KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com
KẾT    QUẢ    XỔ    SỐ   MIỀN    TRUNG
Kính    Chúc    Quý    Khách    May   Mắn !
VeSoMyHanh.com-Trực Tiếp -Thống Kê - In KQXS
18 Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
T.Hai - 18/09/2023
100N
27
38
200N
126
296
400N
4985
6976
9871
4423
3251
2795
1TR
9685
2418
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
10TR
32955
70010
03549
00582
15TR
78620
18167
30TR
16671
07816
2Tỷ
612558
805515
KQXS(Vé Dò) Được In Từ-www.VeSoMyHanh.com