BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7         1             1 1                         1                             2                               1     00
01 8 1                 1         1   1                                   1             1 1                       1         01
02 14               1 1   1       1     1                   1 1 2     1   1 1                 1             1               02
03 8                 1                   1       1 1                                     1 1                 1   1         03
04 8                                               1     1   1                 1           1   1                       1 1 04
05 11                   1                     1               1     1               1                 1   1       1   1 1 1 05
06 7   1             1         1                   1       1     1                               1                         06
07 8                   1                 1     1 1           1               1 1                         1                 07
08 11     1             1       1                       2                 1                   1     2                   2   08
09 11                               1     2                           1       2 2               1             1         1   09
10 11                   1         1 1   1                 1   1           1               1   1   1                 1       10
11 14             1                                     2   1           1 1   1   1 1 1               3   1                 11
12 12 1           1                             2         1 1   1             1         1           1                 1 1   12
13 16   1     1           1 1                     1     2       1   2   1             1 1 1                     1 1         13
14 8     1 1                 2             1     1   1                                           1                         14
15 14         1   1                   1           1 1 1   1             1         1   1       1 1     1                 1   15
16 8                 1     2                   1                       1                         1           1     1       16
17 9           1         1 1                                 1                                       1 1 2     1           17
18 4                     1                                                       1           1             1               18
19 12     1     1             1   1 1             1 1                     1       1     1             1 1                   19
20 6                                   1 1                                   1       1           1                     1   20
21 11 1           1 1     1               1 1             1                         1               2           1           21
22 8       1                     1               1                               1   1         1           1         1     22
23 12   1 2                         1   1 1       1     1 1               1                                             2   23
24 17   1   1 1     1     1     1           1 1 1       1                                     1         1 1       1     2 1 24
25 8     1         1               1 1       1       1             1                         1                             25
26 13   1                                   1     1     1       2       1 1               3       1               1         26
27 11 1     1                       1     1 1                                           1     1 1 1     1       1           27
28 13         1             1       1       1 1 1                     1       1   1                 1     1 1         1     28
29 12   1                   1     1 1   1   1       1               1           1               1       1     1             29
30 10 1                 1           1               1       1                   1   1     1                   1   1         30
31 12                         1 1                     1     3                             1 1 1       1             1 1     31
32 11   1         1           1 2           1                                 1   1 1         1                     1       32
33 11           2           1 1                               1   1 2                     1         1     1                 33
34 12 1 1       1     1                   1   1                         1   1         1     1       1     1                 34
35 6     1       1                           1                                                           1     1       1   35
36 9       1                                 1           2       1   1     1     1                       1                 36
37 12 2       1   1               1   1               1                     2       1           1             1             37
38 9               2   1     1                                   1     1       1           1                             1 38
39 13               1     1     1               1 1   1         1       1               1                         1   1 1 1 39
40 6 1                                 1                                 1                         1     1   1             40
41 11       1 1                   1   1 1   1           1                   1     1   1               1                     41
42 11 1     1             1                 1   1   2           1                       1                     1           1 42
43 15         1         1     2           1                         1 1   1     1   1   1           1 1     1 1             43
44 12     1       1             1                     1               1   1     1     1                 1     1 1     1     44
45 12         2       2     1         1                           1 3         1               1                             45
46 12       1       1   1                         2               1     1 1         1                 1     1         1     46
47 10         1   1     1           1                     1                         1               1         1   2         47
48 17       2           1         1     1   1       1           1                   1   1       2           1   1 1 1     1 48
49 20   1   1   1       1 1 1     1   1   1               1 1 1         1   1           1     1     1   1       1   1       49
50 10     1           1       1         1                         1   1         1         1 1               1               50
51 2                 1                                 1                                                                   51
52 15     1                               1     1 1               2 1         1 1     1   1     1 1     1           1       52
53 11 1               1                       1         1     1         1       1               1 1     1   1               53
54 10                     1           1     1 1                       1   1       1       1                 1     1         54
55 9 1                       1       1 1             1           1   1                         1                         1 55
56 12 1                         1     1       1 1   1                                 1 1 1       1   2                     56
57 3                                         1                                               1                           1 57
58 12         1 1   1     1       1                                 1     1       1         1 1   1                   1     58
59 10             1       1   1     1     1   1       1           1                                       1         1       59
60 7                                                                                       1 1   1     2             1   1 60
61 5                         1               1       1               1                                         1           61
62 10                                       1     1     1           1             1               1       2         1     1 62
63 9     1                                           1 1                     1                         1   2   1   1       63
64 6           1                               2             1                   1                   1                     64
65 15         1 1       1 1       1 1 1 1             1   1   1           1     1     1                                   1 65
66 6               1                                   1                                   1               1 2             66
67 14   1                 1 1     1         1             1     1       2     1           1 1           1           1       67
68 12     1     1     1     1     1                 1       1     1       1                                           2   1 68
69 10 1         1                     1                                       1       1     1 1           1     1 1         69
70 13       1   1               1 1     1 1                             1         1                 1         1   1   1   1 70
71 10                   1 1                         1     1   1 1     1                                     1         1 1   71
72 13       1   1         2 1   1     1                               2         1           1     2                         72
73 15                   1   1 1     1   1                   1         1 1 1                 1     1 1   1       2           73
74 12     1 1     1 1                         1 1     1         1           1 1                                     1 1     74
75 7             1                   1               1         1             1                         1 1                 75
76 11   1     1     1           1               1 1       1 1                 1 1                       1                   76
77 14         1 1 1 1 1                   1   1                       1 1   1   1       1   1                       1       77
78 11         2                     1     1 1 1                                     1               1                 1 1 1 78
79 9   1         1                     1                 1 1         1     1       1                               1       79
80 14       1         1     1 1               1       1 1     1     1                   1   1   1   1           1           80
81 15               1 1 2       1       1           1           1           1         1 1       1               1 1       1 81
82 14   1                           1   1                 1     1 1         1     1       1       1 1 2 1                   82
83 12   1                     1                 1         1   1 1 1             1               1 1                 1   1   83
84 5                                                 1         1   1       1                                             1 84
85 11                                               1 1     3       1 1 1   1           1                     1             85
86 12       1   1 1 1 1                     1               1     1         1               1   1             1             86
87 10 1 1   1           1                             1       2                                 1   1           1           87
88 9                           1 1   1             1                       1     1   1       1                 1           88
89 14 1     1 1 1                         1     1       1                           2   1       1           3               89
90 7   1       1 1 1       1                                                               1                     1         90
91 11                         1                   1 1       1   1 1 1                                 1 1           1 1     91
92 8     1                 1           1         1                           1     1     1                             1   92
93 11 1           1             2   1 1     1                 2             1                                   1           93
94 13   1             1               1 1       1                     1 1 1           1     1                 1   1       1 94
95 11     2         1     1     1     1     1                                     1                   1   1         1       95
96 13                             1 1         1   1 1     1       1                 1   2                     1   1 1       96
97 11 1 1             1     1       1     1                                 1     1 1     1   1                             97
98 10     2     1   1 1         1               1                             1 1     1                                     98
99 5             1               1                               1                 1                       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng