BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17       1   2 1                 1           1     1     1         1 1   1     1     1   1                     1 1 1     00
01 12 1                                 1 1       2 1       1                                     1 1         1         2   01
02 24           2   1   1     1             1 1     1     2 1   1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1       02
03 13 1                           1   2 1             1 1                         1     1       1     1 1 1                 03
04 17   1         1     1   2     1   1 1 1     1     1   1           1                   1     1   1   1                   04
05 18     1   2               1     1           1   1           1       2   1     1         1 2         1   1           1   05
06 15   1   1     1     1   1   1   1                     1   1         1 1                   1                     1 1   1 06
07 14 1   1 2             1         1 2                   1 1         1   1         1               1                       07
08 16     1                 1 2     1   1 1     1                   2 1   1     1           1               1         1     08
09 12 1                       1         1                 1       1           1       1 1           1   1 1             1   09
10 17                     1     1 1 1                 1   1   1 2     1         1       2 1         1         1   1         10
11 24         1 1       1     1   1     1           1         1           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1 11
12 25 1 1 1   1 1   1       1 1   1 1     1 1                         1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1 12
13 17 1   1         2 1                     2   1     1 1                     2     1     1         1   1               1   13
14 14   1       1   1                 2           1 1                     1   1           1     1       1         1   1     14
15 18       1       1 1       1 1 1           1 1   1             1         1       1 1               2   3                 15
16 20                               1 1     1         1 1   2       1         1       1       1     2 1 2         1   2 1   16
17 17   1                       2     2     1 1 1         1   1   1                 1     1     1 1     1                 1 17
18 15 1   1 1 1         1   1       1   1         2   1 1                 1                       1           1             18
19 18     1         2       1             1 1   1                 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1         19
20 14           1 1   1                             1   1     1                           2   1           1   1 1 2         20
21 16       1       1       2         1           1       1     1     1         1                 1         2   1   1     1 21
22 17             1   1   1 1 1   4         1 1                 1 1   1           1 1                                   1   22
23 14             1   1                   2     1   1           1       1           1     1                 2     1       1 23
24 9             1       1     1                           1 1                           1                       2   1     24
25 11 1 1   1         1                                   1                       1         1     1   1 1                 1 25
26 15           1 1                   1   1 1                   1       1             2         1       2     1     1   1   26
27 14       1 2   1         1                             1 1       1           1 1 1                 1 1         1         27
28 7       1         1                               1 1                   1       1 1                                     28
29 18     1         1     1         1         1             2       1 1   1   1 2               1               1       3   29
30 14 1 1     1             1                   1                                 2     2     2 1         1         1       30
31 19 2           1   2 1 3               1 1 1         1               1             1                       1       1   2 31
32 22         1     1   1     1 1     1 1         1 2             1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1 32
33 23                   1       1 1     2     1       1     1 1     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1       33
34 8   1                 1     1                 1       1           1           1                 1                       34
35 14     1   1             1           1         1 1 1                       1   1         1     1     1     1       1     35
36 20       1   1       2       1       1 1   2   1           1       1     1 1             1     1       1   1   1 1       36
37 12   1               1                         1         1               1               1   1             2   1 1   1   37
38 21     1 1                       1   1           2     2 1     1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                 38
39 19   1     1 1     2   1   1       1   1         1 1 1     1   1   1                     1             1         1   1   39
40 20   1           1     1               1   1         1 1       1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1 40
41 17     1         1     1     1 1     1         3                         1     1     1     1 1         1   1           1 41
42 26 1 2             2     1       1 1     2         1 1     2 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1     42
43 15 1         2         1     1             1 1 1               1     1       1             1       1     1   1           43
44 11                       1         1     1 2         1       1     1             1                     1               1 44
45 10     2         1                   2       1                           1   1               1           1               45
46 16             1   2 1 1         1 1   1 1 1                 2             1 1       1                           1       46
47 14   1     1     1     1       1         1     1               1       1   1 1         1     1           1               47
48 17               1               1 1             1                       1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 48
49 13         1             1     2     1       1                       1       1             1 2     1     1               49
