BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/09/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng
00 18     1           1 1       1 1             1 1     1   1       1 2   1 1         1         1 1                     1     00
01 11 1       1           1               1                                         1 1 1 1     2                   1         01
02 18 1                 2       1 2                     1                 2           1 1       1           1 2 1   2         02
03 18     1 1 1           1   1         1               1   2 1   1       1             1       1         2             1   1 03
04 16       1     1         1   1 1       1           1       1     1           1     1     1 1       1 1         1           04
05 15 2             1     1 1             1           1   1                   1 1       1 1                     3             05
06 11             1 1       1               1               1   1       1             1         1           1       1         06
07 16     2   2   1   1 1             1       1 1 1             1                               1     1   1       1           07
08 21         1                   1 1         1 1   1       1     1                 1 2 1 1   1   2           1 2           2 08
09 19                     1     2       2   1     1 1   1         1 1     1 1     1             1                 2   2       09
10 19   1 1   1           1   1   1 1           2   1         2   1                             1 1       2     1           1 10
11 16         1             1       1         3 1     1 1   1 1   2           1         1                             1       11
12 15           2               1     1 2   1               2               1     1 1           1               1         1   12
13 13         1       1 1           1 1         1           1           1       1       1         2                   1       13
14 21 1 1 1   1       1 1         2 1   1   1     1         2   1     1     1                       2 1                     1 14
15 22     1   1 1           1         1       1         1       1   1   2 1 1 1   2         1 1     1 1             1     1   15
16 10 1             1         1           1       1                 1                   1 1       1   1                       16
17 16 1     1     1   1               1   1               1         1 1         1   2 1       1               2               17
18 13         1 1                                   1           1   1 1   1     1       1             1         2         1   18
19 14 1           1 1             1     2                       1         1         1   1         1 1       1   1             19
20 13       1           1         1   1         2                 1         1   1 1     1               1         1           20
21 15     1 1               1         1         2   1     1           1   1                 1               1     1 1       1 21
22 19   1     1           1       1         1 1           1     1 1                   1 1 1           1 1     1           1 3 22
23 16         1   2       1   2 2     1       1     1             1                       1     1       1             1       23
24 19   1           1 1   1   1           3 1 1   1     1 1           1       1             2                           2     24
25 14       1   1   1                 1   1   1   1                                     1 1         1     1 1     1         1 25
26 18     1       1           1   1 1               1 1 1 3             1             1   1           1               1   1 1 26
27 16   1   1               1 1                     1   1 1   1                   1         1 1 1     1     1         1   1   27
28 18 2     1   1                 1 1         1 1       1                     1     1     2             1         1   1   1 1 28
29 15   1     1                   1 1                 1       1         1       1       1 1 1 1           1 1               1 29
30 21 1       1 1     1                   1               2 1     1   1   1 2 1   2       1       1   1       1   1           30
31 18   1 1   1   1 1   1     1                     1                 1 1     1             1 2                   1 1 1 1     31
32 19   1                     2   1       1   1 1                       2 1 1           1   2   1       2 2                   32
33 13 1       1     1   1 1           1 1       1 1                         1 1                           1           1       33
34 16   1     2     1     1 1                   1     1         1     1       1           1           1                   2 1 34
35 14     1         1     1     1 1               1                               1   1     1 1           1       1   2       35
36 18         1                 1             1 1 1 1         1 1             2 1         1   1   2         1     1 1         36
37 17             1           1                     1   1         1   1 1     1     1       1         1 1   1   1 1 1 1       37
38 11           1 1       1             1   1                                       1   1               1   1 1           1   38
39 16 1       1         1     2       1               2 1                 1   1     1     1                         1     1 1 39
40 22 1 1       1     1     1   1 3 1 1               2   1         1   1 1         1               1             1     1   1 40
41 15   1 1 1   1   1   1       1                       1                                     1       2 1           1 2       41
42 14   1       2 2     1   1               1     1             1                         1           1 1                   1 42
43 22                                   1   1 1 1   2       1     1     1     1 1 1         1 1   1 2     2     1     1     1 43
44 10 1           1                         1                 2 1   1                     1                 1             1   44
45 13                       1                         1     2               1 1       2       1 1           1           1 1   45
46 20       1               1       1   1 2 1 1       1       1             1             2   1   1   1         1 1   1 1     46
47 12       1                                                       1           1 1               1 1   1 1 2               2 47
48 17             1                     2 1       1   1       1   1               1 1     2 1   1         1             1 1   48
49 15     2         1       2       1   1   2                     1 1 1     1           1                             1       49
50 16   1 1         1       2           1   1 1 1   1         1     1 1                         1       1         1           50
51 22 1     1         1             3 1     1         2 1   1 1   1 1         1     1       1 1           1   1   1           51
52 18     1     1 1       1   1 1   1                 1 1         1 1     1                 1             1     1   1 1 1     52
53 13   2           1 1 1                     1                       1           2 1                   1     2               53
54 14       1     1   1   1   2                   1 2 1                               1 1           1                 1       54
55 15           1                     1     1 1       1                 2 1     1   1     1             1 1     1       1     55
56 15           1         1     1       1     1         2                             1       1   1     2   1           1 1   56
57 15                     2   1         1                           1 1   2 1     1               1 1   1     1             1 57
58 11       1                 1 1               1               1   1 1     1   1                         1             1     58
59 16 1               1     1           1 1         1           1               2   2 1           1   1         1       1     59
60 9 1                                       1                   1 1                   1                 1         1   2     60
61 16             1     1                 1               1   1         1   1         1       1   2         1     1 2   1     61
62 27           1   1       2   1       1     1       2   1   1 1     1 1 1   1 1     1       2 2       1   2 2               62
63 12     1 2           1     1         1     1 1                     1                 1             1                 1     63
64 11       1 1   1 1         1   1             1           1                               1                 1           1   64
65 13           1   1                           1           1   1   1           3   1       1           1           1         65
66 21 1     2   1 1 3   1   1     2                   2   1         2                               2       1               1 66
67 20 1   1   1   1                         1               1       1             1   1     1 1 1   1 2   1   1   1 1     1   67
68 18                   1 1     2 1                 1   1     1     1 1 1       1   1 1 1                     1           1 1 68
69 15     1           1         1 1 3   1 2                 1         1       1                               1       1       69
70 14                 1   1   1                             1 1 1   2         1   1       1       1 1           1             70
71 16 1 1       1                                       2 1           2   1 1 1                 1   1             1 1       1 71
72 23           1 1 1   2   1 1             2           1 1     1 1   1 1           1       1         1     1 2   1   1       72
73 15                               1 1             2     1 1       1   1     1   1 1   1   1               1 1               73
74 15                 1         1         1   1 1       1     1   1                 1             1 1 1       1   1       1   74
75 21   2 1   1     1   1       1 1   1                     1 1 1           1         1   2     1       1 1           1   1   75
76 14 1           1       1 1         1   1 1     1       1     1         1   1                     1               1         76
77 11                   1               1                 1                       1   1       1     1 1 1   1       1         77
78 18 1 1       1             1     1   1 1               1               2         1 1 1     1     2                   1 1   78
79 19                           1   1             1 2       1 1       1 1   1       1     1     2 1   1     1             1 1 79
80 28   1 2 3   1     1   1 1 1                   1   1         1 1   1     1     1     1   1 1 1   1           4       1     80
81 12           1         1 1   1   1     1   1       1   2   1                                                       1       81
82 14                 1 1             1         1       1       1 1     1 1     1           1               1 1           1   82
83 16     2         1 1   1           1                       1         1 1       1           1         1 1         1   1 1   83
84 17 1   1                               1         1   1     1   2             1 2         1 1   2 1                     1   84
85 12           1   1 1                       1   1         1   1 1         1   1                                 1     1     85
86 20         1                           1 1 1 1 2       2             1     1 1 1         1       1 1     2   1     1       86
87 18 1           1             1     1             2     1     1 1   1       1 1         1 1       1 1       1           1   87
88 18 1 3                           1             1   1     1 1         1     1       1                 2   1 1         1   1 88
89 16       1         2   1               1                   1         1 1     1       1         1     1 1       1 1 1       89
90 12     1             1   1         1       1                             1         1                         1 1 2       1 90
91 14       1 1           1       1 1 1           2             1               1 1         1     1                     1     91
92 17   2   1     1     1 1 1               1   1 1 1 1     1                       1           1             1         1     92
93 17         1     1 1 1       1 1 1     1 1         1 1           1       1 1         1         1                       1   93
94 18       2   1     1       1 1     3                   1       1   1                                 1 2     1   1 1       94
95 11           1     1             1   1 1       1                         1           1     1 1                 1           95
96 17   1                 1                 2     1     1       1 1 1       1                       1 1       1   1 2   1     96
97 24   1 1       1 1 1 1   1 1       1 1   2   1 2     1       2       1 1         1 1             1     1                   97
98 14           1 1 1 1         1       1                     1           1 1     2 1                           1       1     98
99 14 1               1 1           1 1             1                   1   1 1 1     1       1 1               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
Ngày
/
Tháng