BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 3                         1 1                                 1                                                         00
01 6                 2   1                                                                   1 1                   1       01
02 8                   1             2             1 1                                         1 1       1                 02
03 11   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1                   1 1                   03
04 14   1 1               1             1 1                 1                     2           1     1 1     2   1           04
05 11         1   1   1 1               1                     2                         1           1         2             05
06 9                   1   1                 1                                   1       1 1   1     1                 1   06
07 11 1                   1                       2   1             1 1         1     1                           1       1 07
08 7                                     1 1 1                     1       1   1                           1               08
09 12   1                             1     1 1         1       1       1   1       1                       1     1 1       09
10 9       1         1                 1               2           1     1               1                     1           10
11 6                     1                           1               1         1                               1   1       11
12 11       2   1                                     2 1                       1         1           1   1       1         12
13 6                               1     1                         1     1                       1                 1       13
14 9 1                   1           1             1                       1               1                     1     2   14
15 10             1 1   1             1   1   1       1               1 1               1                                   15
16 16     1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1           1       2     1     1     16
17 8                   1                               1                 1       1 1       1   1                       1   17
18 8                       1           1             1             1       1         1               1 1                   18
19 13                 1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1                         19
20 9   1                               1   1       1           1                                     1   1   1 1           20
21 10                 1                               1     1     1               1         1                 1     1 1 1   21
22 17 1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2             1         2         22
23 6   1           1             1               1     1                                           1                       23
24 12                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1                       1   1   24
25 12         1                                   1         2     2         1   1                     1       1 1 1         25
26 17             1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1   1         1 1   1   26
27 11       1   1                       1       1                             2               1 1     1     1             1 27
28 7 1                 1                   1                       1           1       1                         1         28
29 11                           1                           1           1             2     1   1   1 1   1   1             29
30 14             1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1               1 1     1             30
31 10     1   1               1             1     1               1               1 1     1         1                       31
32 13     1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1                             32
33 8   1                 2     1               1                 1         1                             1                 33
34 11                       1           1     1   1       1     1       1             1                           1 1   1   34
35 10     1     1 1                           1 3             1           1       1                                         35
36 7             1                                       1                   1 1             1   1               1         36
37 10     1   1                       1   1                   1       1                     1                 1     1   1   37
38 15     1         1           1   1               1           1       1 1           1                 1   1   1     1 1 1 38
39 13   1           1                   1       1                   1         1               1   1           1   1 1 1 1   39
40 14             1         1   1     1                 1   1     1       1             2                 2           2     40
41 5       2             1                           1                                           1                         41
42 9     1 1   1                     1             1                           1           1                       1 1     42
43 8   1                     1     1                       1     1                     2                           1       43
44 9           1                           1         1                         1             1 1         2     1           44
45 11     1     2           1         1                           1                 2     1                               2 45
46 12                           1           1 1             1   1       1 1   2             1                   1         1 46
47 5         1                   1                           1             1                                       1       47
48 11 1   1     1         1         1 2                         1       1               1                               1   48
49 9   2     1           1                   1 1   1               1                       1                               49
50 17   1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1             1   1             1 50
51 14       2                 3     1         1   1   1                             1 1   1               1               1 51
52 12             1 1       1 1         1                     1           1                   1   2     1             1     52
53 11       1         1               1   1               1   1           1                       1         1   1       1   53
54 18             1     2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 1         1     1   1 54
55 17     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     1 1       1 1         55
56 13       1 1   1         2   2         1 2     1                                                   1                 1   56
57 14   1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1                     1       1 57
58 7       1   1       1                                                                 1             2               1   58
59 7                                     1           1 1 1                         1                 1     1               59
60 5           1     1                       1                       1                                     1               60
61 9           1                 2 1       1               1   1                     1     1                               61
62 10   1                                             1       1         2     1         1     1         1     1             62
63 13 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         1 1                         63
64 10           1               1   1   1         1       1       1                   1                     1 1             64
65 7   1           1 1                         1           1           1                                             1     65
66 20         3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1                 1   1 66
67 21 1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 1 1             2 1 1 67
68 11     1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                                                         1 68
69 7               1 1             1               1   1                                             1   1                 69
70 15   1       1     1 1   1         1   2     1                                       1           1 1 1       1         1 70
71 12     1         1     1   2           1       1     1                           1           1             1           1 71
72 14       1           1     1   1     2 1             1 2           1               1           1           1             72
73 12   1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1                                     1 73
74 7                   1                     1                 1 1                   1                     1 1             74
75 6 1 1                                                           1                           1               1 1         75
76 11 1       1             1               1 2         2       1                               1     1                     76
77 8       1                             1                                 1 2     1               1       1               77
78 9               1                                         1   1     1           1         1         1         1     1   78
79 10 1                 1   1       1       1                                   1           1 1               2             79
80 8                                                   2 1               1       1                       1 1   1           80
81 13       1             1                   1 1         1   1                   1         1             2 1     1   1     81
82 14 1           1               2                       1 1       1 2                           1 1           1 1 1       82
83 12 1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1     1                 83
84 7             1 2                       1             1   1   1                                                         84
85 8                       1     1                                         1     1     2 1         1                       85
86 15               1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1                     1 2     86
87 10 1   1       1 1   1                                                 1   1                   1           1       1     87
88 11     1         1 1   1               1                               1       2     1       1                     1     88
89 7               1               1           1                     1   1                               1               1 89
90 12 1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1                 1           90
91 15         2 1   1           2               1 1         1       1                   2           1   1           1       91
92 8                 1 1                         1 1               1 1     1                   1                           92
93 13 1           1   1 1       1 1       1                                   1                 1   1               1   1 1 93
94 9 1   1 1 1                         1         1           1   1                                                 1       94
95 10 1                               1 2       1             1         1           1             1 1                       95
96 10 1           1           1                             1                       1         1   1     2       1           96
97 8                       1                         1                 1     1     1 1       1             1               97
98 11                   1       2           1 1                         1             1   1       1 1       1               98
99 10       1                         1             1       1                 1       1 1       1           1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng