BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 18               1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1         1     1       1   00
01 9     1                   1 2             1             1                 1       1 1                                   01
02 5           1                                             1                   1   1                             1       02
03 13                     1     1           1                       1         2   1 1         1               1 1 1   1     03
04 10     1                                                   1   1   1 1           1             1       1             1 1 04
05 9 1                   1                         1         1             1           1         1     1   1               05
06 14 1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       1                     06
07 13     1           2                       1   1       2 1                       1           1       1     1   1         07
08 9     1                           1                     1       1                             1       1       1       2 08
09 11                                       1   1   1 1         1 1             1 1 1                   1               1   09
10 9 1 1                 1       1       1                     1               1                       1             1     10
11 8       2   1                     1         1         1                                       1           1             11
12 6   1   1                                                 1     1                                       1   1           12
13 9           1                         1 1       1             1                   1             1   1               1   13
14 10     1                                             1       1           1             1     1 1   1   2                 14
15 9                       1     1                 1         1 1     1       2       1                                     15
16 8                                             1       1 1     1 1                                       1     1   1     16
17 9 1           1       1   1                                   1       1       1           2                             17
18 16 1         2         1                           1   1         1   1             2         2     1             1     2 18
19 8                                               1   1 2     1                           1               1   1           19
20 17             1     1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1                         1 20
21 10         1                         2                   1         1 1     1           1                       1     1   21
22 8                       1                   1                     1     1                 2   1         1               22
23 12                 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       1     1   1   1       23
24 11 1 1                 1 1     1               1                                       1           1               2   1 24
25 9                         1   1                               1           1   1             1                 1   1   1 25
26 8                   1       1         2 1                                       1           1                   1       26
27 18 1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           1     1           1   27
28 9 1 1       1 2       1 1                                                                             1   1             28
29 17           1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1             1 1         1   1 29
30 12 1       1 1   1 1             1                 1                           1 2               1                     1 30
31 4                                                   1   1                   1 1                                         31
32 14     1                             1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 2                     32
33 5 1                     1 1                                 1                             1                             33
34 10         1                             1             1       1         1 1           1             1 1             1   34
35 8       1         1           1   1                   1     1                               1           1               35
36 12           1   1                       1         2                 1         1   1   1             1       1   1       36
37 12         1     1             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1                       37
38 7                 1 1   1                       1                           1                   1                 1     38
39 11         1                             1           1 1       1     1 1               1               1   1     1       39
40 9     2         1 1       2                                                             2     1                         40
41 9       1     1   1             1     1       1   1                                 1     1                             41
42 7   1   1       1       1                   1             1         1                                                   42
43 14     1   1   1           2                   1 1   1                         1       1                   1 1     1 1   43
44 13           1     1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1                   1   44
45 14     1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1               1           45
46 9                       1         1                       1   1     1   1 1         1                             1     46
47 11               1           1       1                 1   1                       1     2         1 1 1                 47
48 11   1 1                               1             1   1           1                         2   1 2                   48
49 11                     2         1                           1       1   2       1   1             1                 1   49
50 9   1             1             1         1                     1                       1           1     1     1       50
51 6       1                                 1     1             1         1                 1                             51
52 9                     1 1 1       1                 1   1       1                                             2         52
53 12             1     1 1       1                           1 1             1   1                     1         1 1     1 53
54 11               2         1         1               1                 1             1     1 1           2               54
55 9   1     1                                       1             1       1             1 1       1                     1 55
56 6   1                   1     1 1                                                         1               1             56
57 12   1 1     1   1             1           1           1               1                 1 1 1                         1 57
58 12         1             3                     1 1       1 1     1   1                                     1       1     58
59 7               1               1                                                       1     2           2             59
60 16         1 1             1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 1           1         60
61 8   2         1                     1         1 1 1                         1                                           61
62 12               1       1 2   1   2   1             1       1         1           1                                     62
63 12 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1                       1                       63
64 16     1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1         1 1           64
65 10     1   1 1     2         1             1             1                                     1   1                     65
66 14       1   1 1                               1           2 1 1           1             1 1             1 1 1           66
67 15 1     1 1         1               1   1 1   1   1           1             1   1 1                       1 1           67
68 8   1             1     1       1 1     1                         1                                       1             68
69 11                               1   1                           1           1   1   2     1   1             1     1     69
70 3                                                                                                     1         1   1   70
71 11 1           1     2             1           1                         1   1                           1   2           71
72 8   1                     1 1             1       1                           1                 1       1               72
73 13     1                             1     2                       1       1       1   1   1       1     1         1   1 73
74 7         1                 2                 1                       1                             1               1   74
75 14     1         1     1     1     1           1     1   1       1                   1           2     1     1           75
76 17 1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1         1             1 1 76
77 9               1           1   1             1       1                   1                 1         1         1       77
78 15       1 1                 1         1 2   1     2             1               1   1   1         1 1                   78
79 9       1         1                 1 1         1   1         1                                     1 1                 79
80 7   1         1   1                       1               1                 1                                 1         80
81 9                             1             2 1               1     1         1                           1     1       81
82 10           1     1               1       1                                 1       1     1   1             1   1       82
83 7                 1               1                           1             1 1                 1     1                 83
84 17       1                   2     1                 1       1         1       2 1     1             1   1     2 2       84
85 12     1   1 1               1         1                                                     1     1   1   1   1 1   1   85
86 10   1                 1 1                                 1                     1                             1 1 2   1 86
87 11   1   1     2     1                                   1     1       1                           1           1     1   87
88 11                       1             1 1 1 1                         1           1   2     1             1             88
89 12 1 1     1   1 1     1   1         1                                       1 1                   1                 1   89
90 8 1                     1 1           1     1                       1                   1                     1         90
91 18         1         1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1     2       1           91
92 9                     1         1   1                           1     1   1           1     1                         1 92
93 10       1   1 1       1                     1           1 1               1       1                                   1 93
94 17                   1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1       1   1       1   94
95 12           1 1       1     1                 1     2 1 1                           1         2                         95
96 12                             1               1           1         1         1       1 1     1 1       1       1 1     96
97 7 1                                                                   1   1             1             1       1 1       97
98 7                   1           1   1                             1     1           1                             1     98
99 10 1             1                       1                   2             1           2                           1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng