BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                 1                   2                             1   2     1 1                 1               1 1   00
01 9           1 1                 1                             1                 1     1               1 1             1 01
02 13   2 1                   1         1                                       1         1           1 1         1 1 2     02
03 10 1                                           1       1 1   2       1                                 2             1   03
04 11 1               1   1             2     1                                     1       1   1               1         1 04
05 7       1 1   1                                             1                                     1         1         1 05
06 5                                                                         1   1         1             1     1           06
07 6                 1           1                 1                   1                               1           1       07
08 4   1                 1                                             1                       1                           08
09 9     1 1           1                                     2 1   1                 1             1                       09
10 10           1   1       1                             1                 2                   1   1         1         1   10
11 8       1                   1                       1 1     1     1     1                                   1           11
12 12         2         1     1             1         1       1     2                                           1 1     1   12
13 6         1     1                                                               1               1             1 1       13
14 17           2 2 1   1       1       1 1     1   1             2               1     1     1                         1   14
15 12   1 1 1   1                 1                       1 1   1   1         1                     1                 1     15
16 10 1 1         1   1               1                               1   1     1                           1         1     16
17 8       1 1           2                       1                                 1 1                 1                   17
18 7                 1   1     1                                                 1   1             1             1         18
19 14 1     1                     1               1               1             1   1 1 1       1 1   1   1     1           19
20 15     1           1             1               1     1 1         1 2 1   1 1       1                   1       1       20
21 7             1                           1           1                   1               1           1     1           21
22 12   1     1     1               1 1                   1     1             2 1 1                                   1     22
23 6     1                           1     2       1                                                   1                   23
24 17 1           1           1 1 1         1       1         1   1       2     1 1 1     1               1     1           24
25 9     1   1 1       1         1                 1                       1                   1     1                     25
26 10                             1               1     1         1               1       1 1   1   1                   1   26
27 18   1     1 1   1       1         1 2   1   1         1   1               1           1         2 1               1     27
28 6           1               1                 1     2       1                                                           28
29 7                           1                     1 1     1                 1         1               1                 29
30 12     1   1 1       1 1             1     2     1     1               1                             1                   30
31 7                       1 1   1                             1   1                     1           1                     31
32 15 1     1     1       1   1       1                               1 1     1   1     1   1 1 1   1                       32
33 9                                         1       1     1       2           1                 2                       1 33
34 14     1                     1   1 1 1                         1                     1   1     1     1   1     1   1 1   34
35 12             1           1     1 1       1 2   1 1   1                               1                       1         35
36 5       1           2                                       1                                                 1         36
37 12         1   1   1   1           1   1             2       1                                               1     1   1 37
38 10           1       1           1     1                 1     1     1   1           2                                   38
39 8               1                   1                   1                         1       1       1   1   1             39
40 8                           1         2               1                   1                   1           1           1 40
41 10   1         1 2 1     1                         1                         1                       1           1       41
42 11     1 1     1   1                                       1     1     2                     1                     1 1   42
43 12                       1     1     1             1 1             1     2                             1 2       1       43
44 17     1   1   2             1     1     1       1         1     2                 1   1   1 1     2                     44
45 11 1                     1               1               2                         1       2                       2   1 45
46 12                           2 1     1   1   1                               1     1             1   1         2         46
47 13 1     1           1           1       1     1 1 1             1     1 1   1                               1           47
48 12                           1   1   1                     1       1                     3                 1     1 1   1 48
49 12 1                     1       1 1         1         1               2 1       1         1           1                 49
50 7 1   1                     1                               1                   1             1           1             50
51 5                                     1           1                         1       1                           1       51
52 6                                             2             1             1           1                     1           52
53 14                 1           1     1   1   1 1                   1 1     1   1 1                             1 2       53
54 13 1       1           1         1         1           2         1                         1 1       1   1     1         54
55 10     1   1                                 1       1                           1   1     1     1             1   1     55
56 17   1   1           1   1 1     1   1       1       1       1       1   1   1         1           1     1 1             56
57 17 1     1         1 1             1     2 1     1 1       1         1 1             1         1     1 1                 57
58 14       1 1 1         1           1 1     1   1           1           1                   1                   1 1   1   58
59 6 1                         1                         1         1 1   1                                                 59
60 12   1   1     1         1                         1           1   2 1                   1 1                   1         60
61 6               1               1         1                         1           1           1                           61
62 12   1 1     1             1                           1     1             2             1                 1       1 1   62
63 10                 1           1 1                       1   1                         1       2   1       1             63
64 9       1             1               1             1   1       1               1                     1   1             64
65 16         1           1 1 1       1         1 1   1       2                   1                     1 1   1 1         1 65
66 7                           1           1                   1           1               2                 1             66
67 18                 1     1 1   1   1   1   1 1 1         2         1 1 1           1       1             1           1   67
68 13         1 1   1         1               1           1         1 1   1                 1       1               1   1   68
69 11                     1         1   1                         1   1   1 1   1                 2   1                     69
70 15 1   1         3 1           1               1 1           1   1                   1 1 1         1                     70
71 11   1                   1             1     1       1     1             1     1               1             1   1       71
72 10 1               1                   1   1       1           1         1         1   1                               1 72
73 10                   3         1 1                       1                         1               2         1           73
74 8             1         1                   1                               2             1     1   1                   74
75 10 1                         1 1 1       1                     1             1   2               1                       75
76 16 1   1             1                 1 1 1 2 1           1   1   1                 1 1               1       1         76
77 9   1                   1             1             1           1                     1   1   1                       1 77
78 14       2         1 1                 1           1                     1       1   1         2           1     2       78
79 11   1       1           1         1             1       2                               1               1 1           1 79
80 8     1     1             1                                                             1 1     1   1   1               80
81 5                                                             1         1   1                           1             1 81
82 14   1         1 1         1                                                   2   1         1       1   2 2         1   82
83 16               1 1   1     1 1         1 1     1                   1         1 1 1 2                       1         1 83
84 12 1         1           1 1     1   1     1                                   1   1           1                 1   1   84
85 10               1     1                       1     1                                     1 1     1 1         1 1       85
86 6     1   1     1 1                                   1                                       1                         86
87 13   1       1         1     1     1         1   1             1               1 1     1 1   1                           87
88 8     1       1       1                       1 1                             1                             1     1     88
89 10                         1           1 1 1       1                               1   1         1     1             1   89
90 9           1           1       1       1                         1 1     1                   1             1           90
91 17         1           1   1       1   1   1 1   1         1           1           1 1             1     1   1     1   1 91
92 8                         1         1                                     2                 1             1       1   1 92
93 13                   1   1             1     1     2 2         1               1                           1   1       1 93
94 7                                                       1     1                             1       1           1   2   94
95 7   1                         1               1                     1                           1       1 1             95
96 10                                                   1     1     1 1       1         1     1             1           1 1 96
97 13   1           1                             1               1     1             1 1   1   1       1 1 1     1         97
98 9                         1                       2     2 1       2                         1                           98
99 12       1           1         1   1             1   1                 1   1       1             1   1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng