BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10               2 1     1             1                               1     1                     1       1 1           00
01 13                 1   1 1       1   1               2       1 1     1 1     1                   1                       01
02 9                                 1           2     1   1                         1   1   2                             02
03 11                             1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     03
04 13                 1       2           1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1       04
05 8     2               1                         1         1               1                 1       1                   05
06 11   1         1       1                         1   1   1 1                   1                           1       2     06
07 14     2                     1         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1           07
08 8   1         1   1           2                 1 1   1                                                                 08
09 6                   1       1                         1                       1                                 1 1     09
10 11               1   1               1           2       1                       1             1       1           1   1 10
11 17   1 2     1       1                         1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1 11
12 10       1         1                                         1           1     1     1   1 1       1                   1 12
13 11         1                     1             1       2   1           2 1                   1   1                       13
14 10 2       1 1             1                               1       1     2                               1               14
15 10             1           1     1   1                                   1 1             1   1                     1   1 15
16 10       1           1   2                       1           1                       1                   1           1 1 16
17 9             1       2     1                           1                                         1     1     1   1     17
18 13 1                   1             1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1         18
19 14                       1               1               1 2     1   1       1   1 3             1               1       19
20 4                       1                 1                                                   2                         20
21 4                           1   1                                             1                     1                   21
22 10           1             1 1     1 1                 1       1                   1     1             1                 22
23 10               1 1                         1 1                     1           1                 1   1 1             1 23
24 6                       1                       1         1   1                     1                               1   24
25 19 2     1   1 1           1                         1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1   25
26 12                 1                     1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1 26
27 12         1                       1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1       27
28 7                       1     1       1               1         1         1                     1                       28
29 11       1                     1         1   1             1       1         3           1                           1   29
30 9       1                         1               1   1                       1 1     1   1                 1           30
31 12           1                                             1   1   2                             1   2 1     1 1 1       31
32 9       1         1                               1                           1   1         3   1                       32
33 13     1   1           1   1             1                         1   1       1   1                 1   2         1     33
34 8             1   1 1         1       1                           1                       1                       1     34
35 9                           1               1                         1   1       1             1               1 1   1 35
36 11     1 1           1                   1         1           1                             1     1       1       1   1 36
37 9       1           1                           1 1           2       1                                   2             37
38 9                     2                 1   1 1                             1             1                   2         38
39 13 1     1   1 1   1       1       1 1                                           1     1                     1   1     1 39
40 15         1     2                   1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1       40
41 9   1         1           1     1           1       1                                                         1 1     1 41
42 11         1         1 1             1         1 1         1     1                                       1   1         1 42
43 11   1 1               1   1           1       1 1               1                         1 1 1                         43
44 9         1                         2 1           1                           1           1         1       1           44
45 13   1       1                 2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1   45
46 15       2                   1               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2       46
47 14                                             1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1 47
48 9           1                     1     1           1       1                 1             1                 1 1       48
49 6 1                 1 1           1         1                                                                 1         49
50 12     1         1               2         1 1             1     1         2                             1   1           50
51 10   1                           1                   1   1                     1       1               1       2       1 51
52 6                         1       1           1                     1 1                                       1         52
53 7     1                       1       1                       1                                 1       1 1             53
54 10       1                       1         1 1               1 1         1 1                 1         1                 54
55 11     1     1                     3 1                 1               1   1     1                         1             55
56 14         1 2         1                                 2 1                     1         1       1   2   1         1   56
57 10       1         1             1         2                   1 1   1                 1                     1           57
58 12   1     2   1               1           1 1                     1   1 1     1 1                                       58
59 11                       1   1     1       1                     1   1                       1         2           1 1   59
60 1                                                 1                                                                     60
61 10   1 1   2             1       1       1                       1                         1           1                 61
62 8           1       1               1   1                           2                     1                         1   62
63 7         1                                                                 1 1     1               1 1     1           63
64 10                 1                   1 1       1   1                     1 1               1       1               1   64
65 11                   1           1             1     1           1           1 2           1             1   1           65
66 9 1               1   1 1                       1     1   1             1           1                                   66
67 11   1           1           1     1 1     1           1   1     1     1               1                                 67
68 8       1               1                 1       1     1                           1                     1       1     68
69 5   1                     1                             1         1                         1                           69
70 9   1         1 1     2             1 1                                                                       1     1   70
71 17 2         1           2           1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2       71
72 14 1 1 1                   1             1       1 1                 1   1           2   1                   1         1 72
73 14 2                     1                   1 1     1   2         1   1             1       1             2             73
74 12                         1 1   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                     74
75 15     1 1 1               1             1       2 1       1 1 1                 1             1                     2   75
76 9       1               1   1                     1                 1           1             1         1     1         76
77 11             2     1 1         2     2                     1                       1                             1     77
78 7             1 1           1             1                                             1           1               1   78
79 10           1                 1             1                 1 1           1         1             1   1             1 79
80 10   1                                     1   1     1       1                         1       1             2       1   80
81 13         1       2         1 1       1   1         1           1                     1   1       1     1               81
82 17             1 3                 2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     82
83 11 1             1     1       1   1           1                     1 1             1               1         1         83
84 9 1                 1       1 1                   2                         1               1                     1     84
85 15         2   1             1 2               1           1 2   1                     1               1     2           85
86 15 2 1 1                     1           1 1       3             1                   1 1         1                     1 86
87 14         1                 1           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                     87
88 14   2   1         2                   1     1       1                 1     1     2               1             1       88
89 9             1   1                         1                       1       1 1         1     1                 1       89
90 12           1             1   1                                                 1     2 1       1     1   2     1       90
91 8       1   1                     1     1                   1                     1                             1 1     91
92 13     1                   1 1 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1   92
93 6                       1                               1                                 1       1     1             1 93
94 7           1                                                       1           1   1   1       1 1                     94
95 10           1       2                   1   1         1           1                     1     1           1             95
96 14               2   2   1       1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                   96
97 15 1   1       1 1                                           1       2   1 2         1   2             1             1   97
98 16             1 1   1     1     1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1           98
99 6   1                                                       2                     2             1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng