BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                 1   1                     1   1                     1     1                   1       1   1           00
01 11       1 1   1     1     1                 1                     1     2     1                         1               01
02 13         1 1             1                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1           02
03 11   1                 1       1       2     1                                 1   1           1             1         1 03
04 14   1     1                               1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1     04
05 8                         1     1                                           1 1                               1 2     1 05
06 6 1                                             1                         1         2             1                     06
07 8                             1   1               1 1                     1               1     1           1           07
08 9       1       1       1           1             1 1   1       1                                               1       08
09 8   1           1               1     1 1       1                   1                   1                               09
10 15                     1 3 1                             1               2 1   1     1       2     1   1                 10
11 10             2         1   1     1             1               1     1 1                             1                 11
12 11   1                       1       1                 2 1             1       1 1         1                 1           12
13 10                   1                           1     2 1         2         1     1                         1           13
14 15               1 1                   1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1   14
15 10           1                           1         1                             1               2 1 1           1   1   15
16 17               1 1                                 1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2 16
17 14               1   1       1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 17
18 12             1   1       2   1                 1       1                     1           1       1 1     1             18
19 9 1               1             1 1                 1                 1   1                             1       1       19
20 13             1               1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1 20
21 5                                                           1   1             1         1           1                   21
22 10 1         1 1               1             1     1                         1                   1   1             1     22
23 14       1       1           1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1         23
24 8             1                       1 1               1   1             1             1       1                       24
25 6     1     1                     1         1                                       1             1                     25
26 9     1               1     1 1   1 1                 1                                             1               1   26
27 10                         1                 2       1       1         1             1               1 1               1 27
28 9         1     1   1           1 1     1                                 1           1                       1         28
29 12       1         1     1 1 1                             1               1       1       1           1 1       1       29
30 10   1             1             1   1     1               1                                 1 1                 1   1   30
31 13   1           1         1 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       1   31
32 12                   2 1 1 1         1                                             1     1       1 1     1 1             32
33 11                                   1           1 1           1             1     1   2             1 1         1       33
34 10     1 1   1                 1                       1   1         1         1         1                       1       34
35 7     1 1                     1               1         1                       1                             1         35
36 5                             1                                     1         1           1                       1     36
37 14   1         1   1       1         2                     1   2         1           1 1 1 1                             37
38 10                                 1       1   1               1               1     1       2   1 1                     38
39 10           1 1                   1               1     1   1                                   1     1   1           1 39
40 11           1             1     1                             1     2                             2   1     1     1     40
41 12           1               1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1     41
42 9 1 1   1                                               1                 1 1   1                         1       1     42
43 8                           1               1                     1   1           1 1         1                     1   43
44 11             1           1 1       1         1                     1     1     2                 1   1                 44
45 9 1         2                                   1           1             1                 1                       1 1 45
46 13       1               1   1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1         46
47 7               1             1   1 1                                                       1           2               47
48 8 1   1                                                             1 2     1                 1                 1       48
49 13     1   1     1           1             2 1                   1       1           1                       1 1       1 49
50 11     1       1   1   1                                 1   1     1             1         1     1                   1   50
51 7       1             1           1 1                     1                         1                 1                 51
52 8   1                           2   2   2                   1                                                           52
53 11 1           1   1       1   1                         1     1 1                     1                 2               53
54 17             1         2         1       1           2             2   1       1   4           1             1         54
55 12     1               2       1               1 1                     1                 1   1         1   2             55
56 14     1                                   1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1 56
57 15 1       1             1   1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1     57
58 10   1                             1     1     1       1     1         1                     1                       2   58
59 10     1                       1         1   1 1                                         1             1       1   1   1 59
60 11   1                   1   1   1               1 1       1 1         1 1                                 1             60
61 13 1   2     1                 1                               1                           1 1 1     1       1       2   61
62 11 1 1   1 1     1 1                     1                                         1                 1   1     1         62
63 14 2       1         1               1 2     1                   1 1 1       1               1                     1     63
64 11   1 1             1                                       1 1                       2                 1       1   1 1 64
65 11           1     1               1     2   1                           1         1             1   1         1         65
66 8           1     1 1 1                               1                 1                                 1       1     66
67 14 1   1 1           1                 1       1 1   1           1           1                 1   2           1         67
68 14         1         1   1               2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         68
69 10       1                         1                 1 1           1                         1       1   1 2             69
70 13             1                       1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1 70
71 12         1                       1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     1 71
72 5                                                 1       1   1                 1         1                             72
73 9                             1         1     1                                   1     1     2     1 1                 73
74 15       1 2     1           1         1   1 2           2             1                               2       1         74
75 6             1       1               1                               1     1                             1             75
76 11         1 1                 1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1     76
77 14 1       1 1       1                         1 1             1       1   1 2         1       1   1                     77
78 8                 1                 1     1   1     1     1                       1   1                                 78
79 10   1       1                                 1       1                       1 1 1       2                       1     79
80 3             1         1                                                                                 1             80
81 11                     1   1     1                           1   1       1         1           1     1       1       1   81
82 14     1       1       1     1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 82
83 22   1     2   1 1               1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1   83
84 5                           1 1                                                       1 1                   1           84
85 12 1     2       1                                 1             1           1         1               1 1     1     1   85
86 12                     1             1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1     86
87 15               1                         1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       87
88 8                   1                       1               1                             1 1 1                 1 1     88
89 9       1             1   1               1       1   1         1               1                                     1 89
90 9   1   1   1   1       1                         1                       1                     1   1                   90
91 6   1               1                 1   1   1                     1                                                   91
92 10         1 1                     1       1         1             1               1                           1 1   1   92
93 8                 1 1 1 1                                 1       1   1                                 1               93
94 12                   1 1   1     1     1               1         1 1                   1   1                       1   1 94
95 8     1           1     1             1                   2                             1             1                 95
96 12   1 1   1     1                       1   1   1   1         1 1                   1                 1                 96
97 8 2               1 1 1                                                 1                                 1       1     97
98 15     1 1       1 1 1     1 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1       98
99 9 1                     1       2 1                               1 1                       1           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng