BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13       1                         1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1         00
01 11     1       1 1     1                                   1       1                   1 2             1             1   01
02 11   1 1           1   1 1 1         1             1       1             1                                             1 02
03 6           1                                   1       1                         1     1           1                   03
04 7 1               1               1       1 1                     1                                                   1 04
05 12 1       1                       1 1   1       1   1   1     1                   1                         1         1 05
06 12                       1 1                   1     1         1     1       1                     1         3 1         06
07 14     1   1                     1       1     1           1       1           2                       1   1       2 1   07
08 11 1         1         2 1             1       1 1                 1                           1                     1   08
09 13                 1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1   1   1 1         09
10 10     1 1     1                     1           1             1 1                 1       1       1                     10
11 12 1 1     2           1                           1                 2   1                     1         1         1     11
12 11           1     1 1           1     1 1     1       1         1   1                                                 1 12
13 8 1         1                 1               1                         1                         1 1       1           13
14 12     1       2       3       1             1 1           1       1                                             1       14
15 8                 1       1                       1     1                           1     1                 1         1 15
16 8                             1         2     1           1                                               1       1 1   16
17 9   1               2             1     1                     1           1       1   1                                 17
18 13         1     1     1         1   1 1             1         1         2         1                           1   1     18
19 6           1           1                                                                                   1   1 2     19
20 10         1               2               1       1                       1     1         1 1                       1   20
21 5                                                     1               1                         2                   1   21
22 4       1                           1                                               1                   1               22
23 12 1           1 1       1                         1 1       1                 1                   1   1 1   1           23
24 7                                       1                     1 1                 1 1     1               1             24
25 6 1                                   1     1         1                               1   1                             25
26 10   1   1           1                 1 1                                       1       1         2 1                   26
27 14             1                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1               27
28 12             1 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                                   28
29 16         1     2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1   1           2   29
30 15                           1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1                 1         30
31 6                       1                   1     1     1                                                       1   1   31
32 15 1 1                       1   1           1   2     1 1         1                             1     1 1     1   1     32
33 10   2         1                       1   1       1     1     1                     1 1                                 33
34 6             1                       1         1                     1                             1             1     34
35 9             1     1           1         1                         1         1           1   1                   1     35
36 10     1           1         1             1           1                 1   1                       1         2         36
37 11     2                                             1     1           1     1             2 1                 1 1       37
38 11 1   1         1   1     1           1     1                                 1 1   1                       1           38
39 13     1 1   1           2             2                   1 1         1                             1           1 1     39
40 14       1     1   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2                                 40
41 13                   1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1       1   1         41
42 15 1     1 1   1                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                   1             1 42
43 10                                   1                       1     1   1   1           2                   1 1   1       43
44 11 1   1                         1 1   1             1                   1     1             1   1                     1 44
45 14     1     1             1     1             1 1       1         1           1                     2   1   1   1       45
46 10     1       1               1     1           1   1   1                           1         1                       1 46
47 10                 1     1 1 1         1                                     1           1       1                 1   1 47
48 9       1           1                       1           1       1 1                               1             1   1   48
49 11   2 1                     1                 1   1 1       1                     2         1                           49
50 9               1           1 1               1             1   1             1             1         1                 50
51 8       1       1 1                     1     1                     1                                 1     1           51
52 12 1       1           3                           1                               1 1 1       1                 1   1   52
53 7         1                   1                                           1     1 1       1                           1 53
54 11         1     1 1           1     1     1                                 2         1         1               1       54
55 8     1     1           1                             1     1   1     1                                       1         55
56 7                       1                         1     1       1                   1     1 1                           56
57 11                               1   1   1                   1   1 1     1   1             1           1           1     57
58 15         2         1         1           1       1   1               1             3                     1 1       1 1 58
59 4                             1                     1                       1               1                           59
60 13   1 1         1   1     2                   1                       1 1             1                 1 1       1     60
61 16   3                       1             2 1   1         1     2         1                     1         1 1 1         61
62 12                                 2                 1                       1       1 2   1   2   1             1       62
63 21   1   1 1   1 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1 63
64 15       1               1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1                       64
65 15         2   1   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             1             1   65
66 9           1               1                               1       1   1 1                               1           2 66
67 13                         1                       1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   1         67
68 11                               1       1               2   1   1             1     1       1 1     1                   68
69 5                 1 1                                   1                                   1   1                       69
70 5           1   1                   1           2                                                                       70
71 17         1 1                   1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1           1             71
72 10                   2       1 1             1                   1                     1 1             1       1         72
73 7 1                         1     1                               1                             1     2                 73
74 7                                         1               1 1         1                 2                 1             74
75 12               1                 1   1         1                 1         1     1     1     1           1     1   1   75
76 14   1                     1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1           1   1       76
77 9 1           1                                       1     1               1           1   1             1       1     77
78 15                 1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2   1     2         78
79 13   1       1           1 1 1               1       1               1         1                 1 1         1   1       79
80 10 1     1       2                   1                           1         1   1                       1               1 80
81 10       2             1             1     1           1                                   1             2 1             81
82 9 1                           1                 1         1 1           1     1               1       1                 82
83 4                 1               1                                           1               1                         83
84 10                         1             1 1       1     1           1                   2     1                 1       84
85 9                 1               1     1             1           1   1 1               1         1                     85
86 12       1             1             1         2     1     2     1                 1 1                                 1 86
87 13     1                 1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                                   1   87
88 9           1                     1                       2                         1             1 1 1 1               88
89 14                 2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1                       89
90 11 1         1                       1     2       1           1                     1 1           1     1               90
91 14           2     1 1           1     1             1                 1         1                 1   1 1   1     1     91
92 10                             1   2     1     1     1 1                           1         1   1                       92
93 16     1 1     1     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                     1           1 1 93
94 14 1     1   1                 1                           1                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   94
95 13         1   1       1       1                                         1 1       1     1                 1     2 1 1   95
96 9                                     2         1   1 2                                   1               1           1 96
97 4       1                       1         1                   1                                                         97
98 9           1   1       1   1                       1       1                   1           1   1                       98
99 5   2                                                         1             1                       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng