BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                       1     1     1     1 1 1 1         1                               1                         1   00
01 11 1               1             2               1     1 1       2                                   1           1       01
02 12 1         1     1 1                                 1             1               1   1 1   1     2                   02
03 6       2     1                     1             1                                                             1       03
04 6                   1         1   1   1                     1                                                       1   04
05 8       1                             1     1           1   1                     1       1                     1       05
06 11 1 1                                         1         1       1   1           1       1 1       1         1           06
07 9     1           1                     1                         1                   1         1           1     1 1   07
08 17       1                       1         1       2         1   2               1           1       1   1 1       1   3 08
09 8     1                 1       1                       1 1                               1     1               1       09
10 18           1 1               2   1           1         2   1   1       1 1               1     1         2     2       10
11 13         2           1     1     1           1               1       2   1       1           1         1               11
12 9         1 1             1                                 1     1 1                         1   1                   1 12
13 17 1     1       1 1       1   1         1 1       2       2                       1 1       1     1               1     13
14 12               1         1     1           1         1     1           1               1 1           1 1     1         14
15 11       1     1     2       1         2         1   1         1                                               1         15
16 14       1                 2 1 1   1                   1             2       1           1       1           1       1   16
17 6           1                                             1                         2           1           1           17
18 10             1 1                 1           1 1   1     1               1       1                     1               18
19 7     1   1                         1               1                                       1   1                     1 19
20 21   2         1   2   1 1               1           1   1   1     1     1   1 2   1     1 1           1           1     20
21 14     1             1 2     1                           1     1           2 1       1       1 1               1         21
22 10                   1                 1           1             1     1                     1   1   2         1         22
23 11                   1 1         1 1       2                   1                     1                         1     1 1 23
24 10               1             1       1             1   1               1   1           1                 1   1         24
25 9   1                 1     1                 1           1       1       1                                 1       1   25
26 8               1     1                                       1                 1               1 2             1       26
27 7               1         1 1 1                         1 1         1                                                   27
28 17 1 1   1               1             2     1           1   1             1   1 1             1 1     1 1           1   28
29 7                         1                   1 1                                           1   1             1     1   29
30 12   1             1                     1                           1   1   1 1           1       1   1 1     1         30
31 11         1             1           1     1       1 1             1               1   1         1   1                   31
32 8 1                   2     1             1   1       1                                     1                           32
33 11   1             1             1                     1                   1       1   1             1       1   2       33
34 9 1                     1               2   1                             1                 1     1     1               34
35 6         2               1 1                   1       1                                                               35
36 6                                         1       1 1                                                       1   1   1   36
37 11 1                 1                 1                             1           1     1               1     1 1 1 1     37
38 19 2           1   1           1     1       1       1   1   1   1       1       1       1           1 1       1     2   38
39 10     1   1 1 1                                 1                               1                       1 2           1 39
40 10     1         1 1   1                             1                 1     1   1 1                             1       40
41 8         1 1           1                       1 1                     1                                       1     1 41
42 13       1             1         1 1                                   1     2 1 1                       1         2   1 42
43 8 1   2 1   1                       1                                 1                           1                     43
44 11   1                         1               1                 1   1 1 1             1         1       1     1         44
45 7   1       1           1                                                               1   1     1   1                 45
46 15       1 1   1                   2 1         1   1             1 1 1   1             1       1                   1     46
47 14 2       1                         2         1 1     1     1       2           1                     1   1             47
48 12     1           1         1         1                       1   1                     1   1         1 1 1     1       48
49 12   1     1       1 1                                     1   1               1               2     1     2             49
50 16     1   1         1           1   2     1   1   1   1               1               1   1 1         1 1               50
51 6       1     1           1                                 1         1                 1                               51
52 16       1           1       1         1               1             1         1   1 1   2 1 1     1 1   1               52
53 8           1           2               1 1                             1   1                     1                     53
54 17   1         1 1           2 1         1   1                 1     1 2       1 1     1                             1 1 54
55 8                   1                         1 1     1 1                                       1                 1 1   55
56 12     1       1             1             1 2   1   1                     1         1     1                           1 56
57 10     1 1     1                 1 1                                     1 1       1         1               1           57
58 8   1 1         1         1                                 1     2                             1                       58
59 7   1     1               1                             1                               1         1     1               59
60 14                 1               1     2 1   1 1         2                   1     1           1   1       1           60
61 8       2       2                   1 1                         1                                             1         61
62 8                         1     1   1           1                     1                                   1 1         1 62
63 9           1   1     1 1                       1                 1                 1         1             1           63
64 15             2 2 1 1         1       1         1             1                     2   1     2                         64
65 9           2                       1       1               1       1   1             1         1                       65
66 12                 1             1     1           1 2   1                 2 1 1                       1                 66
67 7             1                 1           1                             1 1         1       1                         67
68 8                                 1     1 1   1                                     1       1       1               1   68
69 12     1 1 1                   1     1       1                   1                   2     1                       1 1   69
70 11             1 1   1                       1                 1       1 1               2                 1         1   70
71 12           2             1             1             1   1   1           1     1 1                 1             1     71
72 11                         1 1             1   2       1   1                         1 1     1         1                 72
73 13                         1               1 1 1           1             2           1         1             1   1 2     73
74 14         1     1               1   1     1       1 1     1       1                       1           1           1 1 1 74
75 6     1           1                                                     1     1               1         1               75
76 14     1             1                   1             1     1 1       1 1     1 1     1       1   1               1     76
77 6 1                   1   1                               1         1           1                                       77
78 12 1   1               1           1                   1         1           1 1 1 1   1           1                     78
79 11 1   1                               1   1 1     1   1                     1             1 1                     1     79
80 12           1                                   1 1   1     1     2   1         1                   1         2         80
81 5                                       1                   1                     1                     1   1           81
82 5                       1 1   1   1                                                                       1             82
83 10 1                           1         1                           1     1 1   1 1   1                             1   83
84 16   2             1       1                       1 2     1   2                 1     1     1         1     1   1       84
85 11         1           2 1   1     1     1                     1               1           1       1                     85
86 8                           1                     1                               1           2         1 1           1 86
87 9   1   1           1       1                                               1 1                     1 1   1             87
88 11   1                 1                                       1 1 1 1             1 1 1   1             1               88
89 6               1                           1                     1           1                 1 1                     89
90 8           1                       1               1 1         1                     1       1               1         90
91 12               1       1                       1   1                 1     1                     1   2     1   1     1 91
92 13                                 1   1 1                 1   1 1 1         1     1     1                 2   1         92
93 10             1                       1           1                           1                     1 1   1       1   2 93
94 12           1 1   1           1 2 1   1     1         1               1                 1                               94
95 16   1               1 1     1   1         1     1             1 2     1 1 1                         1         1 1       95
96 6           1           1         1         1                                                                 1   1     96
97 13                       2       1   1               1   2                   1 1   1       1                 1         1 97
98 10 1                 1         1         1                   1     1                   1     1   1 1                     98
99 7         1             1     1                             1     1       1                                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
Ngày
/
Tháng