BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1     1   1             1                                 1       1             1                 1   1           00
01 11 1           2 1                               1                           1     1   1               1         1   1   01
02 14   1         1     1   1                       1     1         2     1     1             1       1         1       1   02
03 9   1 1   1   1 1 1                                               1                           1               1         03
04 17   1     1       1                                   1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1 04
05 17             1   1 1             1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         05
06 15     1     1     1   1         1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1       06
07 16   1     2   1   1                         1 1     1     2     2                       1   1       1     1             07
08 23           1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1 08
09 18   1               1       2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1             09
10 16     2   1         1   1     1       1                 2 1     1       1                 1     1             2         10
11 19         1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                 11
12 13           1   1           1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1         12
13 18 1 1             1   1   1   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1     13
14 20                           1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1         14
15 16       1   1       1       1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1     15
16 25 1 1 1 4                 2         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1 16
17 13                     1     2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                       17
18 21         1   1   1       1     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2   18
19 16   1 1 1     1   1 1                             1 2   1                 1       1   1               1   1     1       19
20 13       1                                   1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1         20
21 9                                                     1       1   1       1     1         1   1                 1     1 21
22 10         2   1   1     1                       1               1         1                                 1     1     22
23 14     1       1                       1               1           1               1   1   1               1       2 2 1 23
24 17                 1   1 1           1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1       24
25 24           1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2       25
26 16           1     1 1 2   1         1 1                       1         2   1                               1   1 2     26
27 14                 1       1   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                   27
28 12 1                     1                 1     1 1                           2 1         1               1 1 1         28
29 17 1           2         2       1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1   29
30 11                                               1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       30
31 14         1           1 2 1 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1 31
32 13 1   1 1                           2       2 1         1       1           1                   1       1               32
33 20 1       1           1       1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1         33
34 17     1           1   1               2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2   34
35 13                             1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1         35
36 16     1 1 1   1   1 1       1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1 36
37 21 1 3 3   1   1     1     1   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1   37
38 19 1             1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2 38
39 12 1     1             1 1                         1           1           1                 2       2                 1 39
40 20   1     2     1       1     1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1         40
41 24                   1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1       41
42 16 1   2 1 1 1         1             1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   42
43 14           1             1 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           43
44 19     1             1       2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2     44
45 18       2               2         1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2     45
46 27 1   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1       46
47 13         1                 1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1           47
48 18 2 1       1   1                               1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               48
49 15 1   1 1           1           1                   1 2     1     1 1             1               1                   2 49
50 8                     1     1                   1       1       1       1                             1     1           50
51 11   1       1       1 1       1                         1     1         1     1             1               1           51
52 14       1     1   1           1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                 52
53 6   2     1                                           1   1                                           1                 53
54 11             1                               1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                 54
55 12                   2             2     1         1 1             1 1           1         1         1                   55
56 11     1     1   1       1       1         1                                       1 2                       1         1 56
57 13           1   1 1     1                   1     1         1   1             1 1           1               1         1 57
58 20               2             1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1 58
59 14           1     1 1       2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1 59
60 19 1         1                 2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1   60
61 14     2     1 1     1     1             1                       1       1 1           1   1       1                 1   61
62 19     1 1       2       1     1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                         62
63 20 1             1 1   1       2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1   63
64 10                                 1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1             64
65 13   1 1       1             1           1       1         1       2 1                                         2     1   65
66 13   1               1 1   1     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     66
67 19 2     1 1 1           2   1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   67
68 12 2         1       1     1     2   1                                   1                         1             1   1   68
69 18   1             1   1       1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   69
70 10       1       2                     1                 1   1     1                 1         1   1                     70
71 14                         1         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1     71
72 13       1     1 1         1       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1   72
73 13     1         1 1       1       1             1       1                             1 1   1 1   1             1       73
74 12   1       1       1     1       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 74
75 14                           2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1       75
76 19                     1       1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1 76
77 17 1           2                 1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1     77
78 12         1         1         1                 1   1 1                               2       1         1         1   1 78
79 23 1       2             1 1     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     79
80 20   2             1         1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           80
81 15           1       1     1           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1             81
82 15     1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 82
83 10                       1       1   1             2       1           1             1             1       1             83
84 27 1     1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 84
85 14                             1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2 85
86 17   1     1 1       1 1         1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   86
87 17           1 1       1 2       2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1     87
88 24   1   1         1         1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1 88
89 20               1     1     1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1   89
90 19   1     1     1 2   1   1   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1 90
91 17           1     1       1     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     91
92 18 1                         1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   92
93 14             1   1       1     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         93
94 18         1     2         1   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1   94
95 20 1         1                               1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1   95
96 18 1         1 1           1             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1 96
97 14       1                 1       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                     97
98 23   1   1     1         2         1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1 98
99 16       2       2               1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng