BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14               1   1         2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1 00
01 10                                 1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     01
02 8                             1         1       1     1   1     1                 1                 1                   02
03 13   1     1     1                     1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1     03
04 11   1         1                 1         1 1               2   1       1     1             1                           04
05 14     1 1                       1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2       05
06 12       1 1       1                             1 1               2           2                   1 1           1       06
07 9     1   1             1 1                   1                 2                             1   1                     07
08 7 1                             1                     1         1   1       1                                       1   08
09 16         1       1 2   1       1             1           1                             1     1         2 1   2     1   09
10 9             1           1                         1   1           1   1                       1               1     1 10
11 11                       1 1     1     1 1       1 1                   1 2                                     1         11
12 7                                                                   1   1   1     1           1             1 1         12
13 9 1               1     1   1                       1           1         1   1                         1               13
14 9     1       1                           1 1       1           1     1               1                         1       14
15 10   1 1                           1           1                     2 1                                   1 1 1         15
16 9     1                   1         1   1   1                 1           1                   1   1                     16
17 14         1   1 3           1             1 1                                     1       1             2           1 1 17
18 8               1   1             1                                       1   1         1               1         1     18
19 9   1         1         1   1 1       1                                         1                     1             1   19
20 10           1     1                     1       1   1                 1                                   2   2         20
21 10                     1       1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1     21
22 10     1                             1 1   1                         1                 1       1     1         1       1 22
23 7 1             1           1                     1       1       1                       1                             23
24 8                           1                   1       1                         1 1 1               1   1             24
25 8 1                 1         2                   1                                           1 1                     1 25
26 12                   1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                   26
27 10         1         1                       1           1                       2 1 1                         1   1     27
28 10   1       1                     1 1                                 1       1         1           1 1             1   28
29 7         1 1           1                                             1           1 1       1                           29
30 6                         1             1         1               1                   1                         1       30
31 7                                             1         1 1                       1       1                 1 1         31
32 13   1       1     1   1               1                                   1 1   1           1   1   1   1         1     32
33 13 1 1     1         1       1                           2               1     1 1                               1   1 1 33
34 10       1     1 1                         1     2                     1 1                     1                     1   34
35 11 1         2   1 1                                   1                         1     1         1         1       1     35
36 9                   1 1 1                                     2 1     1                                         2       36
37 8           2                   1 1     1             1                                     1     1                     37
38 4                                       1                     1                       1                 1               38
39 13 1           1     1   1 1         1                         2         1 1           1     1                     1     39
40 7                                 1 1           1   1                                 1               1         1       40
41 10 1                 1     1       1           1           1     1                 1                             1     1 41
42 12         1           1         1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1             42
43 12     1   1 1   1                               1         1                           1     1 1   1             1     1 43
44 10   1       1 1                           1 1         1   1         1                         1               1         44
45 12   1         1   1           1                     1             1       1         1   1                 2     1       45
46 8                   1         1 1     1     1           1                               1             1                 46
47 5                                                                       1       1         1             1   1           47
48 11       2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1                             48
49 12           1                 1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     49
50 12   1                   1 1 1           1       1 1         2             2                       1                     50
51 17     1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1 51
52 9 1   1             1           1                                       1 1   1             1                         1 52
53 6                                                     1     1       1                     1         1               1   53
54 8                           1                 1           1     1     1   1 1                               1           54
55 10                 1                       1   1                 1           1               2             1 2           55
56 11   1   2   1 1                   1                         1     1                     2         1                     56
57 13               1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2                 1             57
58 7                     1                   1                 1               1         1               1             1   58
59 18           1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1     59
60 13             1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         1                     60
61 9         1   1       1   1                               1     1               1     1       1                         61
62 6                     1           1                                 1                 1       1       1                 62
63 19                   2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                   63
64 10       1 1             1 1       1     1                                           1                 1 1       1       64
65 14   1     1       1                       1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 65
66 14                         1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1         66
67 5       1                 1     1       1                     1                                                         67
68 9               1               1                       1     1       1           1   1     1               1           68
69 8                           1               1 1         1               1 1 1     1                                     69
70 11         1       2             1     1 1   1       1                   1   1                                         1 70
71 13                   1             1       1         2                               1           3   1 2         1       71
72 10 1       1                   1         1   1   1                           1       1   1                     1         72
73 29 3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1 73
74 11   1 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 1                           74
75 11     1                       1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               75
76 15 1     3   1         1   1 1 2                       1                 1                           1   1         1     76
77 11   1 1                             1               1 2               1     1       1     1           1                 77
78 6             1                 1     1           1                                             1                 1     78
79 17 1   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1   79
80 7         1                 1                             1       1     1           1                               1   80
81 11                     1 1       1 1                 1           1                           1 1         1   1         1 81
82 15 1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           82
83 8         1     1               1     1           1             1         1   1                                         83
84 14             1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1             84
85 8   1   1             1 1                                   1               1 1                       1                 85
86 11       1     1                   1           1 1     1     1                   1 1                       1       1     86
87 14 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 87
88 15   1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1   88
89 9   1       1                                 1         1   1     1               2                           1         89
90 9 1 1 1           1                                 1                                           1     1     1     1     90
91 12     1 1             1                                       1               2         1 1 1   1           1         1 91
92 10       1               1   1 1       1 1                                         1           1         1           1   92
93 10                 1     1                     1       1 1         1                 1                     1       1 1   93
94 13     1           1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1     94
95 9     1               1             1     1             1 1         1           1                         1             95
96 7                     2                           1   1       1                             1               1           96
97 9                         1 1                     2               1           1           1       1             1       97
98 18       1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2 98
99 7                                   1                 1   2 1             1                             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng