BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 03/10/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16       1             1         1 1     1             1 1 2     1           1   1 1 1 1                       1           00
01 17 1   2         1 1   1 1 1               1 1                   1       1       1               1           1   1       1 01
02 18     1 1     1       1       1   1     1           1   3     1 1     1       2                     1               1     02
03 21   1     1               1     1       2 1     1         1 1     1 1 1   1             2 1 1   1     1           1       03
04 20     1 2         1       1 1 1 1     1     1               1 1     1     1 1                   1 1   1             1 1   04
05 17           1   1     1   1     1     1 1 1               1           1       1 1 1       1       1     1     1           05
06 16 1     1                             1         1 1 1 1   1       1         1           1         1   1 1 1       1       06
07 17   1             1         1   2                   1         1   1     1   1             1         2 1           2   1   07
08 13                   1 1     2 2         1                         1                         1     1         1       2     08
09 15       1         1 2                       1 1     1           1   1               1             1       1         2 1   09
10 15                       1   1           1 1       1 1       1   2   1 1     1     2                                   1   10
11 14 1       1 1       1 1           1             1         1 1   1 1                       1                           1 1 11
12 12   1 1 1       1                               1   1                   2       1     1             1             1       12
13 18     1     1   1   1                   1 1                     1   1 2 1         1 1   1           1 1                 2 13
14 20 1                       1         1   1     1   1 1 1         1             1         1     2 1 1     1     1 1 1     1 14
15 20               2 1                 1         1             1     1                 1       4 1         1     2 1 1 1   1 15
16 21 1               1       1     1   1           2       4   1     2   1               2 1           1             1     1 16
17 21           2           1           1     1   1         1 1 1 1 1           1     1 1 1   1 1       3           1         17
18 16     1           1       1 1         1   1   1         1           1     1   1 1     1                   1 1   1         18
19 13 1 1 1       1         2                         1   2                 1                 1               1   1           19
20 17             1   1                 1             1     1     1   1     1 1 1       1 1 1 1 1     1                   1   20
21 23                     1   1 1       1 2     1   1       1 1 1 1         1 1                       2   1   1 2 1   1   1   21
22 22   1 1   1 1                 1 1   1                 1   1   1     2     1 1           2 2           1     1 1         1 22
23 21           1       1     1     2 1   1     1 1           2 2             1       1                         1 1   1     3 23
24 16       1             1       1       1 1       1           1 1               1           1 1       1 1   1 1     1       24
25 12 1                               1   1 1                               1   1     1           1     1           1     2   25
26 26 1     2 1     1     1   1 1 1 2 1                 1       1     1       2 1           1 1     1     1 1   1   1 1       26
27 16   1         1   1     2   1 1       1                 1         1   1               1     1                 1   1   1   27
28 13       1 1   1   1                 1       1                               1     1     1     2     1         1           28
29 15         1                 1     1 1     1         1                         1 1   1 1           1     1       2 1       29
30 16 1   3                                             1                     1 1 1     1   1   1     1     1 1     1       1 30
31 19             1         1   1             1     1       1               1     1       1   1 1       1 1 1 1   1 1 1     1 31
32 10 1                                         1   1 1           1           1       1     1   1   1                         32
33 14                 1                           1       1 1       2     1         1               1 1 1         1 2         33
34 25   1 1   1   1   2 1         1   1                     1     1     2     1           1   1   1 2   1 1 1         1 1 1   34
35 21 2       1   1         1       1               1 1 1 1 1   1   1       1       2     1   1         1         1   1       35
36 18     1 1   1   1     1   1 1             1     1     1       1 1           1           1     1         1     1       1   36
37 20         2 1     3     1       1               1 1         1     1   1         1   1                     1 1   2     1   37
38 15     1     1       1                     1         1 1         2 1   1     1 1                           1 1     1       38
39 15   1                   1 2   2           1 1 1           1         1   1       1 1               1                       39
40 18             1   1 2     1 1           1   1   1             2                         1       1       1 1 1 1         1 40
41 8 1 1     1                     1   1                           1   1                             1                       41
42 16           1     1       1   1 1 1               1 1         1             1   2   1 1       1   1                       42
43 26           1   1   2   1 2               1     1 1 1   1   1 1     1   1 1   1   1 1               1   2     1   1   1   43
44 12             1                                     1                     1 1   1         1 2         1     1       1 1   44
45 14     1         1                   1             1     1 1         1     1 1     1             1 1       1             1 45
46 14 1         1         1     1 1 1             1   1           1                           1       1     1         1   1   46
47 15                   1             1 2 1       1 1     1                     1       1 1             1   2               1 47
48 15         1 1 2       1           1         1 1 1     1   1         2                     1     1                         48
49 13                     1           1 1   1     4     1       1                           2 1                               49
50 21     1     2 1 1             1   1 2 1         1   1           1         1   1           2 1             1 1 1           50
51 15 1 2   1   1           1 1             1   1 1   1                           1   1                     1   1             51
52 14 1 1                                     1       1                     1 1   1 1 1 1 1           1         1     1       52
53 12                     2       1         1         1       1   1     1             1                   2         1         53
54 12                   1             1   1 1         1   1       1 1             1     1           1           1             54
55 19 1           1         1 1             2 1 1   1 2   1     1         1       1             2                       2     55
56 19         1     1     1     1 1     1                   1 1         1         1   1 1 1 2             1   1     1 1       56
57 14                 2                   1               1         1   1             1     1 1 1     1 1       1       1     57
58 9                                     1                 1   1               1         1 1                       1 1   1   58
59 11 1                                         1             1       1       1           1       1         1 1         1 1   59
60 11               1     1 1     1             1                     1             1             2         1     1           60
61 7               1             1                   1 1                                     1 1   1                         61
62 14 1 1   1       1   1         1               1 1 1             1                 1           1                     1 1   62
63 15   1 1         2                 1           1       1       1             1 1   1           1       2     1             63
64 18   1   1     1   1         1   1           1         2   1   1               1 1   1 1   1                 1       1     64
65 14       1 1             1   1     1 1   2   1     1         1   1       1               1                                 65
66 22 1 2 1   1 1       1   2 1           1   1               1 1       1         1         1         1     2 1         1     66
67 22     2 1 1       1 1 1   1             1 1 3 1     1               1   1       1                   1     1   1         1 67
68 14   1           1   2 1           1       1 2   1                   1 1                       1       1                   68
69 18 1 1 1   1 1   1                     1               1 1       1     2             1 1                   1       1   1 1 69
70 18 2           1       2         1         1     1 1 1                 1 1       1             1 1         1     1   1     70
71 19       1     1             1     1   1     1 1     1     2 1 1 1     1     1                       1           1 1   1   71
72 14           1         1       1   2 1 1                   1                           2   1       1       1           1   72
73 12                                                       1 1             1 1 1                 1         2   1       1 1 1 73
74 21                 1 1 1       1 1       1       1 1                   1     1   3     1   1       1 1 2     1           1 74
75 18                       1           1       1 1                 1       2         1 1     1 1 4       1 1     1           75
76 14         1 1         1     1     1       1 1           1           1       1             1     1         1         1     76
77 14 2 1     1     1       1     1     1 1       1                   1 1 1             1                                     77
78 16   1               1   1             1   1     1     1     1         1                         2 2     1   1   1         78
79 8     1       1     1                           1                 1   1           1                                   1   79
80 15   1         1           1     2   1       1       1             1   1   1           1         1             1 1         80
81 13           1 1   1             1     1 1                             1   1     1 1 1                         2           81
82 17   1   3 2       1                         1       1       1           1     1         1       1         1 1         1   82
83 16   1     1 2 1     1   1             1         1           1   1 1             1                 1 1               1     83
84 21 1     1 1   1 1             1   1 1   1 1                   3   1       1         3 1         1                       1 84
85 15             1         1 3   1           1               1                     1       1   1 1 1                   1 1   85
86 16         2         3               1     1       1   1 1 1       1         1                 1     1     1               86
87 14               2               1   1         1     2           1 1         2   1             1                 1         87
88 20       1   2 1 1               1     1       1           1 1 1   1           1   1 1         1 1       1               2 88
89 15                 1     1           1       1               1     1 1                           1     2   1   1 1   1   1 89
90 17             1   1               1 1             1 1 2           1     1 1   1         1   1   1         1     1         90
91 17   1   1           1                     1                             1 1   2     2 1         1   1 1       1 1       1 91
92 25 1   1 2 1 1 1       1 1   2     1   1 1           1         1       1 2     1             1 1   1       1       1       92
93 13     1                     1           1     1   1               1           1               1     2               2   1 93
94 17         1     1         2 2 1 2                       1             1 1             1 1                   1         1 1 94
95 17               1     1 1     1   2   1                   1   1       1 1         1         1   1     2             1     95
96 12     1 1       1     1 1             1           1                       1     1   1       1                   1         96
97 11     1                                   2   1         1                         2                       1 2     1       97
98 10   1                         1   1             1     1             2     1                 1                       1     98
99 19   1         1             3           1     1       3     1     1   1   1                       1   1 1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
Ngày
/
Tháng