BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN Ngày 10/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9         1                   1                         1         1                 1     1     1                 1   1 00
01 6     1                     1                     1                 1                             1   1                 01
02 13             1   1   1               1   1             1           1             1           1     1       1 1       1 02
03 12                 1                   1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1       03
04 7 1     1               1       1                                         1                               1     1       04
05 17       1       1 1 1       2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1           05
06 15                     1     1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 06
07 7                 1       1                           1   1             1 1                                   1         07
08 7                     1       1                             1               1 1                           1         1   08
09 9     1                 1         1     1 1 1   1                     1       1                                         09
10 6                                             1         2 1                               1                       1     10
11 11 1                                 1   1               1       1     2     1                           1     1       1 11
12 7                                   1             1             1           1             1           1     1           12
13 9                     1     1           1                   1                   2   1                   1     1         13
14 3                             1                       1       1                                                         14
15 15   1   1 1 1 1 2   1                                           1   1       1             1     1       1         1     15
16 13                                   2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1     16
17 6                   1                                   1       1         1 1         1                                 17
18 7       1                       1               1     1                                                           1 1 1 18
19 13                       1           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   19
20 10             1                                     2 1           1                 3       1       1                   20
21 10         1           1         1 1               1         1                             2   1               1         21
22 10   1     1   1   1                   1             1               1     1                 1                 1         22
23 5                               1         1                           1                                   1         1   23
24 13 1 2                                 1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                         24
25 11     1         1     1         1     1         1 1                                   1     1   1             1         25
26 9             1                                               1       2 1     1                 1       1       1       26
27 16   1     1 1       1   3 1                 1     1       1               1       1             1               1   1   27
28 11   1 1               1     1 1           1             1   1     1                 1       1                           28
29 10       2                     1           1 1 1   1                   1                                         1   1   29
30 14 1               1       1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 30
31 12     1                     1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1   31
32 10   1   1       1   2 1                   1                                     1               2                       32
33 12                         1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1         33
34 13                       1 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1         34
35 9   1                               1                                         1   2     1 2 1                           35
36 12                 1                   1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1   36
37 10                     1           1 1                               1         1       1   2                       1 1   37
38 13     1         2         1                     1   1   1 1                       1           2         1         1     38
39 10     1   1       1     1                       2     1   1       1                 1                                   39
40 10       1 1   1           1             2                 1               1     1                     1                 40
41 6           1                     1 1               1 1                   1                                             41
42 7         1                     2                           1       1                         1                     1   42
43 18 1 1         1 1 1     2               1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1 43
44 7   1     1                       1                                   1           1             1                     1 44
45 8         1 1                                                 1     1       1         1 1         1                     45
46 10                 1             1       1           1                   1     2               1         1 1             46
47 6                           1     1 1     1               1                   1                                         47
48 10 1     1 1                   1   1                                   1   1 1                         1               1 48
49 10             1   1   1 1 1               1                                         1     1       1               1     49
50 6   1                                               1         1                 1                   1       1           50
51 12               1         1 1 1 1                           1         1               1             2 1             1   51
52 12     2           1     1               1             1   1       1           1         1     1                     1   52
53 11             2           1     1             1   1                         1               1             1 1 1         53
54 11     1     1   1   1     1               1     1                           1         1             1       1           54
55 14         1                 1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1     55
56 12     1     1     1 1       1               1   1   1         1 1                                             1   1     56
57 9     1     1   1   1                                     1               1         1                         1   1     57
58 18       1   1         1         1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1       58
59 12 1                             1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1 59
60 9   1     1               1         1 1       1     1           1                                       1               60
61 14 1                 1                 1 2       1       1             2             1   2                         1 1   61
62 9                 1                   1   1                 1       1 1       1         1     1                         62
63 10                     1                           1       1   1 1                 1     1       1                   1 1 63
64 11       1     1         1                     2             1                 1   1       1 1                   1       64
65 17           1 1 1             1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1 65
66 10       1                   1 1               1                 1               1           1       1 1         1       66
67 15         1           2                 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1   67
68 12   1   1   2 1                     1               1 1   1           1 1                       1                       68
69 13 2         1   1           1     2         1               1     1         1           1   1                           69
70 8                   1       1               1         2         1               1     1                                 70
71 9 1     1   1       1                     1                                   1       1             1 1                 71
72 13               1       1     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1       72
73 11 1   1   2               1                                   1     1     1     1                               2       73
74 13 1         1       1                 1                                     1 1   1         1           1 2 1         1 74
75 13   1 1                   2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1     75
76 6                               1                   1             1                 1                   1   1           76
77 12 1             2   1             1       1 1     1             1             1                 1                     1 77
78 13                             1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1 78
79 6                             1                                             1         1       1   1 1                   79
80 8   1     1                           1                             1   1         1             2                       80
81 6               1 1   1                           1                   1                                     1           81
82 8                 1                                 1           1 1 1           1             1                 1       82
83 12                     1     1               1             1                             2     1 1     2         1 1     83
84 8           1                           1   1   1                             1       1     1       1                   84
85 6 1                 1                       1                           1                                 1           1 85
86 17         1 1         1             1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1 86
87 6     1     1                             1                 1     1           1                                         87
88 13                         1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1               88
89 7     1                   1             1 1             1         1             1                                       89
90 12 1           1     1   1                   1   1                   1                     1         1     1   1       1 90
91 14     1 1               2           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1       91
92 18   2       1     1         1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1         92
93 11             1               2     1 1           2           1   1                               1 1                   93
94 7       1       1 1                   1                                   1               1                       1     94
95 9 1     1     1         1                             1     1     1                               1       1             95
96 9   1   1     1     1                           1               1   1           1                 1                     96
97 14                         1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2             97
98 14     1             1 1           1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     98
99 18 1           1               1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng