BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/04/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16       1 1 1   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1           1     1           1         00
01 15 1 2             1               2         2     1   1                   1         1           1                     2   01
02 15       1         1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1           1         1   1     02
03 18       1       1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2         1                 1         03
04 13       1                   1 1 1     1                   1 1                   1         1       1         1 1 1         04
05 18           1     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                               1           1     1 05
06 21         2   2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1               1 1   1   1   1   06
07 10       1           1         2             1       1     1 1 1           1                                               07
08 18         2   2                     1   1 1       1 1               1 3     1                   1         1           1 1 08
09 15       1                             1                 2   1   1                 1 1     1 2     1 1       1       1     09
10 23     2     1   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1           1 2     2   1     1   10
11 24     1   1       1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1       1 2     1 1     2 2       11
12 9     1     1                       1             1 1                       1     1         1             1               12
13 19 1   1 1   1           1 1     1       1     1 1   1     1             1             1         1   1         1   1   1   13
14 16   1         1   1               1   1         1                 1   1     3               1 1   1 1           1         14
15 15         1 1     1   1     1       1     2     1               1                   1       1 1         1           1     15
16 23 1     1 2     1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2                                 2 16
17 15             1     1                   1 1           1     1 1   1     1               1   2                     1 1 1   17
18 23   2         1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1         2 1       1 1 2         2 18
19 11       1       1     1 1                 1 1   1         1     1                         1                         1     19
20 11     1   1       1   1                       1     1               1 1           1     1               1                 20
21 14   1 1     1 1     1   2                                   1 1     1                                 1       1 1     1   21
22 16             1         1     2             1           1 1   1               1   1 1             1   1       1 1   1     22
23 6               1 1     1                   1         1                                               1                   23
24 10             1                       1                   1           2 1 1   1         1                               1 24
25 16           1           1         1 1   1         1         1                 1       1   1   1 1 1             1       2 25
26 14                         1         1                   1 1     1     1 2             1   1           1         1     1 1 26
27 12         1   2           1                               1 1       1     1           1         1   1         1           27
28 10 1         1                   1       1     1     1         1               1   1                                   1   28
29 20 1         2           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1                     1       1     1 29
30 9         1         1   2               1                             1                         1       1       1         30
31 13                           1 1               1       2             1   1     2       1     1                   1 1       31
32 19 1 1         1 1 2   1                               1               1     1   1 1           1   1         1       1 1 2 32
33 23 1   1                     1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1   1     1   1       1 1     1 33
34 12   1       1   1       1         1                       1 1     1     1         1           1 1                         34
35 11   1     1       1             1     1 1           1             1                               1 1       1             35
36 17   1           1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 1     1             1         36
37 24 1 1 1 3       3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1         1   1       1   1         37
38 25 1         1     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     1                 1     1     38
39 20 1               1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1     1                     1     39
40 23       1     1               2               1   1   1     1 1   2           1     1         2 1 3 1       1   1   1     40
41 15   3                       1         2               1 1     1 1             1 1   1                     1       1       41
42 23 1           1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1     1     1     1 1 1       1 42
43 24   1               1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     1 1             3   1   1 1 2 43
44 15               1         1       3   1       1                 1                         1 2         1 2   1             44
45 17             1       2           2       1           1               1       2           2   1 1           1   1 1       45
46 19 1   1         2     1   1 1     1                             1       3     1             1   1     2   1       1       46
47 13   1 1   1         1         1   1                           1                   1         1 1 1           1       1     47
48 15 2   2 1         1     1         1 1     1       1                 3 1                                                   48
49 14 1       1   1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                         1           1               49
50 11   1       1                             1   1 1           1         1 1                   1           1           1     50
51 20   1 1 1     1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1                   1           1         51
52 20         2 2       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                       1 1   1   1             52
53 13   1   2           1       1 1   1                 1         1           1 1                           2                 53
54 17         1               1 1         1     1 1     1 2       2             1           1               2     1     1     54
55 15   1               1                 1       1 1   1   1       2                             2 1           1     2       55
56 17     1   1   1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1                       1               56
57 10                                 1 1             1     1 1   1               1               1 1 1                       57
58 14           1             1           1   1   1 1 2                         1   1 1                 1                 2   58
59 19     1           1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   2 1   1                   1   59
60 16 1                       1       1 1                 1     1     1       1     1               2   2       1     1 1     60
61 11               2                   1   1   1               1   1 1                   1       1 1                         61
62 19         1     1     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2         1   1               1 62
63 18 1           1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1               2                   1 63
64 14     1     1             1                     2     1                     1   1 1           1 1                 1 1 1   64
65 11     1 1       1   1                 1     1 1                   1                         1           1             1   65
66 22     1 1     1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1       1   1       1   1 2         66
67 20 2               1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   1 2               1         1 67
68 23 2                               1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1       1 1       2 2         2   1 68
69 17   1   1                   1                       1     1 1           1                 2       1 1 1 1 1     1 1   1   69
70 21         2           1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1       2   2         1         70
71 17     1   1             1 1 1                 1         2         1             1 1   1         1 1     1     1         1 71
72 11                 1   1                     1   1 1   1             2     1           1                           1       72
73 11   1           1               2     1           1       1                           1               1       1   1       73
74 17       1           1             2 1 1 1             1       1 1           1         1           1   1           1 1 1   74
75 21     1   1               1 1   1       1               1                           1   1 2 2 1       1     2 1   1   1 1 75
76 12     1           1       1                   1         1           1   1               1           1   1 1 1             76
77 21 1 1     1               1             1   2       1                           1   1   1 2           1 1 1 2 1   1 1     77
78 13                             1       1       1               2 1     2                   1       1 1         1     1     78
79 14 1   1   1                   2               1         1                     1       1               1   2   1 1         79
80 16       2   2     1 2   2                           2     1                       1         1       2                     80
81 15                         1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1                           1   81
82 18           1   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                             1       1   1 1           82
83 17           1     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1                     1   2       1 1 83
84 21 1           1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     1     1               1       84
85 9                                               1   1                 1     1   1       1           1               2     85
86 16       1                 1   1     1   1 1             1       1       1   1                     1       1   2     1 1   86
87 13                   1   1 1         1       1                           1     2 1                         2           1 1 87
88 24     1 1   1 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 1       1   1 2   2           88
89 17         1 1 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       1                     1       89
90 15   1 1 1     1               1       1           1       2             1       1 1   1         1   1                     90
91 16     1                     1       1 1 2 1               1 1                   1     1                 1 1   1     1 1   91
92 11 1                 1     1 1                 1 1     2                                 1   1     1                       92
93 19                           1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1     1           1         2   1 93
94 11                   1         1                   2   1       1           1           1 1           1       1             94
95 15 1         1     1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1           2 1                 95
96 11 1 1             1     1       1   1       1 1                     1                 1               1                   96
97 17   1       1       1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1           2 1         1   1   97
98 20       1         1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1       1     1     1     1   1 1 98
99 17   1 1     1 1     1 2               1           2                   1   1             2             1   1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
Ngày
/
Tháng