50 19   1 1       1 1     1   1 1           2   1 1     1 1       1     1 1                       1     1                 1 50
51 13     1   1   2 1                             1 1   1 1                                       1   1       1 1           51
52 13     1           1 1             1     1         1     3                         1                         1       1 1 52
53 18             1 1   1 1           1       1   1         1             2     1               1 3   1   1 1               53
54 14         1                 1   1                   1     1   1 1     1   1         1   1         1     1   1           54
55 11             1   1   1       1         1     1     1                 1 1           2                                   55
56 15 1     1           1         1 1         1       1 1                 1           1       1 1 1                     1 1 56
57 12   1       1           1       1   1                           1                   1 1 1     1   1               1     57
58 16     1   1                 1         1             1           1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     58
59 19 1         2 1         1   1   1     1     1   1 1   2   1               1   1                 1           1   1       59
60 15         1               1 1               2         1 1     1     1     1               1   1     1               1 1 60
61 14                 1       1       1 1     1           1           1     2               1         1       1 1       1   61
62 14   1             1       1         1                 1 1 1       1       1                       1 2 1               1 62
63 11     1             1     2               1         1             1               1   1     1             1             63
64 17                     2             1   1   1                 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1     64
65 13   1         1       1               1             1           2   1 1           1   1               1               1 65
66 12   1   1   1   1 1         1             1             1           1                       1                   2       66
67 18       1     1         2 1 1           1   1   1         1             1   1             1           1   2       1 1   67
68 24 1     1   2     1 1       1           1           1 1 1     2 1 1     1     1         1 2             2     1   1     68
69 17 3     1                 2               1   1       1     1   1   1     2       1     1                 1             69
70 21   1     1                           1 1         2   1 1 1 2         1 2                     1   3   1         1   1   70
71 20 1     1         1       1   1     1 1     2       1                 1   2 1         1   1 1           1       1     1 71
72 19       2                 3     1     2 1 1     1       1       1   1     1       1     1     1   1                     72
73 11 2         2 1 1                             1   2         1                       1                                   73
74 15           1 1 1       1         1     1                   1 1                     1 1       1           1 1   1     1 74
75 18                 1 1               1     1       1       1 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1 75
76 14                                 1       1     1   1     1         1 1   1   1 1               1   1   1           1   76
77 9     1                           1           1           1 1 1 1           1 1                                         77
78 15   1   1 2                       1 1       1       1         1   1       1         1 2   1                             78
79 13     1 1       1                 1     1 1         1       1       1         1         1         1           1         79
80 8 1                                   1         1                     1 1   1   1               1                       80
81 18 1 1 1       1     1 1               1 1         1               1     2   1   1       1     1     1             1     81
82 22   2 1     1     1 1   1 1 1       1       1   1               1   1         1     1 1         2   1       1     1     82
83 15         1   1 1       1       1           1   1                   1 1             1         1 1           1     1   1 83
84 14       1   1   1 1 1       1 1   1             1 1                               1     1             2                 84
85 14       1 1     1       1                                 1   2 1         1     1 2     1       1                       85
86 18 1       1 1                 1       1     1                 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2     86
87 16     1     1 2             2         1                         1 1 1               1 2           1       1 1           87
88 20   1               2         1           1       1 1 1 1             1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1     88
89 11         1     1       1                 1             1         1         1                         1       1 1     1 89
90 19       1 2         1 1 1     1           1   1                 3                   1   1 1       1   1       2         90
91 16             1       2       1                       1       1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 91
92 15   1 1                               1             1     1         1 1       1 1   1   2               1   1       1   92
93 15 1         1 1     1           1     1           1       1   2                                       1   1 1 2         93
94 11       2                 1 1   1                       1 1                                     1     1     1   1       94
95 16   1                         1 2               1         1 2             1     1           1   1   1           1 1 1   95
96 21     1   1         1 1   1 1   1   1       1 1 1 1 1       1               1         1   1       1 1             1 1   96
97 18                     1         1   1         1             2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1 97
98 15                 1     1     1             1   1 2       1 1                   3             1       1         1       98
99 22 1   2           1 1       1 2 1     1       1         1 2 1   1       1 1       1       1       1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
Ngày
/
Tháng