BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8         1 2       1                                                     1               1       1               1     00
01 8       1       1 1                   1 1 1             1                                   1                           01
02 15 1   1               1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 1       1 1 1         02
03 9                         1   1 1 1                               1                 1     1 1     1                     03
04 9                             1     1         1           1     1                 1       1   1                 1       04
05 14   1     1     1   1                   1 1   2                               1 1                 1       1     1     1 05
06 7       1       1                             1       1                                         2         1             06
07 9                         1           1 1                     1           2         1     1                   1         07
08 13                     1 1   1       1         1     1     2                                 1               1     2   1 08
09 17   1       1 1   2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1                       1       09
10 11   1       1           1 2                       1                 1       1   1   1         1                         10
11 9 2     1                           1 1                         1                           1   1                     1 11
12 4     1                 1                                                             1                             1   12
13 12             1         1   1     1       1           1         1 1   1         1               1     1                 13
14 10       1     1 1                   1                       1 1   1         1                                   1   1   14
15 8         1     1   1               1                                     1                   2                 1       15
16 12   1       1             1                   1       1 1                         1                 1 1 1   1       1   16
17 8       1   1   1                             1 1         1                                       1   1                 17
18 12                     2 1   1       1           1       1           1           1             1     1         1         18
19 13   1   1   1                                       1         1                   1 1     2                 1   1 1   1 19
20 6                             1 1                               1   1                               1             1     20
21 9           1   1           1                               1         1   1       1         1   1                       21
22 7   1           1               1           1   1                           1           1                               22
23 11 1                         2                               1 2   1                 1   1                             2 23
24 14                       2 1       1           1             1       1 1           1   1 1                   1     1   1 24
25 7                         1             1                                       1 1     1   1                   1       25
26 13 1 1   1 1   1           1             1   1                                               1         2   1     1       26
27 11     1       1           1   1                       1   1                   1                 1 1     1             1 27
28 10       1       1               1             1       1                         1       1               1 1         1   28
29 9       1   1                     1                 2                           1     1               1   1             29
30 15             1               1             2                           1 1         1 2 1         1   1 1     1   1     30
31 10       1                 1           1           1           2               2               1                     1   31
32 8   1     1                                             2   1                 1         1                           1   32
33 13 1                 1 1 1                         1 2     1             1                   1         1     1     1     33
34 10   1       1                                     1 1       1             1     1                       1         1 1   34
35 11                                 1   1           1         1     2     1           1           1         1         1   35
36 11   1             1 2                         1     1                                 1       1 1               1     1 36
37 10 1                                             1                     1 1                 1 1   1   1     1   1         37
38 15     1   1           1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1         2             38
39 12 1 1           1   1           1 1     1             1 1                                               1     1 1       39
40 10     1                               1     1                                   1                 1 1   1   1   1     1 40
41 12     1   1           1   1         1     1             1       2   1       1                                     1     41
42 12           1     1               1 1             1   1       1           1   1       1           1             1       42
43 9                                           1       1   1                         1       1     1 2 1                   43
44 5                         1   2       1                                                                   1             44
45 14                 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1               1   1   1 45
46 6 1   1                               1         1                       1                             1                 46
47 8                                                     1                   1       1 1       1             1   1   1     47
48 16             1         1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1         2       1       48
49 9 1                                               3           1             1   1   1               1                   49
50 14                 1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1       1   1           1   50
51 5                     2                                                     1       1               1                   51
52 15     1   1                   1 1 1         1   2                 1                   1 1     1             1 1   1     52
53 6                                               1           2       1                     1 1                           53
54 4             1               1           1                                                     1                       54
55 12 1   1       1                     1 1 1         1                           2     1     1     1                       55
56 17                       1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1         1       1     56
57 8       1   2   1                   1     1                                         1         1                         57
58 5                           1                                     1                   1             1   1               58
59 8                     1 1       2     1                                                               1   1         1   59
60 9     1                             1   1     1                             1                   1 1   1       1         60
61 16   1             1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2                         1           61
62 7       1                       1                 1           1     1             1       1                             62
63 11               1   1                               1             1             1 1   1     1     2 1                   63
64 10       1                         2           1 1                           1           1 1                 1 1         64
65 11           1           1           1   1           1           1                       1     1       2             1   65
66 7                             1             2             1                             1             1       1         66
67 8       1                             1         1                       1     1                         1   2           67
68 15             1 1 3         1   1                     1           1           1                 1     1 1       1 1     68
69 8     1               1                         1                 1   1       1                   1           1         69
70 7   1     1                                   1           2                           1                             1   70
71 11       1                       1           1 1               1 1   1 1                                     2       1   71
72 17         1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                           1   1     1   72
73 8                   1 1             1         1                           1 1       1               1                   73
74 11                       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1               1               74
75 9 1                             1   1                                         1 1             1         1     1 1       75
76 16   1         1   1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1                         76
77 14   2     2       1                   1                   1           2 1     1                 1                   1 1 77
78 9     1       1       1           1             1                   1     1                             1             1 78
79 11         1                         1   1     1   1               1 1   1           1   1                           1   79
80 15     1   1       1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1                     1       80
81 10 1                 1     1     1                 1     1       1     1             2                                   81
82 12       1   1                     1       1               1                 2 1     1             1     1   1           82
83 11     1   1                 2     1     1                                       1     1       1 1                     1 83
84 10     1       1   1 1     1                       1                       1         1   1   1                           84
85 15 1                   1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       1             1 1   1 85
86 8                         2           1 1           1           1         1                       1                     86
87 16 1     1 1   1 1                         1           1     1   1 1 1 1   1                           1     2           87
88 12                       1     1     1     1   1         1   1 1             1             1               1         1   88
89 10 1           1         1   1           2                                   1         1             1     1             89
90 8                     1           1                         1 1         1 1                         1             1     90
91 8                           1                       1       1   1                             1       1       1   1     91
92 11   1           1 1         1 1   1                   1                         1 1   1             1                   92
93 18         1 1         1         1         1 3         1   2     1                       1   2         1             1 1 93
94 12 1 1 1 1                                                   1         1         1 1                 1     1   1 1       94
95 9 1   1                   1         1                               1                     1         2       1           95
96 17           1 1     2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1                               1 96
97 13               3 1 1   1                 2                             1         1                     1     1       1 97
98 7                       1                 1         1                 1 1 1                   1                         98
99 10     1   1   1                                 1     1 1     1 1   1   1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng