BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 18/05/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17     1     1   2         1     2     1         1     1         1   1 1             1                 1 1         1       00
01 12                   1   1 1       1       1       1 1                 1               1   1                       1   1   01
02 15           1   2                     1 1 1 1 1                               1               1 1 1       1   1     1     02
03 17         1               1   1         2       1       1       1   1   1             1   1       2     1       1   1     03
04 10 2                     1               1                     1   1 1             1                         1           1 04
05 15 1           1             1       1                     1   1     1             1   1 1     1 1     1         1       1 05
06 13     2     1 1 1                                   1 1     1   1                       1   1 1 1                         06
07 11 1         1         1             1               1                             1     1               1 1 1         1   07
08 9             1                         1       1   1 1                       1       1                     1     1       08
09 18 1   1 1             1                                 1     1       1     1               3 1 1 1 1           1 2       09
10 23   1   1 1         1 2       1       1       1   1         1     2     1 1 1   3       2   1   1                         10
11 16   2                     1     1     2     1           1                               1 1 1     1 1 1   1   1           11
12 15       2           1         1       1 1     1                   1     1     1       1         2               1 1       12
13 15         1 1                   1               1                   1     1   1 1 1 1   1               1     1 1     1   13
14 10         1       1 1                                 1     1                                 1           1   1   1     1 14
15 17                 2         1                       1   1     1       1 1         2     1   1           1   2   1       1 15
16 16       1 1                                 1       2       1 1   2   1   2     1 1                       1       1       16
17 16 1     1               2     1                     1     1     1 1             1   1       1     1 1 1     1             17
18 20 1       1             1       1 1 1   1   1 1     1           1 1   2             1   1             1   2           1   18
19 16 1         1 1   1   1       1       1     1 1             2                           2                   2 1           19
20 18           1 1             1 1   1           1           1             3         1   1             2       1     1   2   20
21 17       1     1 1               1 1     1   1         1               1   1   1       1                     1 1   1 2     21
22 27 4                   2 1 1 1                   1 1 1 1 1 2 1       1 1   1   2   1         1                 1   1 1     22
23 12   1                             1   1         1     1     1                         1 1           1               1   2 23
24 14     1               1   1       1   1           1         1     1           1 2   2       1                             24
25 22 1   2 1 1       1 1 1       1   1       2 1         1 1           1               1   1                 1   1       1 1 25
26 19       1 1 1   1     1                           1 1   1   1 1     1           1                 1 1   2             2 1 26
27 17           1               2       1     1 1                   1         3     1   1             1   1           1 2     27
28 20         1       1     1     1       1 1         1 1           1       1   2             2   1   2     1 1 1             28
29 13       1             1           1                       1     1   2                         1     1 1   1     1       1 29
30 19     1 1     1 1 1 1   1   1 1     1   1   1 1 2       1               1       1                                 1       30
31 10   1   1 1                     1   1                 1                                   1         2 1                   31
32 21   1           1         2   1   1 1   1               1   1                     2 1 1     2     1         1   1 2       32
33 17       1     1               1 1   1               1     2     1 1 1       1           1       1   1           1     1   33
34 10 1   1   1         1     1       1                             1   1               1   1                                 34
35 15           1         1             1 1   1 1 1                       1 1   1                 1   1 1         1 1         35
36 11       1         1         1     1             1     1 1     1           1 1 1                                           36
37 12           1                     1     1     1       1       1     1     1         1                       1 1         1 37
38 15   1 1   1   1                                     1       1                 1             2   2         1   1       1 1 38
39 13 1                     1         1 1                   1                     1     1       2               1 1 1     1   39
40 19   1   1   1 1   1     1         1     1 1                     2           1             2         1       1 1   1 1     40
41 16   1               1   1 1                       1 1         1 2       1       1                   2 2         1         41
42 18     1                               1 1   1                     1   1     2         1   2     1           1 3 1 1       42
43 11                     1         1   1       1         1 1   1 1                       1                               1 1 43
44 12     2     1       1     1                       1           1               1     1               1   1               1 44
45 17   2     2     1   1     1 1 1 1       1 1                 1                 1                 1         1             1 45
46 10               1               1   1     1                   2     1                 1           1           1           46
47 13 1           1       1               1     1     1             1         1   1   2               1   1                   47
48 11     1   2                             1   1             1         1 1               1       1                 1         48
49 20   1       1       1   1         1       1 1 1             1       1   1           1 2 1   1 1       1       1       1   49
50 17               1       1     1                 1 1             1 1   1   1 1     1 1 1                 1       1 1     1 50
51 10     1       1                               1       1   1   1   1 1       1                                     1       51
52 26     1 2     1 1 1   1     2       1 1           1 1         1   1   1 1   1 1           1     1   1 1 1       1     1   52
53 11 1     1           1   1             1           1   1           1         1 1                       1                   53
54 19   2                       1         2           2       1   1 1   1                         2 1     1       1 1       2 54
55 10                 1 1         1           1                                   1 1 1           1           1       1       55
56 15                   1 2   2                 1         1     1           1   1                       1     1         2 1   56
57 26             1   1   1 1       2         1 1 1 1 1       1 2 1       1       1 1   1     1   2 1 1 2                     57
58 12         1         1 1 1 1   1                   1         1           1 1               1             1                 58
59 20           1 1   1 1                 1 1     1         2   1             1       1   1         2 1       1 2       1     59
60 21           1       1   1           1   1 1 1 1 1 2       1     1               1 1                 1   1     1   2 1     60
61 26 1       1       1 1     1   1     1   1 1       1           1   1 1 1 1   1     2 1 1                 1     1 1 1     2 61
62 20   2       3 1   1 1         1                 2     1 1                     3 1             2       1                   62
63 19         1 1 1       1     1     2 1                 1   2       1         1     1             1     1             1 1 1 63
64 11 1     1       1 1                   1 1     1 1 1                     1                   1                             64
65 18 1   1   1 1 1                   2   1         1 1               1                 1   1 2   1     1                   1 65
66 15         1           1 1           1 1   1 1       1             1             1   1   1     1 1                     1   66
67 17   2       1     1       1 2 1   1           1   1                     1         1         1       1 2                   67
68 10   1 2             1       1                       1                           3                                     1   68
69 27 1             2 1       1   2 1                 1   2       1 1 1 1 1       1 2   2   1         1   1   1     1   1     69
70 16 1 1   1         2                         1           1   1         2   1   1         2               1     1           70
71 26   1             2 1     1               1 1   1   1   1   2   1 1   1               3     1     1         1   1   3   1 71
72 12     1 1   1                 1   1       1                       1       1         1   1     1     1                     72
73 17                   1 1 2   2             2                   1     1     1 1     1         1               1     1     1 73
74 16     1                       1   1     1 1   1             1   2               1   1             1       2     2         74
75 13             1   1       1   1         1 2             1               1     1     1                     1             1 75
76 11 1           1 1   1   2           2   1       1                                         1                               76
77 18               1   1         1 2   1   1     3 2   1   1     1 1                             1               1           77
78 11                           1   2             1 1                       1   1 1           2                 1             78
79 24               1     1 1                 1   1       1   2         2         1   1         1   1 1   2 1 2       1 1 2   79
80 16 1 2     1   1 1                           1           2     1         1 1 1                 1 1           1             80
81 17         1     1 1       1           1         1   1             1 1 1     1               1 1   2         1           1 81
82 22 1   1       1 2         1 1   2   1 1 1     1   3   1           1                                     1   1     1 1     82
83 15           1               2   1     1                                 1 3       1   1       1 1 1     1                 83
84 11                     1   1                           1 1     1     1           1                         1     1   1 1   84
85 10                               1             1       1   1 1             1         1                   2         1       85
86 17               1       1       1     1   1             1 1       1         1             1   1       1 1 2 1       1     86
87 13 1             1   1                 1                           1         1                 1   1   1   2           1 1 87
88 8       2     1   1                             1                           1             1       1                       88
89 24       1     1     1       1   1   2   1   1             2     2     2 1             1 1 2           1 1       1     1   89
90 24   2 1 1   2 1               1   1             1   1     2     1     1 2         1       1     1 1   1 1       1         90
91 19         1   1                   1     1   1       1   2     1   1       1             1 2   1   1     1           1 1   91
92 21     2                       1     1 1   1   2     2   2 1 2   1       1               1                   1 2           92
93 19     1                 1 1 1               1 1   1   2             1     1 3               1   2               1     1   93
94 11 1     1             1           1             1   1                 1   1       1         1       1                     94
95 21   1 1         1     1     2 1 1   1     1     1     2   1   1                 1     1     1           1           1   1 95
96 17         1 1     1       1 1             1                   1       2 1           1     1 1       1 1 1     1           96
97 14         1   1         1 1         1       1       1                         1     1   1       1         1     1   1     97
98 19       1         1 1 1 1 1     1   1           1             1     1           1 1   2                 1           2 1   98
99 18   1     1     1               1 2         1             2               1     1     1 1 1     1   1       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng