BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13         1     1                 1                 1     1 1   1 1 2                 1 1                         1     00
01 10                                 1   2         1                   1   1 1           1             1                 1 01
02 13   1 1                   1                             1 1       1 1           1                       1   1   1 1   1 02
03 10           1               2                           1                     1     1     1     1             2         03
04 14         1   1                     1     2 1     1                         1 1 1               1       1 1         1   04
05 13 1         1                     2 1   2         2       2 1                       1                                   05
06 10                                               1 1   1 1       1           1       1                 2       1         06
07 10   1       1                             1 1       1                       1                       1 1 1       1       07
08 7                     1                   1   1       1                     1     1             1                       08
09 12               2                         1   1 1       2 1       1                           1         1       1       09
10 11   1 1                   1             1             1   1 1               1         1                 1 1             10
11 10 1   1       1     1   1                                                 1                                   1   1 1 1 11
12 9       1   1 1   1                                                                   1       1 1       1     1         12
13 10                     1 1                 1           1               1       2   1                   1             1   13
14 11   1               1 1                   1 1       1         1     1               1     1         1                   14
15 12 1   1             1                           1         1     1 1     1   1         2                     1           15
16 12           1                           1     1               1 1                     1     1       1 1       1 1     1 16
17 16                 1                           1 1           2         1   1         1       1         2   2       2   1 17
18 14 1   1                     1     1             1     1       2               2     1   1                     1 1       18
19 9       1                 1 1                                 1 1                     1             1               1 1 19
20 13 1             1   1       1                     1                     1                 1 1       2 1     1 1         20
21 14               1       1 1     1           2       1                   1           1   1     1         2             1 21
22 13                                 1               1 2           1     1     1   1   1     1     1 1             1       22
23 9                                 1           1 1         1           1           1                     1   1 1         23
24 16 1     1         1     1     1   1 1   1             1     1       1   1   1           1                   1 1         24
25 16   1   1             1 1   1 1 1     2 1                               1 1 1   1                   1       1           25
26 11               1                 1 1 1         1   1   1           1       1                 1               1         26
27 10                       1 1 2     1               1                     1               1   1   1                       27
28 9                 1             1   1             1                           1                 1       1 1       1     28
29 14 1                     1             1           1 1 1       1           1     1 1               1 1     1         1   29
30 14                 1           1               1             1             1 1 1   2           1   1 1     1         1   30
31 10         1                           1 1             1       1         1       2   1     1                             31
32 11             2                     1 1                           1                       1       1 1   1             2 32
33 11 1                 1     1                             1         1   1   1                         1     1   1 1       33
34 7         2 1                             1                           1               1                     1           34
35 11 1 1                       1   1           1       1     1     1     1             1         1                         35
36 8         1   1                                                     1                     1 1         1             1 1 36
37 16   1         1 1 2 2 1 1         1   1 1     1               1         1                   1                           37
38 13   1   1         1     1     2 1         1           1   2       1 1                                                   38
39 11           1 1   1     1       1                                 1         1           1   1             2             39
40 16       2               1 2 1                                 1   1     1       1             1 1 2   1         1       40
41 7                         1                               1     1                                       1       1 1   1 41
42 9             1             1                 1                       1           1   1     1               1   1       42
43 12     1       1 1     1                         1                             1           1       2 2             1     43
44 23         1     1     1       1   1   1   1 1   2   1 1 2       1 1           1         1         1   2   1           1 44
45 11               1     1   1                   1                         2       1     2   1             1               45
46 7 1                                                 1         1                   1     1     1 1                       46
47 16               1                   2 3   1   1       1     1         1   1     2               1       1               47
48 7       1               1                                   1             1   1                 1       1               48
49 13           1   1   1 1   1         1   1   1               1       1   1                     1                 1       49
50 9                                       1             1 1     1       1                               1     1   1   1   50
51 7     1 1                     1               1                                                         1       1     1 51
52 8   1       1                                                   1 1   1               1                       1       1 52
53 18   1           2       1                       2 2         1   1 1   1     2   1       1 1                 1           53
54 9     1 1 1                         1       1                     1   1           1                       1             54
55 7   1                 1       1                   1                                 1         1                     1   55
56 9           1       1       1         1                 1           1                         1           1           1 56
57 10   1             1       1               2 1                       1                       1               1       1   57
58 13     1                   2   1 1                         1   1   1               1     1   1     1       1             58
59 6     2     1 1                             1                                               1                           59
60 15       1     1               1           2   1 1               1       1     1 2           1               1       1   60
61 5                                                           2             1               1                   1         61
62 6                               2   1                           1                 1           1                         62
63 10         1   1     1         2             1   1                       1 1                     1                       63
64 15   1                         1                     1       2     2   1   1               1 1           1       1 1   1 64
65 10               1   1             1         1                                         2 1 1     1                   1   65
66 7 1                                 1 1 1   1                             1                     1                       66
67 7 1                 1 1                         1         1   1                                                   1     67
68 5             1         1               1         1                                                 1                   68
69 11     1     1     1   1   1             1       1         1     1                       1             1                 69
70 9             1       1     1 1               1     1 1 1                                                         1     70
71 13 1       1           1               1             1 1                             1 2         1 3                     71
72 13     1                             2   1       1                   1       1 1                 1 1               3     72
73 9                                 1                                       1     1     1     1     1   1 1 1             73
74 10       1         1                       1                                   1   1 1                 1     1   1     1 74
75 12       1       1     1         1                                   1               1   1     1   1         1       1 1 75
76 10   1 1   2 1               1     1                   1 1                                                   1           76
77 9                 1                   1           1   2             1   1                 1                 1           77
78 9 1   1                             2     1   2                                 1   1                                   78
79 10         1     1   1   1         1         1                         1                 1             1     1           79
80 10         1                 1 1                         1       2   1   1     1                                 1       80
81 11     1     2 1           1 1                             1         1                   2   1                           81
82 8   1       1     1 1         1 1                         1                                               1             82
83 9       1       1   1       1                           1       1                   1       1 1                         83
84 8     1               1         1         1       1                   1     1                         1                 84
85 10 1       1       1 1       1     1                               1               2             1                       85
86 9 1     1 1               1                   1                 1       1         1 1                                   86
87 7     1                             1       1                             1 1                     1                 1   87
88 11   1   2     1                         1                 1   1       1       1           1                       1     88
89 9 1       1             1       1   1       1                             1       1                       1             89
90 10   1     1           1   1                       3                             1       1     1                         90
91 7                               1                   1   1   1       1                             1             1       91
92 15           1 1   1                   1               1 1   1 1                         1 2 2                     1 1   92
93 14       1         1                                 1         1   1       2                   1 1   1     1   2     1   93
94 11 1               1             2       1   1               1                     1       1   1                 1       94
95 4                             1                               1               1               1                         95
96 10   1       1       1   1                     1         1                                                   1 1   2     96
97 9                                 1     2     1     1         1                   1                 1               1   97
98 6                   1   1                           1                 1       1                                     1   98
99 9                     1       1 2                                           1   1   1               1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng