BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                     1     2                           1                     1 1     1     1               1         1 00
01 8       2                   1             1                               1         1                         1       1 01
02 7 1                   1                     1                   1                     1   1                 1           02
03 15           1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1   03
04 13         1     2       1                     1 1     1   1                           1 1           1 1       1         04
05 15 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   1       1             1       1             1             05
06 11     1       1       1       1         1   1 1               1 1     1                                         1       06
07 14   2             1     1 1           1             1                               2     1           1     1     1   1 07
08 9 1 1           1   1           1   1 1                     1             1                                             08
09 18                   1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1   09
10 10   1                   1                     2           1   1       1                       1               1     1   10
11 10                                       1               1       2               2         1               1 2           11
12 18   1                         1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1           12
13 7               1     2     1 1                                                             1                 1         13
14 9                     1     1       1               1         1                   1           1                 1 1     14
15 8     1               1         1     1   1   1             1                                         1                 15
16 12           1         1     1               1                                 2                 1 2 1 1           1     16
17 11                   1             1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1   17
18 13             1 1 1           4                 1                   1   1               1           1   1               18
19 10           1                     2                         1 1             1     1           1   1             1       19
20 11     1                 1               1                 1                 1   2           1   1         1         1   20
21 8   1     1                                                   1     1 1     1   1 1                                     21
22 6             1           1                         1               1             1             1                       22
23 10       1         1                                         1             1     1         1   1 1       1         1     23
24 8                                           1   1             1                     1       1             1       1   1 24
25 13 1 1         1   1                         1           1                     1     1   1         1     1       1 1     25
26 14                 1       1               1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1   26
27 14         1   1                     1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1   27
28 9 1       2           1               1         1                 1                               1     1               28
29 9 1   1           1         1       1               1       1       1                                       1           29
30 13 1           1         1       1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       30
31 10     2       1       1                       1     1     1           1         1     1                                 31
32 10                       1             2         2                         2                 1           1         1     32
33 8     1     1                       1   1                 1                               1                   1   1     33
34 16                                   1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2 34
35 16     1 2 1               1                     1         1 1       1               1         2         1   1   1 1     35
36 10           1               1   1           1       1             1     1         1 1                 1                 36
37 10         1 1           1                   1   1   1     1                   1       1                         1       37
38 13   1     1       1       1                 1     1     1     1   1                                             1 1 2   38
39 14         1   1         1 1     1 2           1 1 1   2                                           1               1     39
40 17                         1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1   40
41 8       1     1 1 1     1   1                         1                                         1                       41
42 7 1     1         1                             1     1       1               1                                         42
43 15     1   1         2 1                     1 2           2         2 1             1     1                             43
44 8   1         1             1                   1 2                                       1               1             44
45 9 1           1           1             2         1         1                                         1           1     45
46 11                                             1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1 46
47 15 1   1 1   1     1                   1 2                         1         1   1                       2 1       1     47
48 6                                                     1     2     1         1                                   1       48
49 12           1                     1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1           49
50 12   1 1   1   1                         1 1             1                     1       2         1                 1     50
51 10         1 1       1         1     1                           1                   1     1 1                       1   51
52 3               1       2                                                                                               52
53 13 1 1         1     1                   1                         1           1         1           2       1 1   1     53
54 10         1       1     1 1 1         1                         1 1                                       2             54
55 12         1         2           1   1 1   1       1                                 1   1               2               55
56 11               2                 1               1           1           1   1   1         1   1     1                 56
57 7       1       1 1       1               1                           1                     1                           57
58 9 1             1             1                 1     1 1                 1                 1                     1     58
59 11 1               1                               1                   1 1         2     1 1                         1 1 59
60 16     1               1             1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1 60
61 7           2       1                 1                 1                                   1     1                     61
62 15       1 1     1                           1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1   62
63 11                 1                     1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1   63
64 11                       1 1     1             1                       2                             1   1     2     1   64
65 10 1         1         1         1         1             1                     1       1                   1 1           65
66 4                       1                       1 1                     1                                               66
67 6     2                                   1                             1             1             1                   67
68 11   1 1                         2               2       1         1       1                                     1     1 68
69 12       1   2                                               1 1   1                 1     1   1 1   1 1                 69
70 8       2                                                   1 1         1                         1                   2 70
71 8                             1                                   1     2     1                   1   1 1               71
72 10     1             1           1           1       1                 1 1             2                   1             72
73 10                     2         1       1     1       1   1                                     1             1       1 73
74 14           1                 4   1 1         1       2               1     1 1                               1         74
75 7                 1         1 1                                         1                   1   1   1                   75
76 13 1           1           1               2                             2 2 1                   1 1           1         76
77 11           1   1                                 1   1           1 1             1     2                   2           77
78 9     1         1           1     1       1                   1         1         1                   1                 78
79 13             1             1           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1         79
80 9   1               1   1       1           2     1                                       1 1                           80
81 6                       1 1                       1                                                         1 1     1   81
82 12 1     1   1             1     1                               2 1             1                     1   2             82
83 13       2 1         1     1       1   1             1       1     1       1 2                                           83
84 13             2 2 1 1             1 2               1                                           1           1     1     84
85 20   1   1               1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1         85
86 11     1       1             1     1 1 1                         1         1           1                             1 1 86
87 12                   1   1   1         1             1       1                     1     1   1 1     1   1               87
88 8       1           1     1                               1 1       1                         1               1         88
89 7                     1         1         1 1     1                       1                       1                     89
90 6 1                 1                         1                     1                 1   1                             90
91 4                                                       1                         1                             2       91
92 13         1                                         1   1       1     1 1               1     2 1         1           2 92
93 7                                   1                       1 1         1   1     1     1                               93
94 7                   1 1             1     1                               1   1                 1                       94
95 10                         1     1         1           1                   1 1         1                 1 1           1 95
96 8 1 1                                           1               2           1 1               1                         96
97 9   1                             1       1         1 1 1                                         1 1 1                 97
98 16         1     1 1               1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1 98
99 9   1                         1         1         1   1     1   1   1                                   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng