BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12       2     1   1     1 1     1                     1             1               1                       1     1     00
01 8           1                               1             1   1                       1               1             2   01
02 20 1           1   2 2     2   1           1             1           1   1   2       1 1         1     1 1               02
03 13   1                 1       1   2       1               1                   1 1 1         2     1                     03
04 13       1 1   1           1           1           1 1   1             1     1                           1         1   1 04
05 12   1                 1     1     1     1   1   1             1   2           1             1                           05
06 7   1                 1                                               1   1     1     1 1                               06
07 14 1           1       1       1           1 1     1 1         1       1       1 1         1           1                 07
08 10 1                       1 1             1 1   1       1         1                         1                       1   08
09 9     1                 1   1       1           1   1                                     1                 1       1   09
10 12   1                           1               1       1 1                 1 1                 1 1               2   1 10
11 10     1     1 1                 1                     1                                       2           1     1     1 11
12 11     1         1   1 1             1           1     1         1                             1 1             1         12
13 9                 1                           1     1                                 1     1       1 1       1   1     13
14 12     1             1     1     1 1     1         1             1     1                             1         1     1   14
15 9                                     1   1                               1     1           1     1     2       1       15
16 11     1   1                       1         1 1                                             1                 2 1 1   1 16
17 10       1 1 1               1                 1       1             1   1     1                 1                       17
18 9             1   1   1                                                 1   1       1             1 1                 1 18
19 11                             1     1   1             1   1   1               1 1 1       1   1                         19
20 13     1                   2           2                                         1       2         1   2   1 1           20
21 16       1         1         2           1     1                 1   1   1 1   1           1             1 2     1       21
22 8         1       2   1             1   1                                           1                   1               22
23 15     2     1         1   1           1       1           1               1       1 1                   1 1         1 1 23
24 15 1       1                   1       1     1   1       1 1           1 1   1   2                   1             1     24
25 10   1                     1 1           1 2                         1                   1                 1     1       25
26 10     1                 1                   1 1 1                         1 1     1                 1     1             26
27 9                       1                         3                     1                           1         1 1 1     27
28 5                                                         1                           1 1   1               1           28
29 8         1 1                   2       1       2                                                             1         29
30 14   1     1         1               1 1 1   1         1             1     2 1           1             1                 30
31 8       1 1       1     2                                                         1           1             1           31
32 12               1   1         1     1     1     1 1             1                     1                   2     1       32
33 6             1                                                   1   1                 1             1             1   33
34 9 1     1 1   1                   1     1                         1                   1                     1           34
35 14         1     1     2       1   1     1             1   1           1                       2               1 1       35
36 8 1     1     1                             1     1         1   1       1                                               36
37 12                   1 1 1       1     1         1                   1   1       1 1   1                 1               37
38 10               1       1                                         1           2       2           1   1           1     38
39 13   1       1       1 1 1                     1     1           1           1             1   1 1 1                     39
40 15     1             1   1 1           1       1     1   1   2               1             1         1 1   1             40
41 11                       1               1 1     1                   1 1   1 1                 1 1           1           41
42 14   1 1   1   1             1             1 1 1     1                       1               1             1         1 1 42
43 14 1 1           1     1 1   1     1                           1   1                   1   2 1   1                       43
44 8           1 1                             1               1       1     1             1                         1     44
45 13 1                         1   1                     2                 1     2   1 1   1       1           1           45
46 10 1                                           3                 1                           1 1   1                   2 46
47 9 1               1         1           1 1                   1                       2       1                         47
48 14   1     1             1 1       1       1             1     2       1       1           1           1         1       48
49 9           1           1 1                     1         1                             1     1       1 1               49
50 16   1   1   2                   1   2       1       1   1             1       1           1   1         1           1   50
51 8           1   1                   1                       1         1                     1     1           1         51
52 5                                                                 1       1                 1           1       1       52
53 11   1               1 1           1 1             1     1         1                             1           2           53
54 13 1   1         1                                     2       1                     1   1         1 1           2 1     54
55 7               1 1             2                             1                 1                       1               55
56 12   1       1                                         1     1 1 1     1           1 1     1       1             1       56
57 15                   1       2           1                   1   2           1     1 1     1 1     1                 1 1 57
58 11         1     1       1             1   1                       1                 1   1 1         1         1         58
59 13             1               1       1                           1     1 1     2 1 1   1     1               1         59
60 9                   1                               1           1   1 1 1       1                     1               1 60
61 14                     1       1               1 1     2                 1 2 1               2       2                   61
62 10   1                                     1                   1 2   1   1           1                         1     1   62
63 11 1 1           1   1                                   1 1                 1                   1   1     1 1           63
64 11             1                                 2             1                                   2 2 1 1         1     64
65 9           1           1     1               1                     1 1         1               2                       65
66 12               1 1 2         1                         1   1   1   2                                 1             1   66
67 9       1       1 1                                           1               2   1               1                 1   67
68 5 1                       1       1                     1                                                             1 68
69 10 1   1                             1             1         1           1                 1 1 1                   1     69
70 8               1                   1     1 1     1                                               1 1   1               70
71 13       1         1       1     1 1         1                 1             1     1 1           2             1         71
72 6         1           1             2                                                                         1 1       72
73 3                                       1                                           1                         1         73
74 7   1     1       1           1                                                               1     1               1   74
75 10     2   2   1                                         1                       1   1     1           1                 75
76 13   2 1     2 1       1       1       1       1                   1                       1             1               76
77 15     1           1 1                 1           1 2     1 1                     3   1                   1   1         77
78 18                     1     1               1           1 2 2     2 1   2   1         1   1               1           1 78
79 8             1                   1   1             1             1       1           1   1                             79
80 7                               1 1 1                 1   2                                     1                       80
81 7                                     1           1     2     1           1     1                                       81
82 10             1                           2         1     1     1                                           1 1   1   1 82
83 11       1 1 1           1                         1     1         1       1   1       1                           1     83
84 11 1                         1                       1     1         1     1         1   2             1       1         84
85 16       1   1 1 1               1                     1           1     1 1   1               1           2 1   1     1 85
86 8     1 2                     1   1 1       1                                                                   1       86
87 14 1                           1         1   1       1 1 1 1                 1       1   1   1           1       1       87
88 8       1                     1             1     2           1                         1                 1             88
89 11                       1     1 1       1           1       1   1               1 1 1               1                   89
90 7                                               1           1 1       1       1   1             1                       90
91 9           1   2         1     1 1                                   1                             1       1           91
92 9 1             1   1     1   1                       1             2                                                 1 92
93 6 1                                 1     1     1           1                                     1                     93
94 14                 1       1                   1   1         1   1 1                             1 1   1           1 2 1 94
95 12                 1                 1 1       1             1         1 1               1               1 1     1   1   95
96 8                   1                 1 1                             1           1             1           1         1 96
97 8       1                   2   1                   1                                                       2       1   97
98 10       1       1           1     1   1 1     1                                       1                 1         1     98
99 10                               1 1               1 1       1   1               1             1             1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng