                     1   94
95 11 1                 1   1       1     1       1   1       1           1                       1                     1   95
96 13       1   2       1     1                       1 1                   1       1 1       1       1                 1   96
97 17   1   1               1 1                 1 1             1 1                   1   1             1 1   1   2       2 97
98 11                   2         1 1       1 1     1             1         1                 1                       1     98
99 12     1   1     1   1               1               1   1 1                     1                       1     2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng