BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 21 1   2   1 2     1   1       1                       2     1 1                     1 2 1       1       3               00
01 24                     1   1   1       1   1 1     1       1 1       1   2   1     1 2 1   1 1   2     1       2         01
02 11       1             1                       1     1             1         1 2 1                         1 1           02
03 7 1                                     1             1 1             1                           1       1             03
04 18         1           1 1   1                 1 1 1                           1 3                 1 1   1 1   1     2   04
05 11   1         1   1     1                 1     1     1     1             1       1             1                       05
06 18   1 1       2 1                     1         1   1 1 1             1 1       1 1             1             1   1 1   06
07 21     2 1   1   2       1     1 1                   1   1 1       2   2   1             1           1     1         1   07
08 14         1 1     1                           2         1           1     1               1       1     1 1 1     1     08
09 6                     2 1   1                     1 1                                                                   09
10 20           1   1               1           1       1                       1     1 2 1   1   1 1   1   1 1   2     1 1 10
11 14   1     1         1             1   1 1             1 1                 1     1         1                         1 2 11
12 23 1                         1 2 1 1       1         1     2 1 1   1   1 1           1 1 1     1 1         1   2         12
13 14       1     1               1           1               1       1         1     1   1               1     1   1 1   1 13
14 13       1     1             1 1       1             1           2     1           1   1   1                         1   14
15 12   1       1         1 2                 2             1       1     1     1                     1                     15
16 22           1       1 2     2   1     1                 2     2   1   1       1 1     1         1         2   1 1       16
17 16   1 1           1     1         1 1       1         1       1   3     1                           1           1 1     17
18 12 1     1         1         1     1             1           1 1     1         2             1                           18
19 16           1       1       1     1   1     2             1             1         1   1         1     1   1     1 1     19
20 15 1             1   2 1         1                       1 1   1                 1       1 1       1       1     1       20
21 18             2   1   1 1       1 1             2 1   1   1         2 1                                 1       1     1 21
22 12     1             1     1             1     1       1             1     1         1             1           1   1     22
23 15               1       1       1               1 1   2             1 1     1                 2 1       1           1   23
24 14   1       1     1         1                 1 1                 1 1 1 1     1               1     2                   24
25 23         3     2 1 1       1   1 1 1 1         1         1     1 1         1         1       1       1     1     1 1   25
26 15         1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   1           1 1                                           1     26
27 13                         1                 2 1 1       1     1       1           1     1             1 1       1       27
28 18 1 1           1 1           1     1   1         1             2 1       1   1             2 1     1   1               28
29 22       1         1     2 1         1   1           1       1 1       1 1         1     2     1     1 2 1   1     1     29
30 17   1 1   1         2     2     1 1   1             1                                       2       1 1 1       1       30
31 19           1 1       1           1 1       1             1   1   1   1 1 1     3       1 1   1       1                 31
32 18   2           2   1       1 1   1   1           1                         2     1         1 1           1 1 1         32
33 17     1 1           1 1         1   1                       1     1       1   1   1   1       1 1 2   1                 33
34 17 1       1   1   2                 1   1     1               1 1 1   1     1       1     1                 1         1 34
35 20                 1                   2 1   1       1     1 2 1   1   1             1   2             1   2   1 1       35
36 15 1 1   1       1                 1       1                     1       1     1 1   1               1     1       1 1   36
37 18   1 2             1             1     2   1           1   1       1   1   1 2             1         1               1 37
38 13 1   1   1         1                               1   1           1 1   1             1 1             1             1 38
39 14                   1                       1 2   1   1   1 1           1       1     1   1 1         1                 39
40 24 1 1         1   2   1 1 1                       1                 1     2 1 2 1         1     1     1     1 2 1 1     40
41 12 1   1           1           1 1 2   1 1                                               1   1   1                       41
42 19 2 1         1       1         2             1     1       2 1 1       1     1     1 1         1                 1     42
43 18       1 1         1 2           1       1 1       1     1       1   1 1           1       1 2         1               43
44 11   1             1           1                     1       1       1                 2       1             1         1 44
45 10                   1   1                 1           1                                           2     1           2 1 45
46 15   1 2   1                         1 1       1                       1         1           1   1 1   1         1     1 46
47 15         2         1 1       1 1   1           1             1   1             1   1         1 1               1       47
48 14     1 1   1     1         1           1         1   1                   1       1             1   1 1           1     48
49 18           1 1           2   2                     1                       1     2       1   1     1 2 1   1         1 49
50 21           1                     1 1     1   1 1   1               1       1     3 1 1   1 1   1   1           2   1   50
51 16   1     1 1   1         2   1       1     1     1                 1                       1           1 1       1   1 51
52 15   1         1     1     1   1       1                   1 1 1     1 1             1   1 1       1                     52
53 17     1 1 1   3         1       1             1       1                 1     1           1         1             1 1 1 53
54 23 2               1 2   1     1   2             1                   1       1   1     2 1       1 2           1 1 1 1   54
55 15   1       1           1 1 1         1     1     1                       1   1     1 1 1                   1     1     55
56 15 1           1                   1     1 1   1       1       1       1       1   2     1               1             1 56
57 10               1 1 2                           1                 1 1                                 1         1     1 57
58 12       1             1 1   1                   1             1       1     1         1   1             1 1             58
59 19 1       1           1 2     1 1   1 1           1   1 1     1 1         1           1       1   1             1       59
60 21 1         1     1             1         1 1 1   1     1   1   2           2 2                       1 2 1           1 60
61 13       1       1         2               1   1     1                         1     1 1                 1   1   1       61
62 16       1         2   1   1           1   1   1                 1       1 2       1 1     1         1                   62
63 8 1                               1       2                     1   1                                       1   1       63
64 27 1             2   1     1     1 1               1   1     1 1     1       1 1 1         1 1 2   1 1     2   2     1 1 64
65 13   1   1                   1 1 1   1   1   1     1       1             1       1                 1                     65
66 17     1     1   1                   1 1 1   2   1     1                   1 1     1                   1       1   1 1   66
67 19         1   1 2 1         1       1   1         3 1     1 1     1                     1   1                 1       1 67
68 17                   1 3     1   1         1       2             1       1             1   1                 1 1     1 1 68
69 15   1     1               1     2     1 1 1     1             1       1 1     1     1                     1             69
70 26 1 1   1         1 1   1   1 1 1   2 2             1     1 1   1       1 1 1             1     1 1   1     2           70
71 16 1 1         1               1                 1 1 1 2           1   1             1   1     1 1                   1   71
72 16     1           1                 1         1 1     1       2         1   1     1   1     1 1     1 1                 72
73 11       1           1           1                     1   1     1   1   1                 1             1   1           73
74 15                 1           1               1             3 1   1 1         1                   2 1 1   1             74
75 19     1     1   1       1   1     1 1       1     1       2     4           1           1 1 1                           75
76 20   1       1 1         1 2 1     1     1         1                         1 1         1   2 1     1               3   76
77 24       2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       1                 1           1   1   1     1 1       1 1 1   1 77
78 13       1     1         1   1       2       1   1                   1                   2       1                     1 78
79 8           1         1                                 1                           1 1 1         1               1     79
80 9       1                 1         1             1 1   1     1                                   1               1     80
81 12       1   1                       1           1           1             1       1             1       1     1   1 1   81
82 12 1 1     1               1             2         1 1     1         1                           1           1           82
83 17 1   1       1       1         1   1   1   1   1       1   1     1             1       1         1         1   1       83
84 13                             1   1   1 1 1   1         1     1                 1   1     1               1 1           84
85 19 1       1     1           1               1 1       1     1   1       1       1   1     1   1     1 1   1 1   1       85
86 12                                       2             1 1       1 1             1                   2         1     2   86
87 15     1 2             1                   2         2   1   1   1                             1   1 1                 1 87
88 16             1         1                 1     1     1 1       1             1     1     1 4         1               1 88
89 12             1 1           1       1       1     1     1               1                           1               1 2 89
90 15   1 2       1 1             1                     1   1 1                 2   1                         2 1           90
91 17 1   1 1 2                 1 1                           1   1   1       2     1           2           1     1         91
92 24 1           1 1       1           1 1 1   1   1   1     2     1     1 1                     1 1 1     1     1   2 1 1 92
93 18                       1                               1       1 2     1 3   1 1   1   1 1                     4       93
94 15                   1       1           1 1   1           1   1     1   1   1     2                       1 1 1         94
95 16           2             1               1 1 1 1     1   1                       1   1 1   1 1   1               1     95
96 18     1 1 1     1               2   1     1 1   1           1                   1       1               1   2 1 1       96
97 11       1   1               1     1                                 2 1   2         1           1                       97
98 11   1       1   1         1       1           1                                   1 1             1 1             1     98
99 12     1   1 1           1 2                             1                                       1   1       2     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
08
/
08
04
/
08
01
/
08
28
/
07
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng