BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10                                           1 1       1   1           1   1                             2   1       1   00
01 9 1                                         1 1                                               1 1   1 2     1           01
02 18     1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1   02
03 8   1                     1                 1                                 1         1     1       1               1 03
04 12     1   1   1   1           1   1                 1           1 1                                     1 1   1         04
05 7                           1           1 1         1           1               1             1                         05
06 14                 1 1               2       1         1             1   2           1 1 2                   1           06
07 17             1 1       1                   1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2   07
08 12       1       1   2   1     1 1 1   1               1                                                   1         1   08
09 7                     1                                   1           1   1 1         1 1                               09
10 10                           1       1                                     1   2 2 1           1               1         10
11 9           1       1 2         1                                                 1   1                   2             11
12 11     1   1       1     1   1           1     1                           1                   1   1 1                   12
13 5                 1                             2     1                                             1                   13
14 13     1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1       14
15 8                         1   1               1               1   1             1                 1                 1   15
16 13             1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1   16
17 7             1             1     1                                                 1   1   1             1             17
18 14           1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2         18
19 14 2         1                   1                 2 1                               1           1     1       1 2     1 19
20 5                               1     1                     1                               1     1                     20
21 12   2           1               1 1                                         1         2 1   1     1                   1 21
22 9               1                 1       2                             1                         1 1 1   1             22
23 15     1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               1   1     1                 1     23
24 11                           1     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1     24
25 10 1                 1 1 1       1                           1                           1           1       1     1     25
26 10                     1   1   1 1     1             1                     1 1               1       1                   26
27 7 1               1               1     1                                                           1       1     1     27
28 8 1           1         1             1                                   1       1     1             1                 28
29 12   1           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1           1                       29
30 7               1                     1       1       1                 1                   2                           30
31 13       1         1 1       1 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1             31
32 8         2                 1           1                             1       1                 1   1                   32
33 12         2     1     1 1                   1                   1       1   1       1                     1     1       33
34 12           1                           1       1               1     2     1                           1     1   1   2 34
35 11                         1   1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 35
36 12           1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       1                         1       36
37 8             1                                 1     1 1                   1 1                     1       1           37
38 14                           1   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2     38
39 10     1 1 1                         1           1               1           1     1     1                             1 39
40 13             1   1               1 1         2               1                       2   1 1               1         1 40
41 9                           1 1               1           1         1   1     1             1                         1 41
42 10     1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1                                             42
43 12             1               1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1   43
44 9         1           1                           2   1           1             1   1                             1     44
45 11   1   1           1 1               1 1                     1                     2                     1           1 45
46 10   1   1                         1       1     1           1 2                                 1 1                     46
47 12 1                 1             1           1   1   1     1     1   1                   2                         1   47
48 12       1               1                   1         1 1 1         1 1   2                 1           1               48
49 14           1   1             1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     49
50 11               1     1         2   1                   1     1 1             1             1                     1     50
51 9       1               1 1               2                     1                       1         1     1               51
52 14     2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                                                   1       52
53 8 2   2           1         1                                           1                 1                             53
54 13                   1   1             1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     54
55 8           1             1   1                           1                 1         1 1       1                       55
56 9                         1                             1           1       1                     2 1         1 1       56
57 18 1         1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1       57
58 5 1                                                 1     1                     1                       1               58
59 7   1         1                                 1       1                       1     1             1                   59
60 6 1               1                                     1                                 1               1     1       60
61 12     1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   1     1 1                         61
62 8     1     1     1                   1 1         1     1                                                 1             62
63 14       1         1                             1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1   63
64 11 1     1   1 1                         1 1                 1           1   1                     1           1         64
65 13 1       2 1 1 1                                   1       1                   1   1     1 1                       1   65
66 12   2               1   1             2                       1 1         1       1                               2     66
67 16       1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     67
68 15         1       1                 1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2           68
69 14     1               1 1                     2                   1 1                 2 1   1   1   1       1           69
70 13     1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1         1                   70
71 14       1     1       2                       1           1     1     1     1                 1 1   1               2   71
72 13   1           1   1                         1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1       72
73 7 1                       1                                                     1 1 1     1     1                       73
74 12                     1   1       1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1 74
75 9   2                       1                                         1                       2 1       1             1 75
76 12       1         1                 3     1                                   1           2 1         1         1       76
77 12           1                         1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1       77
78 6             1                       1                     1                 1         2                               78
79 11         2   1         1                     1         1       1   1                         1               1       1 79
80 15 1                         2             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     80
81 15     1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2 81
82 11   1 1           1     1 1   1         1                   1               1                     1       1             82
83 8                 1             1                         1       1 1               1 1                 1               83
84 4           1                         1             1                           1                                       84
85 8               2             1                 1         1 1                     1                           1         85
86 13   2   1         1 1               1                   2   2               1               1           1               86
87 7                             1         1           1                         1           1           1       1         87
88 8               1                 1                 1                 1 1             1     1                       1   88
89 9         1             1         1               1   1               1   1                   1 1                       89
90 16 1                         1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1   90
91 10   2                   1     1           1                   1         1       1                               1   1   91
92 6             1                           1                           1           1                   1     1           92
93 9         1         1                       1       1 1             1   2                                             1 93
94 9       1             1         1                         1               1         1           1             1     1   94
95 5                               2           1                                                                 1       1 95
96 9     1                             1   1             1         1 1                                   1 1   1           96
97 9   1     1                         1   1           1                     1                         1   1             1 97
98 12                                       1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   98
99 11 1                 2     1                                                       2 1           1     1       1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng