BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng
00 4     1                           1                                                   1 1                               00
01 11   1               1         1     1             1     1   2                 2   1                                     01
02 11           1         2         1                         2                     1             2             1 1         02
03 8                 1                                   1     1   1                 1       1 1                 1         03
04 10                     1   1   1   1                             1 1               1             1 1                 1   04
05 13           1 1 2   1                     1                           1   1   1 1               1                     2 05
06 10                   1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 1                 06
07 16   1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1                       2   1         07
08 6                   1                           1     1                                           1 1 1                 08
09 12 1   1                           2 1                   1 1     1                             1     1 1         1       09
10 11                 2           2 1                     1             1         1                 1               2       10
11 11 1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1                           1         11
12 10 1           1         2                                           2   1                                     2 1       12
13 7           1 2   1                           1                                             1     1                     13
14 10       1     1       1   1                             1 1   1                   1           1             1           14
15 10                       1                   2                             1 1   1             1   1   1       1         15
16 12                     3                       1                   1   1           1 1   1 1       1               1     16
17 10 1     1   1       1 1     1       1                       1                   1                               1       17
18 10           1       1                   1 2 1               1                       1           1             1         18
19 8       1                             1 1         1                           1   1 1                     1             19
20 12   1     1             2     1                 2 1             1                               1   1       1           20
21 9                 1       1           1   1         1       1                 1                               1     1   21
22 13 1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1                 1 22
23 11 1     1       1         1                     1           1   1           1             1               1     1       23
24 12     1   1 1     2       1                         1       1                       1       1   1           1           24
25 8 1     1         1                                     1             1                                   1         2   25
26 12     2                         2 1                                       1           1   1       1             1   1 1 26
27 7                     1                 1       1                   1   1                       1       1               27
28 8                   1         1 1         1           1       1                 1                   1                   28
29 5     1         1                                   1                                   1                           1   29
30 4   1                                                                     1   1         1                               30
31 9         2               1 1                                     1   1               1             1     1             31
32 15           1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     1 1     32
33 8   1                 1                                 1       1                 2     1               1               33
34 8         1 1             1                                                         1           1     1   1       1     34
35 11                                             1     1     1       1     1 1                           1 3             1 35
36 4           1                                             1               1                                       1     36
37 12 1     1           1   1     1         1           1             1   1                       1   1                   1 37
38 11 1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   1               1           38
39 9           1   1           1         1                 1       1           1                   1       1               39
40 13       1               1                   1     2   1     1             1         1   1     1                 1   1   40
41 11           1 1     1           1   1         1             1       2             1                           1         41
42 14           1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1             1           42
43 8                                           1   2         1     1                     1     1                       1   43
44 14   1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1         1         44
45 10           1               1     1 1     1                       1     2           1         1                         45
46 9 1             1     1                 1   1                                           1           1 1             1   46
47 6       1                             1       1                       1                   1                           1 47
48 16                 1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                         48
49 14         1 1             1             2 1           1         2     1           1                   1 1   1           49
50 15     2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1                     1             2   1 50
51 19     1               1         1       1 2       2   2             2                 3     1         1   1   1         51
52 9                         1               1         1                     1 1       1 1         1                     1 52
53 8                                       1   1                       1         1               1   1               1   1 53
54 11                       1       1 1                       1               1     2           1 1         1   1           54
55 10 1                                       1   1             1     1                     1           1 1       1       1 55
56 16     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2         1 2     1             56
57 14     1         1 1 1                 1               1         1                     2     1           1   2     1     57
58 7         1 1                     1                   1             1   1       1                                       58
59 10               2               1   1                   1 1                                       1           1 1 1     59
60 10   1   1 2                 1 1                             1           1     1                       1                 60
61 12         1               1     1   1       1   1                       1                 2 1       1               1   61
62 8             1             1         1   1               1     1                                             1       1 62
63 13               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1             63
64 14 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   1   1         1       1     64
65 10                   1     1     1   1     1                     1           1 1                         1           1   65
66 18                       2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1             1 1   1   1   66
67 14         1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 1                       1 1 67
68 20 1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     68
69 6                                                 1                         1 1             1               1   1       69
70 15 1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2     1               70
71 14 1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2           1       1     1       71
72 18     2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1             1 2     72
73 13     1 1     1                                   1     1 1     1       1           1                   1   1 1   1     73
74 11   1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1                     1                 74
75 5               1                     1                 1     1 1                                                       75
76 17           1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 2         2       76
77 11     1 2 1       1         1           1       1   1               1                             1                     77
78 8 1 1                   1     1       1               1                     1                                         1 78
79 9                               1     1       1   1           1                 1   1       1       1                   79
80 10   1 1       1           1       1         1     1                                                             2 1     80
81 13   1             2         1 1       1     1                       1             1                   1 1         1   1 81
82 12             3             1                   1       1     1           1               2                       1 1   82
83 10                         1       1                 2 1       1                   1       1     1         1             83
84 9                   1                 1             1                     1 2                       1             1   1 84
85 3                                           1                                       1     1                             85
86 11                 1                             1                           1     1       1 1 2         1   1       1   86
87 8                   1             1             1             1   1       1 1   1                                       87
88 10   1                           1               1         1 1     1         1 1   1               1                     88
89 5 1                                                 1                       1               1           1               89
90 13   2     1                       1 1     1       1   1   1   1                                 1     1     1           90
91 14               1             1         1   1 1                       2 1   1           2               1 1         1   91
92 10     1                             2 1     1   1                             1 1                         1 1           92
93 11               1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1                     93
94 12   1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                         1         1           1 94
95 8                                             1     1         1                               1 2       1             1 95
96 10         1               1           1 1     1     1         1           1           1                             1   96
97 6       1                                     1         1   1                       1                         1         97
98 8   1                             1     1                                       1       2           1 1                 98
99 11 1       1           1               1         2       1           1                         1             1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
Ngày
/
Tháng