BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16           1     1     1   2   1     1                         2                   1   1     1   1   2               1 00
01 9                     1   1                   1   1     1 1             1                 1                     1       01
02 10       1         1                 1 1                               1 1 2                           1   1             02
03 6           1             1                                           3                       1                         03
04 11               1 1                   1     2             1 2                     1               1 1                   04
05 14           1 1   1         1         1   1                             1 1                       1 1     2 1   1       05
06 10                                                   1   1     2     1 1         1 1         2                           06
07 14                 1               2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                               07
08 16         2       1     1         1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1           08
09 16                           1         1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         09
10 9                   1                                 1     1   1   1   1             1         1             1         10
11 2                                         1             1                                                               11
12 6     1     1 1       1                                                                                         1 1     12
13 12   2         1                   1         1       1     1                                             2   2     1     13
14 9       1                 1 1 1   1                                         1         1                       2         14
15 15     1     1     1 1           1               1     2   2                         1 1 1         1         1           15
16 11     2                         1     1                   2   1 1       1                                   1   1       16
17 12 1         1                                 1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1               17
18 7         1   1                     1                                   1   1   1                     1                 18
19 8       1       1       1             1                           1 1                     1                       1     19
20 12                             1 1   1   1   1     3               1         1         1                               1 20
21 5                                       1                                       1             1           1     1       21
22 15   1       1   1   1     1 2       1                   1       2 1 1           1   1                                   22
23 16           1 1               1                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1       23
24 17         1       1     1                           2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1     24
25 10           1                   1                                 2   1           2 1                           1   1   25
26 9                             1     1                                       1                   1 2           1     1 1 26
27 8                       2   1   1   1         1           1         1                                                   27
28 9             1           1               1             2                               1             1             2   28
29 10 1   1               1 1         1 1           1                 1                     1           1                   29
30 13   1         1 1                     2         1       1                 1 1       1               1           1     1 30
31 14     1                 1           1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1     31
32 7         1         1 1                 1       1     1                                           1                     32
33 12             1     1                     2   1       1       1                 1 1                 1             1   1 33
34 9       1     1                       1 1           1         1                           1             1         1     34
35 11         1     1       1                 1     1       1             2                     1           1         1     35
36 10                 1         1       1                                         1 2   1               1               1 1 36
37 8     1     1             1                   1                           1               1               1 1           37
38 7 3                           1                     1           1             1                                         38
39 9       1       1                 1       1   1                                   1                   1       1       1 39
40 13       1                 1   1       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1     40
41 8   1 1     2                   1               1                   1                                             1     41
42 9               1 2                     1                     1         1                         1           1 1       42
43 8   1                     1               1                             1       1       1     1       1                 43
44 9     1           1   1       1                       1   1       1               1   1                                 44
45 11                         1     1         1         1                       1   1   1   2             1             1   45
46 4 1                               1                         1     1                                                     46
47 15                   1   2     1   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           1 47
48 10                   1                       1 1                 1   1   1       1   1       1                 1         48
49 9               1         1                   1         1       1 1                   1                         1   1   49
50 15   2       1 1     1     1                                 1               3               1             1   1       2 50
51 11   1   1 1         1                   1         1     1       1     1                 1             1                 51
52 14 1         1         2     2       2                   1           1             2     1                     1         52
53 8                                 1 1       1             1       1 1                                   1         1     53
54 11         1   1                     1           1 1                           1   1       1     1   1               1   54
55 15   1           1     1   1       1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1     55
56 7 1                                         1     1 1                             1             1                     1 56
57 10       1             1   1       1 1       1                                 1               1   1             1       57
58 10       2   1   2     1           1                   1               1       1                                         58
59 12   1 1             1   1     1               1   1   1     1 1 1                             1                         59
60 11 1     1     1       1           1                                                       1   1           1 1     1 1   60
61 12   1 1           1             1     1           1         1                                       1       1   2 1     61
62 9                             1 1     1 1     1                               1               1     1           1       62
63 10 1                   1 1                           1                   1         1         1     3                     63
64 9     1 2                                         1 1                 1 1           1                                 1 64
65 15     1   1         1   1 1                             1   1     1               1   1   1     2                 1   1 65
66 16 3   1   1       1 1       2       1               1                         1               1 1     1             1   66
67 11                   1 1       1     1       1 1       1                   1     1                             1     1   67
68 9 1       1                   1     1             1                                         1 1     1               1   68
69 5         1                             1                                 1         1                   1               69
70 13                           3   1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1           70
71 10     1         1   1   1       1       1 1                         1                         1                     1   71
72 11           1   1       1       1                       2       1   1           1                           1 1         72
73 9             1                 1       1                     2   1                 1 1   1                             73
74 9       1                 1 1                             2           1 1   1                         1                 74
75 14       1                       1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1       75
76 7                   1 1                           1         2                                 1   1                     76
77 10       1 1                                   1                 1     1       1       1     1     1             1       77
78 15     1         1   1 1   1   1       2         1     1     1                           1 1         2                   78
79 15 1 1         1           1                   1 2 1 1                     2   1       1                   1     1       79
80 10               1                                 1       1 1           1 1 1               1         1       1         80
81 14     1   2         1         2             1                             1   1     1 1 1               1   1           81
82 9 1 1       1           1 1               1                                                             1         1   1 82
83 6                 1             1         1 1                       1                         1                         83
84 9         1                           1   1           1 1   1 1                                 1     1                 84
85 10             1 1   1                   1       1   1     1           1   1             1                               85
86 11         1       1                 1                 1               2                   1           1 3               86
87 11   2     1     1                         1 1                       1               1 1     1                         1 87
88 10     1                       1   1         1                 1   1 1               1 1                               1 88
89 5                                                                           1 1         1               1         1     89
90 12       1       1               1 1                           1           1     1   1 1                 1 2             90
91 18 1 1         2                           1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 91
92 8             1       1                                         1                       1           1     1       1 1   92
93 9                 1             1       1     1 1           1 2                               1                         93
94 9       1   1     1         1                   1                                           1         1     1       1   94
95 11                     1                     1       1 2           1     1               1   1 1               1         95
96 7                             1         1     1                         1   1                     1       1             96
97 12                     1           1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1       97
98 9                             1         1                   1 1           1     1         1 1                 1         98
99 19 1 1                   1               1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng